ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ? ദൈവാസ്ഥിത്വത്തിന് വല്ല തെളിവുകളും ഉണ്ടോ?ചോദ്യം: ഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ? ദൈവാസ്ഥിത്വത്തിന് വല്ല തെളിവുകളും ഉണ്ടോ?

ഉത്തരം:
ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കുവാനോ തെളിയിക്കതിരിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കണം എന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. "എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ" (എബ്രായർ.11:6). ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ താൻ ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ലോകത്തിന് തന്നെത്താൻ കാണിക്കാമായിരുന്നു. താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. "യേശു അവനോട് നീ എന്നെ കണ്ടതു കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു; കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ" (യോഹന്നാൻ.20:29).

എന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഉണ്ട് എന്നതിന് തെളിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: "ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു; ആകാശ വിതാനം അവന്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. പകൽ പകലിനു വാക്കു പൊഴിക്കുന്നു; രാത്രി രാത്രിക്ക് അറിവു കൊടുക്കുന്നു. ഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം കേൾപ്പാനുമില്ല. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും അതിന്റെ അളവു നൂലും ഭൂതലത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം അതിന്റെ വചനങ്ങളും ചെല്ലുന്നു." (സങ്കീർത്തനം 19:1-4). ആകാശത്തിലെ താരനിരകളും, അളവില്ലാത്ത അഖിലാണ്ഡവും, പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുത പ്രതിഫാസങ്ങളും, അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യനും എല്ലാം ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇതിനെല്ലാമുപരി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവുണ്ട്. "അവൻ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിത്യത വെച്ചിരിക്കുന്നു" (സഭാ പ്രസംഗി.3:11). നമുക്കെല്ലാമറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മനുഷ്യജീവിതം വെറും ഭൌതീകമല്ലെന്ന്; ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്കറിയാം കാണപ്പെടാത്ത ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും അവിടെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നും. ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിപരമായി ആ ചിന്തയെ അടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം; എന്നാൽ ദൈവബോധം സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എങ്കിലും ബൈബിൾ പറയുന്നു; ചിലർ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുമെന്ന്. "ദൈവം ഇല്ല എന്ന് മൂഢൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു" (സങ്കീർത്തനം.14:1). ഇതുവരെ ലോകത്തിലെ സകല കലാചാരങ്ങളിലും, നാഗരീകതയിലും ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളില് 98% പേരും ദൈവവിശ്വാസികൾ ആയിരുന്നതിനാൽ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി/ആൾ ഇതിനു പുറകിൽ ഉണ്ടെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയം തെല്ലും വേണ്ട.

ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുപരിയായി ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചാലും ദൈവമുണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിൽ ന്യായമായി എത്താവുന്നതാണ്. ആദ്യമായി ജീവാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. പല നിലകളിലുള്ള ജീവനുമായി നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഇന്നുള്ള ജീവനിലേക്കും ഏറ്റം വലിയ ജീവൻ ഉണ്ടായെങ്കിലേ മതിയാകയുള്ളൂ. ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ആ ജീവനത്രേ ദൈവം. ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ഒരു ജീവനില്ലാതെ മറ്റു ജീവനെല്ലാം എവിടെ നിന്നു വന്നതാണ്? അടുത്ത ബുദ്ധിപരമായ വിവാദം രൂപകല്പെനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുപുറകില് അത്ഭുതമായ ഒരു രൂപകല്പന നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ രൂപ കല്പനവിരലൽ ചൂണ്ടുന്നത് രൂപകല്പന ചെയ്ത ഒരു ആളിനേയാണ്. ഉദ്ദാഹരണമായി സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം തന്നെ എടുക്കുക. അല്പം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇന്നുള്ള ജീവരാശികൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടന അല്പം വ്യത്യാസമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവൻ നിലനില്ക്കുമായിരുന്നില്ല. പ്രകൃത്യാ ഒരു ജീവാണു ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത 1/10 ആണ്. ഒരു സാധാരണ കോശത്തിൽ (cell) ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവാണുക്കളാണ് (molecules) ഉള്ളതെന്ന് മറക്കരുത്.

അടുത്ത ബുദ്ധിപരമായ വിവാദം കാര്യകാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. ഓരോ കാര്യത്തിന്റേയും പുറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിനടുത്തത് എല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനു പുറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായെങ്കിലേ മതിയാവൂ. കാരണമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതിനെല്ലാം പുറകിലുണ്ട്. അതാണ് ദൈവം. നാലാമത്തെ വിവാദം ധാർമ്മീകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ്. ലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങൾക്കും ഒരു സദാചാര ബോധമുണ്ട്. നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ട്. കൊലപാതകം, മോഷണം, ഭോഷ്ക്ക്, വ്യഭിചാരം ഇവ തെറ്റാണെന്ന് സകല മനുഷ്യരും പറയുന്നു. ഈ തെറ്റ്, ശരി എന്ന ചിന്ത മനുഷ്യന് എവിടെ നിന്നു വന്നു? മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ധാർമീക് നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ടല്ലേ?

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തെളിവായ മറുക്കാനാവാത്ത അറിവു പുറം തള്ളി ജനങ്ങൾ ഭോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. റോമർ.1:25 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു; "ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു; സൃഷ്ടിച്ചവനേക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ഭജിച്ച് ആരാധിച്ചു; അവൻ എന്നെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ആമേൻ". ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ നീക്കുപോക്കില്ലാത്തവർ എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. "അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദൈവത്വവുമായി അവന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോകസൃഷ്ടിമുതൽ അവന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു; അവർക്ക് പ്രതിവാദം ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിനു തന്നെ" (റോമർ.1:20).

ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ "അത് ശാസ്ത്രീയമല്ല" "അതിനു തെളിവുകൾ ഇല്ല"എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കാരണം അതൊന്നുമല്ല. ദൈവമുണ്ട്എന്നു സമ്മതിച്ചാൽ അവർ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണെന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാമെല്ലാവരും അവന്നു മുമ്പിൽ കണക്കു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദൈവമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യായവിധിയും ഇല്ലല്ലോ; മനുഷ്യന് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളിൽ അനേകർ പരിണാമവാദികളായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതത്രേ. ദൈവാസ്ഥിത്വത്തെ ഇത്ര തീവ്രമായി ആളുകൾ എതിർക്കുന്നതു തന്നെയാണ് ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്.

ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ ദിവസവും അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു. അശരീരിയായി അവന്റെ ശബ്ദം എന്റെ കാതുകളിൽ പതിയുന്നില്ല. പക്ഷെ, അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഞാൻ അറിയുന്നു; അവന്റെ നടത്തിപ്പ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു; അവന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിയുന്നു. അവന്റെ കൃപ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനേക സംഭവങ്ങൾ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നെ അവൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിച്ച് ദിവസംതോറും അത്ഭുതമായി വഴി നടത്തി വരുന്നു. എനിക്ക് അവനേക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുവാനും അവന് നന്ദി കരേറ്റാതിരിക്കുവാനും സാധിക്കയില്ല.

വിശ്വസിക്കുവാൻ മന്സ്സില്ലാത്തവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങൾ ഒന്നും സ്വീകാര്യമല്ലായിരിക്കാം. ദൈവാസ്ഥിത്വം വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അല്ലാതെ സാധിക്കയില്ല (എബ്രായർ.11:6). ദൈവ വിശ്വാസം എന്നത് അന്ധകാരത്തിലേക്കുള്ള അന്ധന്റെ കുതിച്ചു ചാട്ടമല്ല. നേരേ മറിച്ച് പ്രകാശമുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്കുള്ള ഭദ്രമായ കാൽ വെയ്പാണത്. അതിന് മേഘങ്ങൾ പോലെ സാക്ഷികൾ നമുക്കു ചുറ്റും ഉണ്ടുതാനും.മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകഒരു ദൈവം ഉണ്ടോ? ദൈവാസ്ഥിത്വത്തിന് വല്ല തെളിവുകളും ഉണ്ടോ?