settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az pontosan, hogy szeressük egymást?

Válasz


János evangéliumának 13:34 igehelyén az Úr Jézus Krisztus így tanít minket ma: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." Közvetlenül ezután pedig így folytatja Isten egyszülött Fia: „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok" (35. vers). Hogyan kell azonban helyesen szeretni? Mit jelent az pontosan, hogy szeressük egymást?

Az igerészben megjelenő "egymás" szó hitbéli testvéreinkre vonatkozik. A keresztény hívő megkülönböztető jegye a Jézusban lévő minden testvérének őszinte és mély szeretete. János apostol máshol is emlékeztet bennünket erre a kulcsfontosságú kijelentésre: „Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is" (1.János 4:21).

Ezen parancsolat életre hívásával Jézus Krisztus olyasvalamit tett, ami addig hallatlan volt az egész világban: egy olyan közösséget hozott létre, melyet egyetlen egy dolog köt össze és jellemez. Ez az egy dolog pedig maga a szeretet. Számos világi csoportosulás létezik, melyeket olyan dolgok kötnek össze, mint egy adott egyenruha viselete, közös érdeklődési kör, képző iskola, lakterület stb. Az egyik csoport tagjai piercinget hordanak és tetoválásokat viselnek bőrükön. A másik csoport tagjai egyáltalán nem esznek húst. Egy megint másik csoport tagjai madártollakat tűznek kalapjukra. Számtalan módja van annak, ami mentén az emberek besorolják magukat. Isten a világból kihívottainak közössége, az egyház, azonban mindegyiktől különbözik, egyedi. Az emberi történelemben egyedülálló módon Jézus Krisztus olyan közösséget hozott létre, melynek legfőbb beazonosítója maga a szeretet. Nem számít, hogy a tagok milyen nyelvet beszélnek, melyik kultúrkörből jönnek, vagy hogy milyen a bőrük színe. Nem számít, hogy kultúrájukban milyen ételeket esznek vagy nem esznek, hogy egyenruhát viselnek-e vagy sem, vagy hogy néha vicces kalapot használnak-e fejfedőül. Jézus Krisztus követőit az egymás iránti – a tetteikben és szavaikban – tanúsított szeretetük kell a legjobban meghatározza.

A Jézus tanítását követő első gyülekezet gyakorlatban is alkalmazta azt a fajta szeretetet, melyet az Úr maga is tanúsított felénk. Ebben az időben a lakott világ minden tájáról érkezett emberek éltek Jeruzsálemben (Apostolok Cselekedetei 2:9-11). Mindazok, akik Istennek átadván életüket újjászülettek, rögtön azon voltak, hogy hitbéli testvéreik minden szükségét betöltsék. „Mindnyájan pedig, a kik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala; És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala." Tettekkel-, és nem csak szavakkal szerették egymást. A Szentírás tanúsága szerint ez akkora hatást gyakorolt az egész városra, hogy nem volt ritka, hogy naponta több ezren csatlakoztak hozzájuk.

Jézus Krisztus János evangéliumának 13:34-35 igerészében található kijelentése további kérdéseket is maga után von. A következőkben ezekre igyekszünk választ találni. Először is, hogyan szeret Jézus? Isten feltétel nélküli szeretettel- (Rómabeliekhez 5:8), önfeláldozóan- (2.Korinthusbeliekhez 5:21), megbocsátó irgalommal teljesen- (Efézusbeliekhez 4:32), és örökké el nem múlóan szeret (Rómabeliekhez 8:38-39). Ezzel egyidejűleg azt is elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus szeretete szent, vagyis mindenek fölött álló erkölcsi tisztaság jellemzi. Szeretete szent, hiszen Ő maga is szent (Zsidókhoz 7:26). Jézus Krisztus felénk tanúsított szeretetének csúcspontja az volt, mikor életét adta minden valaha élt-, élő-, és megszületendő emberért (1. János 4:9-10). A halál azonban nem tudta megfogni Őt, így eltemetése után harmadnapra testben feltámadott. A hívőknek is ezzel a szeretettel kell szeretniük egymást.

Másodszor, hogyan válik a Krisztusban élő hívő képessé úgy szeretni, mint azt mestere tette? A hívőt megtérése pillanatában elpecsételi a Szent Lélek, és egyben lakozást vesz a szívében (1.Korinthusbeliekhez 6:19-20). Mikor a hívő Isten Igéjének engedelmeskedve hallgat a Szent Lélek vezetésére, akkor Általa képes lesz úgy szeretni, mint Jézus Krisztus szeret. Ugyanazt az önzetlen, önfeláldozó, és irgalmas szeretetet tanúsítja hívő testvérei felé, azonban itt még nem áll meg. Jézus szeretetét szomszédai, munkatársai, barátai és családtagjai felé is sugározza (Efézusbeliekhez 5:18–6:4; Galátziabeliekhez 5:16, 22–23). Jézus szeretetét még az őt ellenségnek tekintő embertársaitól sem vonja meg (lásd Máté 5:43-48).

A hívőn keresztül világító jézusi szeretet nem olyan, mint a testből eredő szeretet, mely nem ritkán önző, önérdekű és öncélú, őszintétlen és meg nem bocsátó. A Korinthusbeliekhez írt első levél 13:4-8 igerésze gyönyörűen tárja elénk, hogy Jézus Krisztus szeretete hogyan nyilvánul meg a Szent Lélek vezérlése alatt álló hívő életében és életén keresztül.

Az emberek bukott természetüknél fogva nem képesek a Korinthusbeliekhez írt első levél 13. fejezetében található szeretet megvalósítására. Ahhoz, hogy valaki az itt leírtaknak megfelelően szerethessen, előbb meg kell változzon a szíve. Ha mi is így szeretnénk szeretni, akkor meg kell értenünk valós állapotunkat, vagyis hogy meztelen bűnösként állunk Isten előtt. Ennek nyomán meg fogjuk érteni azt is, hogy miért volt annyira szükséges Jézusnak meghalni minden bűnünkért, valamint azt, hogy kereszthalálával és feltámadásával örök irgalom részeseivé tett minket. Eztán tudatos döntést kell hoznunk amellett, hogy elfogadjuk Őt életünk egyedüli megváltójaként. Ettől a pillanattól fogva Jézus Krisztus megváltása a miénk, és örököljük az Atyától az örök életet. Mintha ez önmagában nem volna elég, még az isteni természet részesévé is válunk (2.Péter 1:4). Ettől az órától fogva annak a biztos tudatában nyugodhatunk Jézus Krisztusban, hogy Isten hű és soha el nem múló szeretettel szeret bennünket. Az ajándékba kapott új élet azt a tulajdonságot is magában hordozza, mely által a hívő képes lesz Jézus Krisztus feltétel nélküli, önfeláldozó, irgalmas, örök és szent isteni szeretetével szeretni (Rómabeliekhez 5:5).

Egymás szeretete azt jelenti, hogy úgy kell szeressük egymást, mint ahogyan Jézus Krisztus szeretett minket. Mindazok, akik a Szent Lélek ereje által úgy szeretnek, mint ahogyan Jézus Urunk szeret, azok tanúbizonyságát teszik annak, hogy valóban az Úr követői és egyre jobb tanítványai.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az pontosan, hogy szeressük egymást?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries