येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रश्नहरु


येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ? येशूले कहिल्यै पनि परमेश्वरको भएको दाबी गर्नुभयो?

के ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ?

के येशू वास्तवमै अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो? के येशू ख्रीष्टको कुनै एतिहासिक अस्तित्व छ?

येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेको अर्थ के हो?

के येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान सत्य हो?

कन्याबाटको जन्म किन महत्वपूर्ण छ?

के येशूलाई शुक्रबार नै क्रूसमा टाँगिएको थियो?

के येशू आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा नरकमा जानुभयो?

येशू उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको तीन दिनसम्म कहाँ हुनु्हुन्थ्यो?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रश्नहरु