settings icon
share icon
ചോദ്യം

ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു... ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണം?

ഉത്തരം


ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു... ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണം?

ഉത്തരം: നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അഭിനന്ദനങ്ങൾ! നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌! ഒരു പക്ഷെ 'ഇനി എന്ത്‌' എന്ന്‌ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഞാൻ ദൈവവുമായുള്ള യാത്ര എങ്ങനെ തുടങ്ങും? താഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ്‌. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ www.gotquestions.org/Malayalam എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്‌.

1. രക്ഷ എന്നാൽ എന്തെന്ന്‌ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക.

1യോഹ.5:13 പറയുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക. "ദൈവ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഞാൻ ഇത്‌ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിത്യ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന്‌ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനു തന്നെ." രക്ഷ എന്തെന്ന്‌ നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്‌ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന്‌ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രക്ഷയെപ്പറ്റി ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്‌ ശ്രദ്ധിക്കാം.

a. നാമെല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്തത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു (റോമർ 3:23).

b. നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തം നാം നിത്യ ശിക്ഷക്ക്‌ യോഗ്യരാണ്‌ (റോമർ 6:23).

c. യേശു കര്‍ത്താവ്‌ നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു (റോമർ 5:8; 2കൊരിന്ത്യർ 5:21). നാം അര്‍ഹിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ്‌ അവൻ വഹിച്ചത്‌.നമ്മുടെ പാപ പരിഹാരത്തിന് അവന്റെ മരണം മതിയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അവന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്.

d. നമ്മുടെ പാപ പരിഹാരത്തിനായി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ പാപ ക്ഷമയും രക്ഷയും നൽകുന്നു. (യോഹന്നാൻ 3:16; റോമർ 5:1; 8:1).

ഇതാണ്‌ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം! യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിച്ച്‌ അവനെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടും, അവൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല എന്ന വാഗ്ദത്തവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (റോമർ 8:38-89; മത്തായി 28:20). ഓർക്കുക: നിങ്ങളുടെ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ ഭദ്രമാണ്‌ (യോഹന്നാൻ 10: 28-29). ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം രക്ഷകനായി ആശ്രയിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിത്യത ദൈവത്തോടു കൂടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കും എന്നത്‌ ഉറപ്പാണ്‌!

2. ദൈവ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ഒരു സഭ കണ്ടെത്തുക.

സഭ എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന്റെ കൂട്ടമാണ്‌. സഭ ഒരു കെട്ടിടമല്ല. ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾക്ക് അന്യോന്യം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടത് പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നതാണ്. സഭാ കൂടി വരവിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതാണ്‌. നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കയും പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയുടെ നടത്തിപ്പുകാരനെ കണ്ട്‌ അദ്ദേഹത്തോട്‌ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു സഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം വചനം പഠിപ്പിക്കുക്ക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരിടത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനൊക്കുംഎന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. വിജയകരവും ശക്തിവത്തുമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം വേദപുസ്തക പരിജ്ഞാനമാണ്‌. 2തിമോത്തീയോസ് 3:16-17 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, "എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സല്‍പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും വക പ്രാപിച്ച്‌ തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്‌ ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളത്‌ ആകുന്നു.“

സഭയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം ആരാധനയാണ്‌. ദൈവം ചെയ്തതോര്‍ത്ത്‌ അവന്‌ നന്ദി അര്‍പ്പിക്കുന്നതാണ്‌ ആരാധന! ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നമുക്കായി കരുതുന്നു. ദിവസവും നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നു. നാം അവന്‌ എങ്ങനെ നന്ദി പറയാതിരിക്കും? ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്‌, നീതിമാനാണ്‌, സ്നേഹവാനാണ്‌. അവൻ കരുണാ സമ്പന്നനും കൃപ നിറഞ്ഞവനുമാണ്‌. അവനെ നാം എങ്ങനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കും? വെളിപ്പാട് 4:11 ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, "കര്‍ത്താവേ, നീ സര്‍വവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്‍വാൻ യോഗ്യൻ എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട്‌ തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിനു മുമ്പിൽ ഇടും.“

3. ദിവസവും അല്‍പ സമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചിലവിടുക.

ദൈവ സന്നിധിയിൽ ധ്യാനിക്കുവാൻ അല്‍പ സമയം ദിവസവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്‌ വളരെ പ്രധാനമാണ്‌. ആളുകൾ ഈ സമയത്തെ ധ്യാന നേരമെന്നോ മൌന സമയമെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കും കാരണം ഇത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ചിലർ രാവിലെയും മറ്റു ചിലർ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്. അതിന്‌ എന്തു വിളിച്ചാലും ഏതുസമയം അതു ചെയ്താലും സാരമില്ല. കൃത്യമായി ചെയ്യണമെന്നതാണ്‌ പ്രധാനം. ഈ സമയം എങ്ങനെ ചെലവിടണമെന്ന് നോക്കാം.

a. പ്രാര്‍ത്ഥന. പ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവത്തോട്‌ സംസാരിക്കുന്നതാണ്‌. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തോടു പറയാം. അന്നന്നേക്കുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശവും ജ്ഞാനവും ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ദൈവത്തോട്‌ എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും അവനോട്‌ പറയുക. അതാണ്‌ പ്രാര്‍ത്ഥന

b. ബൈബിൾ വായന. സഭയിലും, സണ്ഡേ സ്കൂളിലും, വചന പഠനത്തിലും നിന്നൊക്കെ വചനം കേൾക്കുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിച്ചു പഠിക്കണം. വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന്‌ ആവശ്യമായതെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌. ആത്മീയമായി വളരുന്നതിനും, ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, ഓരോ ദിവസവും അന്നന്നേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും, മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ദൈവീക ആലോചനകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്‌ നമുക്ക്‌ ലഭിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകം നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്‌. ദൈവത്തിനു പ്രസാദമായതും നമുക്ക്‌ തൃപ്തിയുള്ളതും ആയ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാം എന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു റഫറന്‍സ്‌ ഗ്രന്ഥമാണ്‌ ബൈബിൾ.

4. ആത്മീയമായി നമ്മെ സഹായിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുക.

1കൊരിന്ത്യർ 15:33 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. "ദുര്‍ഭാഷണത്താൽ സദാചാരം കെട്ടു പോകുന്നു". തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ട്‌ നമ്മെ തെറ്റായ വഴിയിൽ നടത്തുമെന്ന്‌ ബൈബിൾ നമുക്ക്‌ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു. തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുമായി നാം സഹവാസം വെച്ചാൽ നാമും തെറ്റു ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മെ സാരമായി ബാധിക്കും എന്നതിന്‌ സംശയമില്ല. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിനു തങ്ങളെത്തന്നെ സമര്‍പ്പിച്ചവരുമായ ആളുകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം അതാണ്‌.

നിങ്ങളുടെ സഭാകൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന്‌ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കണ്ടു പിടിച്ച്‌ (എബ്രായർ 3:13; 10:24) നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അവരോടു പറയുക. അന്യോന്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരുമായി ഇനി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്നതല്ല ഇതിനർത്ഥം. ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ വ്യത്യാസത്തെ അവരുമായി പങ്കുവെച്ച്‌ ഇനിയും പാപവഴികളിൽ നടക്കുവാൻ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം അവരെ ധരിപ്പിക്കുക. അവരുമായി ക്രിസ്തുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

5. സ്നാനപ്പെടുക.

സ്നാനത്തെപ്പറ്റി പലര്‍ക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട്‌. സ്നാനം എന്നതിന്റെ മൂല ഭാഷയിലെ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക എന്നാണ്‌. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചെന്നും അവനെ പിന്‍പറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നുമുള്ളത്‌ പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്‌ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്നാനം. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത്‌ ക്രിസ്തുവുമായി മരിച്ച്‌ അടക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്‌. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത്‌ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്നത്‌ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണപുനരുദ്ധാനങ്ങളോട്‌ നിങ്ങൾ ഏകീഭവിച്ചതിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ്‌ (റോമർ 6:3-4).

സ്നാനം അല്ല നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുവാൻ സ്നാനം ഒരിക്കലും ഉപകരിക്കയില്ല. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസപാതയിൽ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു പടി മാത്രമാണ്‌ സ്നാനം. നിങ്ങൾ രക്ഷക്കായി ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളു എന്നുള്ളത്‌ പരസ്യമായി സാക്ഷിക്കുന്നത്‌ മാത്രമാണ്‌ സ്നാനം. സ്നാനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്‌. എന്തെന്നാൽ അതൊരു കല്‍പനയാണ്‌. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനമാണ്‌ സ്നാനം. അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുവാൻ തയ്യാറകുമ്പോൾ സഭയിലെ ചുമതലപ്പെട്ടവരോട്‌ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച്‌ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്‌.

Englishമലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക

ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു... ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണം?
© Copyright Got Questions Ministries