ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം വേദാധിഷ്ടിതമാണോ?ചോദ്യം: ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം വേദാധിഷ്ടിതമാണോ?

ഉത്തരം:
ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞതു മാത്രമല്ലാതെ, താന്‍ ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്‍മാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്‌ മാത്രമെ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്‍മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങളും ദൈവത്തിനെതിരായുള്ളതാണ് (പ്രവർത്തികൾ.5:31; കൊലോസ്സ്യർ.3:13; cf.സങ്കീർത്തനം.130:4; യിരെമ്യാവ്.31:34).

ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച്‌ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്‌; "ജീവനുള്ളവരേയും മരിച്ചവരേയും" ന്യായം വിധിക്കുന്നത്‌ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌ (2 തിമോത്തിയോസ്.4:1). തന്റെ ശിഷ്യനായ തോമസ്സ്‌ "എന്റെ കര്‍ത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളോവേ" എന്ന് കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ.20:28). അപ്പൊസ്തലനായ പൌലോസ്‌ കര്‍ത്താവിനെ "മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും" എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു (തീത്തോസ്.2:13). ഈ ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യനായി വരുന്നതിനു മുമ്പ്‌ താൻ "ദൈവരൂപത്തില്‍" സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഫിലിപ്പ്യർ.2:5-8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു. എബ്രായ ലേഖന എഴുത്തുകാരന്‍ യേശുക്രിസ്തുവിനേക്കുറിച്ച്‌, "ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നുമെന്നേക്കുമുള്ളത്‌" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (എബ്രായർ.1:8).

യോഹന്നാന്‍ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ "ആദിയില്‍ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനംദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു; വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ.1:1). ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ അനവധിയാണ്‌ (വെളിപ്പാട്.1:17; 2:8; 22:13; 1കൊരിന്ത്യർ.10:4; 1പത്രോസ്.2:6-8;cf.സങ്കീർത്തനം.18:2; 95:1; 1പത്രോസ്.5:4; എബ്രായർ.13:20). ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്‍മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയും.

പഴയനിയമത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവത്തിനു മാത്രം കൊടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകൾ യേശു കര്‍ത്താവിന്‌ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിലെ "വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്‍" എന്ന പദവി (സങ്കീർത്തനം.130:7; ഹോശയ.13:14) പുതിയനിയമത്തില്‍ യേശുവിന്‌ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (തീത്തോസ്.2:13; വെളിപ്പാട്.5:9). യേശുവിനെ മത്തായി ഒന്നിൽ "ദൈവം നമ്മോടു കൂടെ" എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേല്‍ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സെഖര്യാവ്.12:10 ല്‍ "തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ള എങ്കലേക്ക്‌ അവർ നോക്കും" എന്ന് യഹോവയായ ദൈവമാണ്‌ പറയുന്നത്‌. അത്‌ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെപ്പറ്റി ആയിരുന്നു എന്ന് പുതിയ നിയമം പറയുന്നു (യോഹന്നാൻ.19:37; വെളിപ്പാട്.1:7). യഹോവയായ ദൈവമാണ്‌ കുത്തപ്പെട്ടതെന്ന് പഴയനിയമം പറഞ്ഞിരിക്കെ, വാസ്തവത്തില്‍ യേശുവാണ്‌ കുത്തപ്പെട്ടതെങ്കില്‍, യേശുവാണ്‌ യഹോവ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്‌.

യെശയ്യാവ്.45:22-23 വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനേക്കുറിച്ചാണ്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫിലിപ്പ്യർ.2:10-11 ൽ അപ്പൊസ്തലനായ പൌലോസ്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ആശിര്‍വാദ പ്രാര്‍ത്ഥനയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പേര്‌ പിതാവായ ദൈവത്തിനൊപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ.1:3; എഫെസ്യർ.1:2). ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ദൈവ ദൂഷണമായി തീർന്നേനെ. സ്നാനത്തിനുള്ള കല്‍പനയിലും പിതാവിന്റെ പേരിനൊപ്പം പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും പേരുകള്‍ ഏകവചനമായ 'നാമ'ത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (മത്തായി.28:19; 2 കൊരിന്ത്യർ 13:14).

ദൈവത്തിനു മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ യേശു ചെയ്തതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശു മരണത്തില്‍ നിന്ന് ചിലരെ എഴുന്നേല്‍പിച്ചതല്ലാതെ (യോഹന്നാൻ.5:21; 11:38-44), താന്‍ പാപങ്ങള്‍ക്ഷമിച്ചതായും പറയുന്നു (പ്രവർത്തികൾ.5:31; 13:38). യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിതാവായും സൃഷ്ടിയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നവനായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:2; കൊലോസ്സ്യർ.1:16,17). യെശയ്യാവ്.44:24 ൽ സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത്‌ താൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇത്‌ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. ഇതിനെല്ലാമപ്പുറത്ത്‌, ദൈവത്തിനു മാത്രമുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങല്‍ ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: നിത്യത (യോഹന്നാൻ.5:58), സര്‍വ വ്യാപിയായിരിക്കുക (മത്തായി.18:20; 28:20), സര്‍വ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുക (മത്തായി.16:21), സര്‍വ ശക്തനായിരിക്കുക (യോഹന്നാൻ.11:38-44).

ഒരു പക്ഷേ താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട്‌ പലരേയും കബളിപ്പിക്കുവാൻ ചിലര്‍ക്ക്‌ സാധിച്ചു എന്നു വരാം. എന്നാൽ താൻ ദൈവമാണ്‌എന്നതിനു തെളിയിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. യേശു കര്‍ത്താവ്‌ താൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാന്‍ പല അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തു.

താന്‍ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ ചിലത്‌ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി (യോഹന്നാൻ.2:7), വെള്ളത്തിന്‍മേൽ നടന്നു (മത്തായി.14:25), അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട്‌ അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ.6:11), കുരുടനു കാഴ്ച കൊടുത്തു (യോഹന്നാൻ.9:7), മുടന്തനെ നടക്കുമാറാക്കി (മര്‍ക്കോസ്.2:3), മറ്റനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി (മത്തായി.9:35; മര്‍ക്കോസ്.1:40-42), മരിച്ചവരെ ഉയിര്‍പ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ.11:43-44; ലൂക്കോസ്.7:11-15; മര്‍ക്കോസ്.5:35). ഇതിനെല്ലാമുപരി താൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുമതങ്ങളിലെപ്പോലെ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കൽ മരിക്കുകയും ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ പുരാണ കഥകളെപ്പോലെയല്ലാതെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണപുനരുദ്ധാനങ്ങള്‍ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളായിരുന്നു.

അക്രൈസ്തവരായ ഗവേഷകരും സമ്മതിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പന്ത്രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

1. യേശു ക്രൂശിലാണ്‌ മരിച്ചത്‌
2. അവര്‍ അവന്റെ ശരീരം ഒരു കല്ലറയിൽ അടക്കി
3. യേശുവിന്റെ മരണത്തിനാല്‍ തന്റെ ശിഷ്യന്‍മാര്‍ ഭയചകിതരായി
4. ചില ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം കല്ലറ കാലിയായതായി കാണപ്പെട്ടു (അവകാശപ്പെട്ടു)
5. തന്റെ ശിഷ്യന്‍മാർ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ പല പ്രാവശ്യം ദര്‍ശിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടു
6. അതിനു ശേഷം ശിഷ്യന്‍മാര്‍ ധൈര്യശാലികളായി മാറി ഇതേക്കുറിച്ചു സാക്ഷിച്ചു
7. ഈ സന്ദേശം ആദ്യസഭയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രവിഷയമായി മാറി
8. ഈ സന്ദേശം യെരൂശലേമിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു
9. അതിന്റെ ഫലമായി ക്രിസ്തീയ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട്‌ അതു വളര്‍ന്നു.
10. ശബത്തു നാളിന് പകരം ക്രിസ്തു ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ആരാധനാ ദിവസമായി മാറി.
11. യേശുവിന്റെ സഹോദരനും അവിശ്വാസിയുമായിരുന്ന യാക്കോബ്‌ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ ദര്‍ശിച്ചതിനു ശേഷം വിശ്വാസിയായി മാറി
12. ക്രിസ്തയ‍നികളുടെ ഭീകര ശത്രുവായിരുന്ന ശൌൽ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ ദര്‍ശിച്ചതിനാൽ വിശ്വാസിയായി മാറി

ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ മുഴുവൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നാലും, സുവിശേഷം വിശ്വസനീയമാണ്‌ എന്നത്‌ തെളിയിക്കുവാന്‍ ഇതിലെ മൂന്നോ നാലോകാര്യങ്ങള്‍ മതിയാകുന്നതാണ്‌; ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം, അടക്കം, ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്‌, ദര്‍ശനങ്ങൾ (1കൊരിന്ത്യർ.15:1-5). മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയില്‍ വിശദീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെല്ലാം ശരിയായ വിശദീകരണം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ക്രിസ്തു ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന സത്യം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകയുള്ളൂ. ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ ശിഷ്യന്‍മാർ ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിമർശകർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്‌. വെറും മിഥ്യാബോധമോ, ചിന്തയോ ഒരാളേയും ധൈര്യശാലി ആയി മാറ്റുകയില്ല മറിച്ച് ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളു. കള്ളം പറഞ്ഞ്‌ അവർ എന്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കും? അന്ന് ക്രിസ്തു മതം അത്ര ജന പ്രീയമുള്ളത് അല്ലാഞ്ഞതിനാൽ ആ പേരിൽ അവർക്ക് പണം സമ്പാധിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല. കൂടാതെ കള്ളം പറയുന്നവർക്ക് നല്ല രക്ത സാക്ഷി ആകുവാനും കഴിയുകയില്ല. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനായി ഭീകരമായ മരണം പലർക്കും കൈ വരിക്കേണ്ട വന്നു എന്നത് ഉയർപ്പിനെ ഒന്നു കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. സത്യമാണെന്നു കരുതി പലരും ഭോഷ്കിനു വേണ്ടിമരിക്കാറുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ആരും ഒരു ഭോഷ്കിനുവേണ്ടി ജീവനൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയില്ലല്ലോ.

ചുരുക്കത്തിൽ, ക്രിസ്തു താന്‍ ദൈവമാണെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, താന്‍ യഹോവയെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ ശിഷ്യന്‍മാർ (വിഗ്രഹ ആരാധനയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന യെഹൂദന്മാർ)അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്‌ താൻ ദൈവമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്‌ കൂടാതെ മറ്റ് അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു. അതിനെ മറുക്കുവാൻ ആര്‍ക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനമാണ്.മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം വേദാധിഷ്ടിതമാണോ?