बाइबलको बारेमा प्रश्नहरु


के बाइबल साँच्चै परमेश्वरको वचन हो?

बाइबल प्रेरित छ भन्नको अर्थ के हो?

के बाइबलमा त्रुटीहरु, विरोधाभासहरु, वा विसंगतिहरु छन्?

बाइबलको पुस्क्तहरुलाई कहिले र कसरी एकैसाथमा राखेर नियमीकृत गरियो?

के बाइबल आजको लागि पनि सान्दर्भिक छ?

बाइबल अध्ययन गर्ने सही तरिका के हो?

हामीले किन बाइबल पढ्नु/अध्ययन गर्नुपर्दछ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

बाइबलको बारेमा प्रश्नहरु