settings icon
share icon
प्रश्न

हेक मसीही कौण हे?

ਗੁਰਮੁਖੀ
उत्तर


हेक शब्दकोष एच हेक मसीही दा मतलब कोछ हिन् प्रकार डीत्ती होसी, “हेक आदमी जो यीशु उत्ते मसीह दे रूप एच या यीशु दी शिक्षा उत्ते आधारित धर्म एच विश्वास करदे हुन्कुं स्वीकार करेंदे।” हालाँकि डुझे बड़े शब्दकोषों दी परिभाषाओं दी तरह ए समझण कित्ते, हेक अच्छा पहला बिन्दु हे, लेकिन ए हेक मसीही कौण होंदे, दे मतलब दे कारण बाइबल दी सच्चाइयों दे नाल डसी गई वास्तविकताओं कलों बड़ी पीछू सी वेंदिये। नये नियम एच “मसीही” शब्द दा उपयोग तरय वार सींदे (प्रेरितों दे काम ११:२६; २६:२८’ १ पतरस ४:१६)। यीशु मसीह दे मनन आले सारे कलों पहले अन्ताकिया एच मसीही आखे गये हन (प्रेरितोंदे काम ११:२६) क्योंकि हुना दा बरताव, क्म्काज्म ते भाषा मसीह हान्गुं हई। शब्द “मसीही” दा शाब्दिक मतलब, “मसीह दे दल दे सदस्य” या “मसीह दा हेक मनन आला” होवण नाल हे।

दुर्भाग्य नाल समय दे बीतण दे नाल ही, “मसीही” शब्द बड़ी हद तक अपणी खासियत कूं खो डीत्ते ते हिन्कू अक्सर हूं आदमी कित्ते उपयोग कित्ता वेंदे जो धर्मी हे या जिन्दे कले वडे नैतिक मूल्य हेन लेकिन ओ यीशु मसीह दा हेक सच्चा मनन आला वी हो सग्दे ते नि वी हो सग्दा। बड़े सारे लोग जो यीशु मसीह उत्ते विश्वास व् भरोसा नि करेंदे अपणेह आप कूं बस हीन सांगुं मसीही मन्दे हेन क्योंकि ओ चर्च वेंदें या फेर ओ हेक “ईसाई” मुल्क एच रेहदेन। लेकिन चर्च वनड नाल, अपणेह कलों कम किस्मत आले लोगों दी सेवा करण नाल, या हेक अच्छा आदमी बणणा तुवाकुं मसीही नि बणा सग्दा। झेंझा कि हेक सुसमाचार – प्रचारक हेक वारि आखा हई, “चर्च वनडा किसी कूं वी मसीही नि बड़ेंदा झेंझा कि हेक मरमत कीत्ती वनण आली दुखन वेच वन दे हेक आदमी अपणेह आप चलण आली गाड़ी नी बण सग्दा।” हेक कलीसिया दा सदस्य होवणा, नियमित रूप एच सभाओं एच भाग गीनंडा ते कलीसिया दे कमों कित्ते दान डेवंणा तुवाकुं मसीही नी बणा सग्दा।

बाइबल साकुं शिक्षा ड़ेंदी हे कि साडे भले कम साकुं परमेश्वर दे सामणे ग्रहणयोग्य नी बणा सग्दा। तीतुस ३:५ साकुं ड्सेंदी हे कि, “ओ साडा उद्धार कित्ते; ते ए धर्म दे कमों दे कारण काहनी, जो अस्सां कित्ते से, पर अप्णीह दया दे अनुसार नवे जन्म दे बतिस्मा ते पवित्र आत्मा एच साकुं नवा बनावण नाल से।” हीन सांगुं, हेक मसीही ओ ही हे जो परमेश्वर नाल नवा जन्म गीधे सी (यहुन्ना ३:३; ३:७; १ पतरस ३:२३) ते जो अपणेह विश्वास दे भरोसे कूं यीशु मसीह उत्ते रखेसी। इफिसियों २:८ साकुं ड्सेंदी हे कि, “...विश्वास दे नाल अनुग्रह ही नाल तुवाड़ा उद्धार से – ए तुवाडे कलों काहनी, बल्कि परमेश्वर दा दान हे।”

हेक सच्चा मसीही ओ आदमी हे जो अपणेह विश्वास ते भरोसे कूं केवल यीशु मसीह दे व्यक्तित्व ते कम दे ही, जींदे एच क्रूस दे उत्ते हुन्दी मृत्यु एच साडे पापों दा मोल चुकाया गे ते हुंदा त्रिझे डीई जी उठना सामिल हे, उत्ते रखा होवे। यहुन्ना १:१२ साकुं डेसेंदे , “हालाँकि जितने वी हुन्कुं ग्रहण कित्ते ने, ओ हुनाकुं परमेश्वर दी सन्तान होवण दा अधिकार डे डीत्ते, अर्थात हुनाकुं जो हुंदे नाम उत्ते विश्वास करेंदें।” हेक सच्चा मसीही सचमुच एच परमेश्वर दी संतान हे, परमेश्वर दे सच्चे परिवार दा सदस्य, ते ओ जीन्कुं यीशु मसीह एच नवा जीवन डीत्ता गया हे।

क्योंकि जो कोछ तुस्सां हिथांह पढ़े वे क्या हुंदे कारण तुस्सां मसीह दे पीछुं चलण दा फेंसला गीधा हे? अगर एन्झा हे तां दया कर दे तले डीत्ते हुवे “मय अज यीशु कूं मन गीधे मी” आले बटन कूं दबाओ।मुलतानी दे मूल पेज उत्ते वापस वनों

उद्धार दा रोमि
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries