settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk vallási pluralizmus alatt?

Válasz


A vallási pluralizmus kifejezés többnyire arra a felfogásra utal, mely szerint kettő, vagy több, vallásos nézet és meggyőződés egyidejűleg és egyenlő mértékben lehet igaz, ebből kifolyólag mindkettő egyenlően érvényesnek tekintendő. A vallási pluralizmus nem pusztán megtűri, azaz tolerálja, a különböző párhuzamos megközelítéseket, hanem azt is állítja, hogy több különböző lehetséges út is vezethet Istenhez, vagy az istenekhez. A vallási pluralizmust éles ellentétbe szokták állítani az olyan exkluzivitást — azaz a kizárólagosságot — hirdető eszmékkel, melyek szerint csak egy igaz hit létezik és kizárólag egy igaz út vezet Isten ismeretére.

Míg vallási pluralizmus koncepciója már a 17. század óta jelen van, addig csak a 20. század második felében Nyugat-Európában és Észak-Amerikában kezdett igazán népszerűvé válni. Az ökuménia (különböző vallások képviselőinek célirányos együttműködése), és az utóbbi időben kibontakozó vallások közötti párbeszéd (Interfaith-mozgalom) is szerepet játszott abban, hogy a vallási pluralizmus egyre elfogadottabbá vált, és hogy lassan megérkezett a társadalom főáramába.

A pluralizmus többet jelent egy hasonló értékrendnél, vagy bizonyos társadalmi kérdéseket illető konszenzusnál. A buddhisták és a keresztények egyetértenek abban, hogy fontos a rászoruló embertársaink megsegítése. Egy ilyen véges határú egyetértés azonban még nem tekinthető pluralizmusnak. Pluralizmusról sokkal inkább akkor kell beszélnünk, mikor az egymást kölcsönösen kizáró — egymással versengő — hiedelmeket egyaránt igaznak és hitelesnek ítélik meg. Ez azt is maga után vonja, hogy a pluralista értelmezési keret az Isten személyét és megváltást illető — egymásnak sokszor homlokegyenest ellentmondó — elképzeléseket egyaránt elfogadja.

Két, vagy több vallás akkor is egyetérthet egymással egy pár tantételbeli pontot illetően, ha alapjaikat tekintve gyökeres eltérés van közöttük. Míg a muzulmánok és a keresztények például megegyeznek abban, hogy csak egy Isten létezik, addig mindkét vallás teljesen eltérően határozza meg Istent, továbbá sok olyan különböző nézet van mindkét oldalon, mely a másik hitrendszerrel szimplán összeegyeztethetetlen.

Mit tanít tehát a Biblia a vallási pluralizmusról? Először is fontos leszögezni, hogy a Biblia csak egy Isten létezését ismeri el (5.Mózes 6:5). A vallási pluralizmus már csak ezen egy szempont mentén sem egyeztethető össze a Szentírás tanításával, hiszen az Istenről (merőben ellentétes tartalmú) különböző nézeteket is elfogad, vagy akár még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy valójában nem is egy, hanem több isten van.

A Biblia ezenfelül nagyfokú kizárólagosságot, ha úgy tetszik, exkluzivizmust, hirdet, mikor szilárdan állítja, hogy csak egy út vezet Istenhez, az pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus személye. János evangéliumának 14:6 igehelyén azt olvassuk, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és hogy senki sem mehet az Atyához, csak Őrajta keresztül. Az apostolok ugyanezt az üzenetet közvetítették, mint ahogyan azt az Apostolok Cselekedetei 4:12 igehelyen is látjuk: "És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk."

Mindemellett a Biblia számos alkalommal kárhoztat más vallásokat, mert bennük olyan istenek tiszteletét hirdetik, akik valójában nem istenek. Józsué könyvének 23:16 igerészében ezt így olvassuk: "Ha általhágjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségét, a melyet parancsolt néktek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt: akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja..."

A vallásszabadság szavatolja, hogy különböző vallások békében és békés együttélésben tisztelhessék saját istenüket. A keresztény hívőknek is értékelni kell ezt a szabadságot, hiszen ez Isten szolgálatát is lehetővé teszi. A vallási pluralizmus azonban azt is tanítja, hogy minden vallás egyenlően igaz. Ezt a Biblia egyérelműen cáfolja. Míg a keresztény hívek pártolják és tiszteletben tartják a vallásszabadság intézményét, addig a Biblia azon tanítását hirdetik, mely kimondja, hogy "egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus" (1.Timótheushoz 2: 5).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk vallási pluralizmus alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries