Wat betekent het om geestelijk dood te zijn?

Vraag: "Wat betekent het om geestelijk dood te zijn?"

Antwoord:
“Geestelijk dood” betekent “van God gescheiden”. Toen Adam zondigde in Genesis 3:6, bracht hij de dood in de wereld voor de hele mensheid. Gods gebod aan Adam en Eva was dat zij niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat gebod werd gegeven met de waarschuwing dat ongehoorzaamheid de dood tot gevolg zou hebben: “God, de HEER…. hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.” De tekst “zul je onherroepelijk sterven” zou ook letterlijk vertaald kunnen worden met “al stervende sterf je”. Dit duidt op een voortdurende staat van dood-zijn die begon met de geestelijke dood, verdergaat gedurende het leven in de vorm van een geleidelijke achteruitgang van het lichaam, en uiteindelijk resulteert in de lichamelijke dood. De onmiddellijke geestelijke dood leidde er toe dat Adam van God gescheiden werd. Het feit dat hij zich verborg voor God (Genesis 3:8) geeft blijk van deze scheiding, en zo ook zijn poging om de schuld voor de zonde af te schuiven op de vrouw (Genesis 3:12).

Helaas beperkt deze geestelijke – en uiteindelijk lichamelijke – dood zich niet tot Adam en Eva. Als de vertegenwoordiger van het menselijk ras trok Adam de hele mensheid mee in zijn zonde. Paulus maakt dit duidelijk in Romeinen 5:12, waarin hij ons vertelt dat de zonde en de dood in de wereld gekomen zijn en voor alle mensen gekomen zijn, door de zonde van Adam. Verder zegt Romeinen 6:23 dat het loon van de zonde de dood is; zondaren moeten sterven, want de zonde scheidt ons van God. Elke scheiding van de Bron van Leven betekent uiteraard de dood voor ons.

Maar het is niet alleen de zonde die wij erven die geestelijke dood veroorzaakt; ons eigen zondige gedrag draagt er ook toe bij. Efeziërs 2 leert dat wij “dood” waren door misstappen en zonden (vers 1) vóórdat wij verlost werden. Dit moet wel gaan over de geestelijke dood, want lichamelijk “leefden” we nog steeds vóór onze verlossing. Terwijl we in die geestelijk “dode” toestand waren, heeft God ons gered (vers 5; zie ook Romeinen 5:8). Kolossenzen 2:13 herhaalt deze waarheid: “U was dood door uw zonden…, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold.”

Omdat we dood zijn in de zonde, zijn we volledig onmachtig om God of Zijn Woord te vertrouwen. Jezus stelt herhaaldelijk dat we zonder Hem niets kunnen doen (Johannes 15:5) en dat we niet bij Hem kunnen komen tenzij de Vader die Hem gezonden heeft, ons bij Hem brengt (Johannes 6:44). Paulus leert ons in Romeinen 8 dat onze eigen natuur zich niet kan onderwerpen aan God en Hem niet kan behagen (verzen 7-8). In onze gevallen hoedanigheid zijn we zelfs niet in staat om de dingen van God te begrijpen (1 Korintiërs 2:14).

Het moment waarop God ons levend maakt van de geestelijke dood wordt wedergeboorte genoemd. Wedergeboorte kan alleen door de Heilige Geest volbracht worden, door de dood en opstanding van Jezus Christus. Wanneer wij opnieuw geboren worden, worden we levend gemaakt samen met Christus (Efeziërs 2:5) en vernieuwd door de Heilige Geest (Titus 3:5). Het is alsof we voor de tweede keer geboren worden, zoals Jezus leerde aan Nikodemus in Johannes 3:3, 7. Wanneer we levend gemaakt zijn door God, zullen we nooit werkelijk sterven – we hebben eeuwig leven. Jezus zei meermaals dat in Hem geloven eeuwig leven geeft (Johannes 3:16, 36; 17:3).

Zonde leidt tot de dood. De enige manier om aan die dood te ontkomen is om tot Jezus te komen door geloof, getrokken door de Heilige Geest. Geloof in Christus leidt tot geestelijk leven, en uiteindelijk tot eeuwig leven.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat betekent het om geestelijk dood te zijn?