settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk unitárius univerzalizmus alatt?

Válasz


Míg az unitárius univerzalizmus vallási irányzata viszonylag kicsinek tekinthető, annál nagyobb befolyással bír. Az irányzat követői előszeretettel használnak olyan hívószavakat, mint a tolerancia és az alternatív életstílusok.

Az unitárius univerzalista megnevezés abból származik, hogy az unitáriusok tagadják a Szentháromságot, vagy más szavakkal azt, hogy Jézus Krisztus maga Isten. Az univerzalista szó pedig arra vonatkozik, hogy felfogásuk szerint minden egyes ember Isten megváltó kegyelmében fog részesülni. Az univerzalisták érvelése szerint annak még a puszta gondolata sem egyeztethető össze egy szerető Isten képével, hogy bárki is a pokolra jut. Az unitárius vallás gyökereit egészen a 16. századig követhetjük vissza, mikor a reformáció farvizén evezve vált népszerűvé eszmeisége. A következő stáció a 18. századi Észak-Amerikában jött el, mikor a "tiszta ész korszakában" az unitárius és az univerzalista felfogás frigyre lépett egymással. A kor intellektuális elitje egyszerűen önkényesen elutasította az eredendő bűn és az örök kárhozat világos bibliai tanait, és egy olyan szerető Isten képét festették emberi lelkek vásznára, Aki sosem volna képes embereket szenvedésre ítélni.

Az unitárius univerzalisták hitüket saját tapasztalataikra alapozzák és nem tekintik magukat semmilyen hitrendszer követőinek. Azt vallják, hogy az egyénnek joga van eldöntenie, hogy miben hisz, és hogy ebbe a szubjektív döntésbe senkinek sincs joga beleavatkozni. Ebből persze az következik, hogy lesznek hívők, akik a liberális kereszténységet választják, míg mások a New Age neo-pogány hiedelemegyüttesét. A tolerancia és az erkölcsi értékrelativizmus égisze alatt persze minden megközelítésnek egyenlő mértékben van igaza és létjogosultsága. A tolerancia zsolozsmája mögött nincsen valós hitelv vagy dogma, hiszen minden lehetséges eszmerendszer és hit párhuzamos igazságát veszi alapul. Ezen általános megközelítés alól mindössze egy kivétel létezik, ami nem más, mint maga a Szentírás tanítása, ami az unitárius univerzalista racionalitás fényénél vizsgálva nyilván nem több, mint holmi furcsa zsidó szekta emberi meséinek és mítoszainak gyűjteménye, melybe hellyel-közzel valami erkölcsi tanítás keveredik, és összességében egy bizonyos szintű irodalmi igényességről tesz bizonyságot. A Szentírást illetően tehát inkább van szó az emberi elme által életbe lehelt verseskötetről, mint Isten élő és ható Igéjéről. A Szentháromság is csak valami homályos fantazmagória, így jobban is tesszük, ha az Istenről való elképzeléseket mindenkinek a saját fantáziájára bízzuk.

Az univerzális unitárius "hívő" felfogása szerint Jézus Krisztus egy kiemelkedő erkölcsi tanító volt, de annál biztosan nem több. Ő semmilyen körülmények között sem tekinthető Istennek, hiszen az általa tett jelek és csodák messze túlfeszítik a racionális gondolkodás kereteit, ergo csak megmosolyogtató mesékként tekinthetünk rájuk. Jézus Krisztus legtöbb feljegyzett szentírásbeli igéjét csak az írók azon törekvésének tudhatjuk be, hogy próbálták kiszínezni a mondottakat és az eseményeket is. Lássunk egy párat az univerzalista tanítások sorából: Jézus Krisztus nem halt meg az egész emberiség bűneiért. Miért is tette volna ezt, hiszen ez teljesen szükségtelen, ugyanis az ember nem születetten bűnös lény. A hangsúlyt a bűn helyett sokkal inkább az emberben lakó jó dolgokra, az ember jó oldalára kell helyezni. A bűn fogalma egyébként is teljesen viszonylagos, relatív, így univerzalisták nem is sűrűn veszik szájukra ezt a szót. Az ember személyes önfejlesztése során képes életét megváltani — már hogy evilági életét — ugyanis az univerzalisták vallják, hogy a fizikai halál maga a végállomás, azaz hogy túlvilág, mint olyan, egyáltalán nem is létezik. Földi életünk tehát teljes létezésünket felöleli. Az egész megváltás témaköre is csak erre a létsíkra korlátozódik.

Isten élő és ható Igéje rendre cáfolja ezen hamis tanokat, és lerontja ezen hazugságlavina a fény melegére gyorsan olvadó hóhalmait. Jézus Krisztus az egész emberiség bűneiért tett áldozata képes az Éden kert óta gonoszságban veszteglő emberi nem és Isten közötti — embernek áthidalhatatlan — szakadékot kereszthalálával megint járható úttá tenni (János 10:15; Rómabeliekhez 3:24-25; 5:8; 1.Péter 2:24). Tessék vagy sem, az emberben nem lakik semmi jó, kivéve Isten Szent Lelke, Aki a Jézus Krisztus megváltásába való hit által vesz lakozást a mindenek felett csalárd emberi szívünkben. Teljesen és reménytelenül elveszettek vagyunk Jézus Krisztus baráti jobbja nélkül. Csak az Ő egyszeri, elegendő és el nem évülő véráldozata által lehet békesség a gonosz testi késztetések mocsarában fulladozó süket, vak és lelki leprás emberiség, és a szent, szuverén, mindenek felett szilárdan álló Isten között. (1.Mózes 2:16-17; 3:1-19; János 3:36; Rómbeliekhez 3:23; 1.Korinthusbeliekhez 2:14; Efézusbeliekhez 2:1-10; 1.Timótheushoz 2:13-14; 1.János 1:8).

Az unitárius univerzalizmusnak semmi köze nincs a bibliahű kereszténységhez. Mint minden hamis evangélium, így ez is olyan, már-már közhelyesen okkult, sátáni tanok gyűjtőmedencéje, melyek más pozíció híján csak tagadhatják a Szentírás legalapvetőbb tanításait (mindemellett nem átalkodik azt a képmutató gesztust megengedni magának, mely szerint nézetei valójában minden előítélettel, és kirekesztő tartástól mentesek). A csupán felületes Biblia ismerettel rendelkező testvérek is könnyű szerrel képesek az unitárius univerzalizmus hamis tanainak szellemi sötétségét Isten Igéjének fényével szertefoszlatni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk unitárius univerzalizmus alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries