യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ? താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?ചോദ്യം: യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ? താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം:
"ഞാന്‍ ദൈവമാണ്‌" എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായി വേദപുസ്തകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം താൻ ദൈവമാണെന്നേ യേശുക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല. ഉദ്ദാഹരണമായി യോഹന്നാൻ.10:30 തന്നെ എടുക്കുക. "ഞാനും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നു". ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ ഇത്‌ താൻ ദൈവമാണ്‌ എന്നു പറഞ്ഞതായി തോന്നുകയില്ലായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇതു താന്‍ പറഞ്ഞപ്പോൾ യെഹൂദന്‍മാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. "നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നേത്തന്നേ ദൈവമാക്കുന്നതു കൊണ്ടത്രേ ഞങ്ങള്‍ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത്‌" (യോഹന്നാൻ.10:33). യേശുക്രിസ്തു താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് യെഹൂദന്‍മാർ മനസ്സിലാക്കി. തുടര്‍ന്നുള്ള സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ "ഞാന്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ" എന്ന് കര്‍ത്താവു പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ താൻ ദൈവമാണെന്ന് ആ വാചകം കൊണ്ട്‌ കര്‍ത്താവ്‌ പറയുകയായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ.8:58 ശ്രദ്ധിക്കുക: "അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്‌ ഞാൻ ഉണ്ട്‌" അവിടെയും യെഹൂദന്‍മാരുടെ പ്രതികരണം നോക്കുക. മോശെയുടെ കല്പന പ്രകാരം ദൈവ ദൂഷണം പറയുന്നവരെ കല്ലെറിയണം എന്നുള്ളതിനാൽ യേശു തന്നെത്താൻ ദൈവമാക്കി എന്ന കാരണത്താൽ അവനെ കല്ലെറിയുവാൻ യെഹൂദന്‍മാർ ഭാവിച്ചു.

യോഹന്നാൻ.1:1 "വചനം ദൈവമായിരുന്നു" എന്ന്‌ വായിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ.1:14 ൽ "വചനം ജഡമായി നമ്മുടെ ഇടയില്‍ പാര്‍ത്തു" എന്നും വായിക്കുന്നു. ഇത്‌ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന സത്യം യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തില്‍ വെളിപ്പെട്ട ദൈവമായിരുന്നു എന്നാണ്‌. പ്രവർത്തികൾ.20:28 "... താന്‍ സ്വന്ത രക്തത്താല്‍ സമ്പാദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയ്പാൻ..." ആരാണ്‌ സഭയെ സ്വന്ത രക്തത്താല്‍ സമ്പാദിച്ചത്‌? യേശുക്രിസ്തു. പ്രവർത്തികൾ.20:28 പറയുന്നത്‌ ദൈവം സ്വന്ത രക്തത്താല്‍ സമ്പാദിച്ചു എന്നാണ്‌. അതുകൊണ്ട്‌ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു എന്ന്‌ ഈ വേദഭാഗവും പറയുന്നു!

യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന തോമസ്‌ യേശുവിനെ നോക്കി "എന്റെ കര്‍ത്താവും എന്റെ ദൈവവുമേ" എന്ന്‌ വിളിച്ചു (യോഹന്നാൻ.20:28). യേശു അവനെ തിരുത്തിയില്ല. തീത്തോസ് 2:13 ൽ നമ്മുടെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുവാന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (2പത്രോസ്.1:1ഉം കാണുക). എബ്രായർ.1:8 ൽ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെ നോക്കി, "ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത്‌; നിന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോല്‍ നീതിയുള്ള ചെങ്കോല്‍" എന്ന്‌ വായിക്കുന്നു.

വെളിപ്പാടു പുസ്തകത്തില്‍ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന്‌ ദൂതന്‍ അപ്പൊസ്തലനായ യോഹന്നാനൊട് പറയുന്നു (വെളിപ്പാട്.19:10). എന്നാല്‍ പല പ്രാവശ്യം യേശു ആരാധന സ്വീകരിച്ചതായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു (മത്തായി 2:11; 14:33; 28:9,17; ലൂക്കോസ് 24:52; യോഹന്നാൻ 9:38). തന്നേ ആരാധിച്ചവരെ താന്‍ ഒരിക്കലും വിലക്കിയില്ല. യേശു ദൈവമല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ തന്നേ ആരാധിച്ചവരോട്‌ വെളിപ്പാടു പുസ്തകത്തില്‍ ദൂതൻ പറഞ്ഞതു പോലെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്‌ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കും. വേദപുസ്തകത്തിലെ മറ്റനേക വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്‌.

യേശുക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്‌ തന്റെ മരണം സകല ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിനും പരിഹാരമായി എന്നതിനാലാണ്‌ (1 യോഹന്നാൻ.2:2). ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അത്ര വലിയ കടം കൊടുത്തു തീര്‍ക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ദൈവത്തിനു മാത്രമേ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുവാന്‍ സാധിക്കയുള്ളൂ (2കൊരിന്ത്യർ.5:21) മരണത്തിന്‍മേലും പാപത്തിന്‍മേലും അധികാരവും ദൈവത്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തന്റെ പുനരുദ്ധാനം താന്‍ ദൈവമാണെന്ന്‌ തെളിയിക്കുന്നു.മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകയേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ? താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?