settings icon
share icon
Kérdés

Szükségszerű-e teljes mértékben megérteni az evangéliumot ahhoz, hogy a mennybe jussunk? Elég-e elhinni, még akkor is, ha nem értjük teljesen?

Válasz


Bizonyos értelemben az evangélium üzenete nagyon egyszerű és érthető: Jézus meghalt és feltámadt, hogy mi üdvözülhessünk. Az evangélium alaptételei könnyen megérthetőek. De bizonyos értelemben az evangélium üzenete az egyik legmélyebb isteni igazság, amely valaha napvilágot látott. Jézus meghalt és feltámadt, hogy mi üdvözülhessünk. Ezeknek a tételeknek a szövődményei és az ezek alapjául szolgáló teológia elég mély ahhoz, hogy még a legokosabb teológusok is egy életen át legyen, min elmélkedjenek. Az üdvösséget illetően mennyire kell értenünk a dolgokat ahhoz, hogy a hit valódi hit lehessen?

Tagadhatatlan, hogy az üdvözítő hit bizonyos fokú megértést követel. Ez a megértés az evangélium hirdetése révén valósulhat meg (Máté 28:18-20), amit a Szentlélek munkája kísér az ember szívében (ApCsel 16:14). Pál levezeti a folyamatot, amely az evangélium helyes megértéséhez vezet: prédikálás, ami halláshoz vezet, ez pedig hithez, ez pedig ahhoz, hogy az Úrhoz kiáltsunk üdvösségért (Róma 10:14). A hallás megértést feltételez – ha a prédikálást nem értjük, akkor nem „hallottuk meg" igazán.

A prédikáció tartalmából az evangélium megértése a legfontosabb. Már a kezdetektől fogva az apostolok üzenete Krisztus halálát és feltámadását hangsúlyozta (ApCsel 2:23-24). Pál azt mondja: „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és — ugyancsak az Írások szerint — feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek" (1Korinthus 15:3-4). Ez az igeszakasz tartalmazza az evangélium alapvető elemeit, amelyek Krisztus személye és munkája köré csoportosulnak: Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadt a halottak közül. Senki sem üdvözülhet ennek az igazságnak a megértése – és az arra való hagyatkozás – nélkül.

Az evangélium üzenetének minden eleme lényeges. Ha az evangélium bármely elemét eltakarjuk, a hit megsemmisül: ha nem értjük, hogy Jézus Isten tökéletes Fia, akkor üdvösségünk szempontjából a halála mit sem ér. Ha nem értjük meg, hogy Jézus meghalt, akkor nyilván a feltámadást sem értjük meg. Ha nem értjük meg, miért halt meg (a bűneinkért), akkor bűntelennek láthatjuk magunkat, és nem érezzük szükségét egy megváltónak. Ha nem értjük meg, hogy Jézus ismét feltámadt, akkor nem lesz élő megváltónk, és hitünk is halott lesz (1Korinthus 15:17).

A Biblia számos példát említ olyanokról, akik bizonyos fokú hitbeli ismerettel rendelkeztek, de nem voltak megtérve. Csak miután megértették az evangélium lényegét, akkor bízták életüket Krisztusra és születtek újjá. Az etióp eunuk (ApCsel 8:26-39), Kornéliusz (ApCsel 10), Apollós (ApCsel 18:24-28) és a tizenkét férfi Efezusban (ApCsel 19:1-7) mind vallásos háttérből jöttek, de az üdvösség pillanata akkor állt be, amikor hitüket Krisztusba vetették. Ehhez pedig először szükség volt az evangélium tartalmának meghallására és megértésére.

Ahhoz viszont, hogy üdvözülhessünk, nem szükségszerű, hogy mindent értsünk az evangéliumból. Ami azt illeti, a dicsőségnek ezen az oldalán lehetetlen megérteni mindent, amit az evangélium maga után von. Paradox módon arra törekszünk, hogy megismerjük „Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét" (Efezus 3:19). De Isten kegyelmének gazdagságát soha nem fogjuk teljesen megérteni: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai" (Róma 11:33)!

Például ahhoz, hogy üdvözülhessünk, nem szükséges megértenünk a hüposztatikus egységet. Az üdvösséghez nem elengedhetetlen az engesztelés meghatározásának felmondása. Sem a megigazulás, megváltás vagy folyamatos megszentelődés értése nem szükséges ahhoz, hogy mennybe mehessünk. Ezeknek a dolgoknak a megértése idővel, az ige tanulmányozásával kialakul, de az üdvösség pillanatában nem kell ennek birtokában lenni. Kétséges, hogy a lator sokat értett volna a szoteriológiából, amikor a kereszten az Úrhoz fordult és azt mondta: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba" (Lukács 23:42).

Az evangélium üzenete elég egyszerű ahhoz, hogy egy gyermek is megértse. Jézus azt állította, hogy az üdvösség a kicsinyek számára is elérhető: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa" (Máté 10:14). Dicsőség az Úrnak, hogy Jézus Krisztus evangéliumát a gyermekek is megérthetik. Úgy gondoljuk, hogy Isten azok számára, akik értelmileg visszamaradottak, szintén ad kegyelmet.

Ahhoz tehát, hogy a mennybe jussunk, hinnünk kell az Úr Jézus Krisztusban (ApCsel 16:31), azaz, bíznunk kell Isten szentjének áldozatában, aki meghalt helyettünk és harmadnap feltámadt. Azokat, akik hisznek Jézus nevében, Isten feljogosítja, hogy Isten gyermekeivé legyenek (János 1:12). Az evangélium ilyen egyszerű – és mély.

English



Vissza a magyar oldalra

Szükségszerű-e teljes mértékben megérteni az evangéliumot ahhoz, hogy a mennybe jussunk? Elég-e elhinni, még akkor is, ha nem értjük teljesen?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries