settings icon
share icon
ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਹੇਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਨ ਹੇ?

देवनागरी
ਉਤੱਰ


ਹੇਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਇਚ ਹੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਛ ਹਿਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੀਤੀ ਹੋਸੀ,"ਹੇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਯਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਇਚ ਜਾਂ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਇਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁਨਕੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਂਦੇ।" ਹਲਾਂਕਿ ਡੂਜੇ ਬਡ਼ੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ੋਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਓਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਨ ਕਿਤੇ, ਹੇਕ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਏ ਹੇਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਨ ਹੋਂਦੇ, ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਇਬਲ ਦੀ ਸਚਾਈਓਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਸੀ ਗਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਓਂ ਕਲੋਂ ਬਡ਼ੀ ਪੀਛੁਂ ਸੀ ਵੇਂਦੀਏ। ਨਏ ਨਿਯਮ ਇਚ "ਮਸੀਹੀ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤਰੇ ਵਾਰ ਸੀਂਦੇ(ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਕੇ ਕਾਮ 11:26,26:28,1 ਪਤਰਸ 4:16)। ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨਨ ਆਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਾਕਿਯਾ ਇਚ ਮਸੀਹੀ ਆਖੇ ਬਏ ਹਨ (ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਕੇ ਕਾਮ 11:26) ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਾ ਦਾ ਬਰਤਾਵ, ਕਾਮਕਾਜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂਗੂ ਹਈ। ਸ਼ਬਦ "ਮਸੀਹੀ" ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਮਤਲਬ,"ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਦਸਯ" ਯਾ "ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੇਕ ਮਨਨ ਆਲਾ" ਹੋਵਨ ਨਾਲ ਹੇ।

ਦੁਰਭਾਗਯ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,"ਮਸੀਹੀ" ਸ਼ਬਦ ਬਡ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਪਨੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੂੰ ਖੋ ਡੀਤੇ ਤੇ ਹਿਨਕੂ ਅਕਸਰ ਹੂੰ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤਾ ਵੇਂਦੇ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੇ ਜਾਂ ਜਿਨਦੇ ਕਲੇ ਵਡੇ ਨੈਤਿਕ ਮੂਲਯ ਹੇਨ ਲੇਕਿਨ ਓ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੇਕ ਸੱਚਾ ਮਨਨ ਆਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਗਦੇ ਤੇ ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਗਦਾ। ਬਡ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਜੋ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿ ਕਰੇਂਦੇ ਅਪਨੇਹ ਆਪ ਕੂੰ ਬਸ ਹੀਨ ਸਾਂਗੂ ਮਸੀਹੀ ਮਨਦੇ ਹੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਵੇਂਦੇ ਯਾਂ ਫੇਰ ਓ ਹੇਕ "ਇਸਾਈ" ਮੁਲਕ ਇਚ ਰੇਂਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਵੰਡਨ ਨਾਲ, ਅਪਨੇਹ ਕਲੋਂ ਕਮ ਕਿਸਮਤ ਆਲੇ ਲੋਗੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ,ਯਾਂ ਹੇਕ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਬਨਨਾ ਤੁਵਾਕੂੰ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਬਨਾ ਸਗਦਾ। ਇੰਝਾਂ ਕਿ ਹੇਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੇਕ ਵਾਰੀ ਆਖਾ ਹਈ,"ਚਰਚ ਵਨਡਾ ਕਿਸੀ ਕੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਬਡ਼ੇਦਾ ਝੇਂਝਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਰਮਤ ਕੀਤੀ ਵਨਣ ਆਲੀ ਦੁਖਨ ਵੇਚ ਵਨਦੇ ਹੇਕ ਆਦਮੀ ਅਪਨੇਹ ਆਪ ਚਲਨ ਆਲੀ ਗਾਡ਼ੀ ਨੀ ਬਨ ਸਗਦਾ।" ਹੇਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਦਸਯ ਹੋਵਨਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਇਚ ਸਭਾਔਂ ਇਚ ਭਾਗ ਗੀਨੰਡਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਮੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਡੇਵਨਾ ਤੁਵਾਕੂੰ ਮਸੀਹੀ ਨੀ ਬਨਾ ਸਗਦਾ।

ਬਾਇਬਲ ਸਾਕੂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਡੇਂਦੀ ਹੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਕਮ ਸਾਕੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਗ੍ਰਹਿਨ ਯੋਗਯ ਨੀ ਬਨਾ ਸਗਦਾ। ਤੀਤੁਸ 3:5 ਸਾਕੂੰ ਡਸੇਂਦੀ ਹੇ ਕੇ,"ਓ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਏ ਧਰਮ ਦੇ ਕਮੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਹਨੀ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਸੇ, ਪਰ ਅਪਨੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇ ਜਨਮ ਬਤਿਸਮਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਚ ਸਾਕੂ ਨਵਾ ਬਨਾਵਨ ਸੇ।" ਹੀਨ ਸਾਂਗੂ, ਹੇਕ ਮਸੀਹੀ ਓ ਹੀ ਹੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਵਾ ਜਨਮ ਗੀਧੇ ਸੀ(ਯਹੂੰਨਾ 3:3,3:7,1ਪਤਰਸ 3:23) ਤੇ ਜੋ ਅਪਨੇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਰਖੇਸੀ। ਇਫਸੀਓਂ 2:8 ਸਾਕੂੰ ਡਸੇਂਦੀ ਹੇ ਕੇ,"... ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਵਾਡਾ ਉਧਾਰ ਸੇ, ਏ ਤੁਵਾਡੇ ਕਲੋਂ ਕਾਹਨੀ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਨ ਹੇ।"

ਹੇਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਓ ਆਦਮੀ ਹੇ ਜੋ ਅਪਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕੂੰ ਕੇਵਲ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੇ ਕਮ ਦੇ ਹੀ, ਜੀਂਦੇ ਇਚ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉਤੇ ਉਨਦੀ ਮ੍ਰਿਤਊ ਇਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪੋਂ ਦਾ ਮੋਲ ਚੁਕਾਇਆ ਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੀਜੇ ਡਈ ਜੀ ਉਠਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੇ, ਉਤੇ ਰਖਾ ਹੋਵੇ। ਯਹੂੰਨਾ 1:12 ਸਾਕੂੰ ਡਸੇਂਦੇ,"ਹਲਾਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਨਕੂ ਗ੍ਰਹਿਨ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਨਾਕੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡੇ ਡੀਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਹੁਨਾਕੂ ਜੋ ਉਨਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਦੇ।" ਹੇਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਸਚਮੁਚ ਇਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੇ,ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦਸਯ, ਤੇ ਓ ਜੀਨਕੂੰ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਚ ਨਵਾ ਜੀਵਨ ਡੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਛ ਤੁਸਾਂ ਹਿਥਾਂ ਪਡ਼ੇ ਵੇ ਕਿਯਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੀਛੂ ਚਲਨ ਦਾ ਫੇਂਸਲਾ ਗੀਧਾ ਹੇ? ਅਗਰ ਇਂਝਾ ਹੇ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰ ਦੇ ਤਲੇ ਡੀਤੇ ਹੁਵੇ "ਮਯ ਅਜ ਯਿਸ਼ੂ ਕੂੰ ਮਨ ਗੀਧੇ ਮੀ" ਆਲੇ ਬਟਨ ਕੂੰ ਦਬਾਓ।

Englishਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪੇਜ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਬਨੋ

ਹੇਕ ਮਸੀਹੀ ਕੌਨ ਹੇ?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries