settings icon
share icon
Kérdés

Az Új Világ Fordítás valóban egy hiteles Biblia fordítás?

Válasz


A Jehova tanúi (az Őrtorony Társulat vezetése alatt) az Új Világ Fordításról azt mondják, hogy azt a felkent Jehova tanúinak testülete hozta létre a zsidó, az arámi és az ógörög nyelvből közvetlenül lefordítva. Az Új Világ fordítás, az Új Világ Bibliafordító Társaság anonim munkája. Jehova tanúinak állítása szerint a fordítók azért nem adták nevüket a műhöz, mert azt szeretnék, hogy minden elismerés kizárólag Istené legyen. Ennek persze van még egy pár járulékos előnye, úgy mint annak a ténye, hogy a fordítók soha nem lesznek felelősségre vonhatóak hibáikért, valamint annak sem lehet utánajárni, hogy rendelkeztek-e kellő tudományos ismereti szinttel a fordítás helyes kivitelezéséhez.

Az Új Világ fordítás legalább egy szempontból valóban különleges. Ez ugyanis az első nemzetközi törekvés arra, hogy a teljes Bibliát egy adott csoport tantételei mentén revidiálják, és nézeteik szerint szerkesszék, hogy a végeredmény minél jobban egybecsengjen az adott csoport doktrinájával. A Jehova tanúinak és az Őrtorony Társulatnak fel kellett ismerniük, hogy tanaik szögesen ellentmondanak a Biblia tanításainak. Így tehát ahelyett, hogy nézeteiket és hitüket a Bibliához igazították volna, a Bibliát szabták úgy, hogy az legjobban alátámassza az ő elképzeléseiket. Az Új Világ Bibliafordító Társaság minden olyan igerészt megváltoztatott, mely nem egyezett a Jehova tanúinak teológiájával. Ezt mit sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az Új Világ fordítás újabb kiadásai újra és újra megváltoztatták a Biblia eredeti szövegét. Mikor ugyanis bibliahű keresztények a Szentírás idevonatkozó igerészeire mutatva bizonyították, hogy a Szentírás maga tesz bizonyságot Jézus Krisztus isteni mivolta mellett (csak hogy egy példát említsünk), akkor az Új Világ Fordítás következő kiadása már ezeket az igéket is rendre megváltoztatta. A következőkben nézzük meg a szándékos szövegrevíziók egy pár jól ismert példáját:

Az Új Világ fordítás a görög staurós szót, ami keresztet jelent, rendre kínoszlopként fordítja, ugyanis a Jehova tanúi nem hisznek abban, hogy Jézus Krisztust keresztre feszítették. Ezen felül a zsidó sheol szót, valamint a görög hádész, gyehenna, és tartarus szavakat nem pokolnak fordítja, hiszen a Jehova tanúi nem hisznek a pokol létezésében. Az Új Világ fordítás a "jelenlét" szót használja az "eljövetel" helyett, ugyanis Jehova tanúi úgy tartják, hogy Jézus már a 20. század korai éveiben visszatért. Pál apostol Kolossébeliekhez írt levelének 1:16-os igerészébe betűzik a „más" szót, ami az eredeti görög változatban sehol sem áll. A más szó betoldásával azt a benyomást próbálják kelteni, hogy Jézus által lett minden más megteremtve, nem pedig azt adják vissza, ami az eredeti szövegben áll, vagyis hogy Jézus által lett minden megteremtve. Így az igerész máris összhangban áll a Jehova tanúinak hitével, mely szerint Jézus nem a mindenség Teremtője, hanem maga is csak egy teremtett lény. Ez persze azzal áll összefüggésben, hogy tagadják a Szentháromságot.

Az Új Világ fordítás legismertebb szöveghamisítását János 1:1 igerészben találjuk. Az eredeti görög szövegben ez áll: „Isten vala az Ige". Az Új Világ Fordítás magyarul ezt így adja vissza: „Kezdetben volt a Szó, és a Szó az Istennel volt, és a Szó isten volt." Más nyelveken, így németül és angolul is, a határozott névelő helyett határozatlan áll, tehát „a Szó volt egy Isten", ahelyett, hogy a „Szó volt Isten". Ez csak olyan esetben fordulhat elő, ha valaki az előre lefektetett teológiáját akarja görcsösen beigazolni a Szentírásból, és így nem hagyja, hogy a szöveg saját magáért beszéljen és magát fejtse ki. A görög nyelvben nincsen határozatlan névelő, tehát ha a fordításban ilyennel találkozunk, akkor tudhatjuk, hogy azt a fordító kellett betoldja. A fordításnál ez persze csak és kizárólag akkor fogadható el nyelvtanilag, ha ezáltal nem változik meg a szöveg eredeti jelentése.

Meg lehet pontosan magyarázni, hogy a theos, azaz Isten szó, miért nem rendelkezik határozott névelővel a János 1:1-ben, és hogy az Új Világ fordítás miért hibás. Hogy ennek pontosan utánajárhassunk, három alapvető szabályt kell megvizsgálnunk.

1. A görög nyelvben a szórend nem határozza meg úgy az adott szó használatának módját, mint az a modern nyelvekben szokott lenni. Az angolban például, az adott szó mondatban elfoglalt helye határozza meg a mondatban betöltött szerepét. Először jön az alany, aztán az ige, majd a tárgy. Tehát az a mondat, hogy "Harry called the dog" (Harry hívta a kutyát) nem egyenértékű azzal a kijelentéssel, hogy "The dog called Harry" (A kutya hívta Harryt). A görögben ehelyett – a magyarhoz hasonlóan – az adott szó nyelvtani szerepe attól függ, hogy milyen végződés kapcsolódik a szótőhöz. A János 1:1 igerészben a theo (Isten) szótő két lehetséges végződést kaphat. Az egyik ilyen végződés lehet egy "s"-betű (theos), másik pedig az "n"-betű (theon). Az "s"-végződés azt jelzi, hogy a főnév, melyhez kapcsolódik, a mondat alanya. Az "n"-végződés pedig ugyanezt a főnevet a mondat tárgyaként azonosítja.

2. Mikor egy főnév az alanyi állítmány szerepét tölti be, akkor a végződésének annak a szónak a nyelvtani esetével kell egyeznie, amire vonatkozik, hogy az olvasó megtudhassa, melyik főnév a meghatározó. Ezért a theo szó az "s"-végződést kell kapja, hiszen a logos szóra vonatkozik. A János 1:1 igerész így hangzik eredeti nyelven: "kai theos en ho logos". A theos vagy a logos tehát az alany? Mindkettő s-re végződik. A válasz következő szabályból derül ki.

3. Azokban az esetekben mikor két azonos végződésű főnév is van a mondatban, a szerző sokszor egy határozott névelőt told be az alanyhoz, hogy elkerülje a félreértést. János a logos szó ("az Ige") elé tett határozott névelőt és nem a theos szó elé. Így tehát logos az alany, és theos pedig az alanyi állítmány. Ennek eredményeként János 1:1 igerész fordítása a „Isten volt a Szó" helyett "a Szó volt Isten"-ként hangzik.

Az Őrtorony Társulat elfogultsága következetlen fordítási eljárásukban érhető leginkább tetten. Az egész János evangéliumon keresztül a görög theon szó határozott névelő nélkül fordul csak elő. Az Új Világ Fordítás ezek közül egyiket sem fordítja "egy isten"-ként. Mindössze három verssel a János 1:1 a theos szó újfent megjelenik, itt azonban már határozatlan névelő nélkül "Isten"-ként fordítja az Új Világ verzió. A János 1:18 igében sikerül az Új Világ Fordításnak egy és ugyanazon mondaton belül "Isten"-nek és "isten"-nek fordítani ugyanazt a szót.

Az Őrtorony Társulat fordítása – a saját teológiai prekoncepcióin és elfogultságán kívül – nem rendelkezik semmilyen textuális alappal. Még ha az Új Világ Fordítás védelmezői meg is igazolhatják álláspontjukat, hogy a János 1:1 igerészt miért épp így fordították, addig képtelenek bebizonyítani, hogy az ő fordításuk a helyes. Annak tényét sem tudják magyarázni, hogy a fordításuk János evangéliumának más részein miért nem ugyanúgy fordítja le ugyanazon görög kifejezéseket. Végtére is az Őrtorony Társulat eltökélt Krisztus-tagadása az, amely arra kényszeríti őket, hogy teljesen következetlen és hibás módon fordítsák le a görög szöveget, csak hogy a tényekre vak emberek körében valamiféle legitimitásra tehessenek szert.

Az Új Világ Fordítás csalárdságának és következetlenségének hátterében az Őrtorony Társulat előre kialakított-vagyis nem a Szentírás tartalmából levezetett- eretnek hiedelmei állnak. Az Új Világ Fordításról határozottan kijelenthetjük, hogy Isten Igéjének nem egy hiteles és hamisítatlan változata. Persze egyik idegen nyelvű fordítás sem tökéletes. A Biblia magyar változatai között is vannak szövegbeli eltérések. Azonban míg más fordítók csak kisebb, véletlen hibákat ejtenek a héber és a görög szöveg lefordításánál, addig az Új Világ Fordítás szándékosan változtatja meg a szövegek jelentését, hogy így azok jobban idomuljanak a Jehova tanúi teológiájához. Az Új Világ Fordítás a Szentírás szövegének elferdítése, és nem a helyes lefordítása.

EnglishVissza a magyar oldalra

Az Új Világ Fordítás valóban egy hiteles Biblia fordítás?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries