settings icon
share icon
Kérdés

A Word of Faith-mozgalom rendelkezik bibliai alappal?

Válasz


A Word of Faith-mozgalom tanításai határozottan biblia-mentesek. A mozgalom esetében nem egy felekezetről van szó, hiszen formális szervezetük vagy egyházi hierarchiájuk nincsen. Magasrangú tanítók és lelkipásztorok, mint Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul és Jan Crouch, valamint Fred Price tanításai képezik a mozgalom gerincét.

A Word of Faith-mozgalom a 20. századi pünkösdi mozgalomból nőtte ki magát. Alapítója az az E.W.Kenyon, aki Phineas Quimby New Thought (új gondolat) metafizikai ihletettségű tanításainak befolyása alatt állt. A bölcsészettudományok és a pünkösdizmus fura frigye az ortodox kereszténység és a miszticizmus kevercseként öltött testet. (A szellemtudományokból származik azon bibliai tanítás ocsmány kiforgatása, mely szerint „bármit is kérünk Jézus Krisztus nevében, az megadatik". Ez angolszász nyelvterületen „name it and claim it" néven ismert.) Kenneth Hagin, aki már E.W. Kenyon tanítványa volt, tette azzá a Word of Faith-mozgalmat, aminek ma ismerjük. Tanításaik széles skálán mozognak a „teljesen istenkáromló" és a „kínosan nevetséges" kategóriák között. A következőkben megvizsgáljuk ezeket a tanításokat, melyekkel a Word of Faith-mozgalom tanítói azonosulnak.

A World of Faith-mozgalom legfőbb hiedelmei a „hit-erő" köré csoportosulnak. Úgy hiszik, hogy a szavak képesek a „hit-erő" manipulálására, és hogy ezáltal önmaguk megteremthetik, amit szerintük a Szentírás ígér, vagyis egészséget és anyagi jólétet mindenkinek. A „hit-erőt" vezérlő törvények Isten szuverén hatalmán kívül is érvényesülnek, sőt maga Isten is alá van vetve ezeknek a törvényeknek. Nyilván látható, hogy ez nem kevesebb mint istenkáromlás, önbálványozás, és a saját hit-erőnk (végtére saját magunk) istenítése.

De itt még nincsen vége, ebből a mélységből csak mind lejjebb és lejjebb süllyednek a Szentírás igazságának piedesztáljától. Azt állítják ugyanis, hogy mikor Isten kijelentette, hogy az embert a saját képmására alkotta, akkor igazából arra gondolt, hogy mi emberek is kis-istenek vagyunk. Azaz mostani emberi állapotunkban már istenek vagyunk. A bűnbeesés előtt állítólag még arra is képesek voltunk, hogy a kimondott szó „hit-erejével" életre hívjunk dolgokat a semmiből, vagyis hogy Istenhez hasonlóan teremtsünk. A bűnbeesés után azonban Sátán gonosz természetét öltöttük magunkra. Jézus azonban feladta isteni mivoltát, és emberré lett, hogy kijavíthassa a bűn következtében előállt állapotunkat. Jézus meghalt szellemileg, majd Sátán gonosz természetét magára véve pokolra ment, ahol újjászületett, és így már Isten természetével támadt fel. Ezután Jézus elküldte a „Szent Szellemet", hogy az minden hívőben lemásolja az isteni megtestesülés csodáját, és Isten eredeti akaratának megfelelően, kis istenné tegyen minden földi hívőt.

Ezekből a tanításokból logikusan következik, hogy kis istenként módunkban áll a „hit-erő" manipulálása, (aminek ugye Isten is engedelmeskedik) így tehát ezen képességünk által az élet minden egyes területén maradéktalanul sikeresek leszünk. A betegség, az elbukás és a meghátrálás, de maga a bűn is, csak saját személyes hitünk hiányaként értelmezhető . Még jó, hogy ezt a hiányosságot bizonyságunkkal könnyen áthidalhatjuk, amennyiben a „hit-erőnkkel" Isten ígéreteit és ajándékait „beleparancsoljuk" az életünkbe . Egyszerűen kifejezve a Word of Faith-mozgalom az embert önkényesen isteni szintre emeli, míg ezzel párhuzamosan Istent emberi szintre taszítja le. Szükségtelen mondanunk, hogy ez mennyire hamis képet fest a kereszténységről, illetve hogy a mozgalom mennyire hamisan képviseli a kereszténységet. Nyilvánvaló, hogy a World of Faith tanítása fittyet hány a Bibliára. Az ilyen elferdült és kifordult tanok csak a World of Faith követői által oly nagyra tartott személyes kinyilatkoztatásból eredhetnek. Ugyanis a Bibliából egészen biztosan nem. Ha egy mozgalom, gyülekezet vagy egyház bármit is Isten Igéje felé helyez, mint ebben az esetben a személyes kinyilatkoztatást, akkor a Biblia fundamentumán szilárdan álló kereszténynek érdemes rögtön eretnekségre és hitelhagyásra gyanakodnia, és a Szentírás fényében még alaposabban megvizsgálni az összes tanítást és vallási gyakorlatot.

A Word of Faith tanainak cáfolatánál mi sem egyszerűbb. Csak olvasni kell a Bibliát! Isten a világmindenség Teremtője (I.Mózes 1:3; 1.Timótheus 6:15), Ő teremtett minden láthatót és láthatatlant. Az Ő Szavára állt elő az ég egész serege a semmiből, és az Ő Szava tartja fenn mind a mai napig múlandó sárvilágunkat is. Isten egyedül a világmindenség szuverén Teremtője. A teremtéshez nincs szükség valami homályos „hit-erőre". Nem magát a hitet tiszteljük vallásosan, hanem Istenbe vetjük minden bizodalmunkat (Márk 11:22; Zsidókhoz 11:3). Isten lélek, fizikai teste nincsen (János 4:24). Az ember valóban Isten képére teremtetett (I.Mózes 1:26, 27; 9:6), de ez még messze nem jelenti azt, hogy ő maga egy kis isten volna, vagy hogy bármilyen minőségében „isteni" lenne. Csak Istennek van isteni természete (Galátabeliekhez 4:8;Ézsaiás 1:6-11, 43:10, 44:6; Ezékiel 28:2;Zsoltárok 8:6-8). Jézus Krisztus öröktől fogva létezik, Ő aki mindig volt, van, és eljövendő, Ő Isten egyszülött Fia (János 1:1, 2, 14, 15, 18; 3:16; 1. János 4:1), Isten Ő benne öltött emberi testet, vagyis „Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" (Kolossébeliekhez 2:9). Emberré válása által Jézus Krisztus feladta minden mennyei dicsőségét, de isteni-mivoltát soha(Filippibeliekhez 2:6-7), sőt földi ittlétekor még meg is tartóztatta hatalmát.

A Word of Faith-mozgalom sajnos számtalan embert téveszt meg félrevezetvén őket, hogy egy olyan életstílusba és hitbe kapaszkodjanak, mely távolabb nem is lehetne Isten Igéjétől. A mozgalom lényegét tekintve ugyanazt a régi dohos hazugságot szajkózza, amivel a Sátán már az Éden kertjében gyilkolt: „olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói" (I.Mózes 3:5). Mindazok, akik befogadják a Word of Faith hamis tanításait, még mindig ezen ősi sátáni hazugság kábulatában szunnyadnak. A mi hitünk nem a szavaink-, vagy a hitünk erejében van, hanem egyedül az Úrban. (Zsoltárok 33: 20-22). A mi hitünk Istentől jön, ez az ő tökéletes ajándéka számunkra (Efézusbeliekhez 2:8; Zsidókhoz 12:2), nem pedig mi kreáljuk meg azt. Így tehát azt tanácsoljuk, hogy maradjunk távol a Word of Faith-mozgalomtól és minden olyan egyháztól, aki velük szellemi közösséget vállal.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Word of Faith-mozgalom rendelkezik bibliai alappal?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries