settings icon
share icon
प्रश्न

मैं कीवे परमेश्वर नाल सही सी सग्दा हां?

ਗੁਰਮੁਖੀ
उत्तर


परमेश्वर दे नाल “सही” सिवण वास्ते, साकुं सारे कलों पहले ए समझणा पोसी कि “गलत” क्या हे? हिन्दा उत्तर पाप हे।“कोई वी सही कम करण आला काहनी, हेक वी काहनी” (भजन संहिता १४:३)। अस्सां परमेश्वर दी आज्ञा दे विरुद्ध बलवा कित्ते से; अस्सां “भेड़ों दी कली भटक गे हासे” (यशायाह ५३:६)।

बुरा समाचार ए हे कि पाप दी सजा मृत्यु । “जो आदमी पाप करेसी ओही मर वेसी” (यहेजकेल १८:४)। अच्छा समाचार ए हे कि हेक प्रेमी परमेश्वर साकुं उत्साहित कित्ते सी ताकि साकुं उद्धार तक घेन वने। यीशु अपणेह मकसद दा ऐलान ईवे कित्ती हई कि ओ “खोए होये कूं ढूँढन ते हुंदा उद्धार करण आया हे” (लुका १९:१०), ते ओ ए ऐलान की कि हुंदा मकसद पूरा सी गीय हई जेड़े ओ क्रूस दे उत्ते हीन शब्दों, “पूरा सी गे” दे नाल मर हई (यहुन्ना १९:३०)।

परमेश्वर दे नाल सही सम्बन्ध दा सिवणा अपणेह पापों कूं मनन नाल ही सुरु सी वेंदे। हिन्दे अगुं परमेश्वर दे सामने अनणेह पापों वास्ते हेक प्यार नाल स्वीकारणा (यशायाह ५७:१५) ते पापों कूं छोड़न वास्ते पक्का वादा अन्दे। “क्योंकि धर्म कित्ते मन नाल विश्वास करणा पोंदे, ते उद्धार कित्ते मू नाल मनणा पोंदे” (रोमियों १०:१०)

ए पछतावा विश्वास दे नाल होवणा चाहीदा हे – खासतोर दे, एन्झा विश्वास कि यीशु दी साडे कित्ते बलिदान कित्ती हुई जान व् अदभुत रूप नाल वला जीवणा हुंदा तुवाकुं उद्धारकर्ता बनण दे काबिल बडेदे। “अगर तू अपणेह मू नाल यीशु कूं प्रभु मन दे स्वीकार करें, ते अपणेह मन नाल विश्वास करें कि परमेश्वर हुन्कुं मरों हुवों विचों जिलाये सी, तां तू पक्का उद्धार पोंसे” (रोमियों १०:९)। कई डुझे विषय विश्वास दे होवण दी जरूरत दी ग़ाल करेंदे हेन, जीवे (यहुन्ना २०:२७; प्रेरितों दे काम १६:३१; गलतियों २:१६; ३:११;२६; ते इफिसियों २:८)।

परमेश्वर दे नाल सही सिवणा तुवाड़ा हिन् वारे एच आखंण दा विषय हे जिन्दे एच परमेश्वर तुवाड़े बदले क्या कोछ कित्ते सी। ओ उद्धारकर्ता कूं भेजेसी, ओ तुवाड़े पापों कूं हटावन कित्ते बलिदान दा इंतजाम कित्ते सी (यहुन्ना १:२९), ते ओ तुवाडे नाल ए वादा करेंदे: “जो कोई प्रभु दा नाम घीनसी, ओ उद्धार पासी” (प्रेरितों दे काम २:२१)।

उड़ाऊ पोत्र दा दृष्टांत (लुका १५:११-३२) पछतावे व् माफ़ी दा हे सारे कलों सुन्दर उदहारण हे। छोटा पोत्र अपणेह पिऊ कलों मीली जयदाद कूं कुकर्म वेच उड़ा डेदेह (आयत १३)। जेड़े वेले ओ अपणेह गलत कमों कूं पहचाणेह सी, हुन्वाले ओ घर वापस वनण दा फेंसला गीधे सी (आयत १८)। ओ ए अनुमान लगाए सी के ओ होण पुत्र आखववण दे लायक काहनी रहिया (आयत ), लेकिन ओ गलत हई। पीऊ जीवे पहले प्यार करेंदा हई उवें ही उस वापस आए हुवे दुश्मन कूं प्रेम कित्ते सी (आयत २०)।सब कोछ माफ़ कर डीत्ते, ते हेक खाने दी दावत दा हुक्म डीत्ता गे (आयत २४)। परमेश्वर अपणेह वादों कूं, जिन्दे एच माफ़ी दा वादा वी सामील हे, कूं पूरा करण एच भला हे। “ यहोवा टूटे हुवे मन आले दे नाल रहांदे, ते पिसे हुवों दा उद्धार करेंदे” (भजन संहिता ३३:१८)।

अगर तुस्सां परमेश्वर दे नाल सही सिवणा चाहंदे वे, तां इथांह हेक आसान प्रार्थना हे। याद रखो, ए प्रार्थना या कोई डूझी प्रार्थना दा बोलणा तुवाकुं बचा नि सग्दा। केवल यीशु एच विश्वास ही हे जो तुवाकुं पाप कलों बचा सग्दे। ए प्रार्थना हुंदे एच तुवाड़ा विश्वास कूं डीखावण ते तुवाड़े वास्ते उद्धार दा इंतजाम करण वास्ते धन्यवाद डेवन दा हेक त्रिका ही हे। “हे, परमेश्वर, मैं जाणदां हां कि मय तुवाड़े खिलाप पाप कित्ते मी, ते मैं सजा दा हकदार हां। लेकिन यीशु मसीह हूं सजा कूं अपणेह उत्ते घेन गीधे जींदा में भागी हम ताकि हुंदे उत्ते विश्वास करण नाल मैं माफ़ कित्ता वना। मैं उद्धार कित्ते तेडेह उत्ते अपणेह विश्वास कूं रखेंदां हां। तेडेह अदभुत अनुग्रह व् माफ़ी – जो अनंत जीवन दा इनाम हेन, दे वास्ते मैं तुवाड़ा धन्यवाद करेंदा हां। आमीन।”

क्योंकि जो कोछ तुस्सां हिथांह पढ़े वे क्या हुंदे कारण तुस्सां मसीह दे पीछुं चलण दा फेंसला गीधा हे? अगर एन्झा हे तां दया कर दे तले डीत्ते हुवे “मय अज यीशु कूं मन गीधे मी” आले बटन कूं दबाओ।

मुलतानी दे मूल पेज उत्ते वापस वनों

मैं कीवे परमेश्वर नाल सही सी सग्दा हां?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries