settings icon
share icon
Kérdés

Mi a szabadkőművesség, és pontosan miben hisznek a szabadkőművesek?

Válasz


Jelen cikkünkkel semmilyen módon nem áll szándékunkban azt állítani, hogy mindenki, kinek köze van a szabadkőművességhez, egy szekta tagja volna. Azt sem állítjuk, hogy lent felsorolt dolgok mindegyikét az összes szabadkőműves teljesen elhiszi. A következőt viszont biztonsággal ki merjük jelenteni: A szabadkőművesség magva nem keresztény, és nem is egy keresztény szervezet áll a hátterében. Valójában sok keresztény elhagyta a szabadkőművességet miután fény derült rá, hogy miről is szól ténylegesen ez a „testvériség". Vannak jó szándékú és Istenfélő emberek, akik szabadkőművesek. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy ezek az emberek nem ismerik mélységeiben a szabadkőművességet (mert egyébként már régen hátat fordítottak volna neki). Azt javasoljuk mindenkinek, hogy imában kérdezze meg Istent, hogy egy ilyen szervezet neki való hely-e. Ezen cikkünk végső szerkesztését egy valamikori Kék Páholy Mester végezte a hitelesség igényével.

A szabadkőművesség, a Hajnalcsillag, és más hasonló titkos csoportosulások első ránézésre talán teljesen ártalmatlan közösségi találkozóknak tűnhetnek. Sokan még az istenhitet is propagálják. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk meg a dolgot, akkor feltűnik, hogy az ott képviselt vallás nem azt az elvárást támasztja az ember felé, hogy az egyetlen igaz és élő Istenben higgyen, hanem sokkal inkább azt, hogy egy ún. felettes Lény létezését vallja, aki valójában magábafoglalja a világ számos istenségét, így hindu, iszlám és más vallások isteneit is. A szervezet keresztényellenes és abiblikus hiedelmei és praktikái a keresztény hit vékony szövetével vannak eltakarva, amely kifelé azt hivatott sugallni, hogy van átfedés a kereszténység és a szabadkőművesség között. Hogy erről magunk is meggyőződhessünk, lássuk a következőkben annak az összehasonlítását, hogy mit mond a Biblia, és hogy mi a szabadkőművesség "hivatalos" álláspontja.

Megváltás a bűneinkből
A Biblia álláspontja: Jézus Krisztus lett a bűneinkért adott engesztelő áldozattá Isten előtt, mikor vérét ontva és életét adva megfizette a bűneink zsoldját és szabaddá tett mindenkit, aki valaha csak hisz az Ő nevében (Efézusbeliekhez 2:8-9;Rómabeliekhez 5:8;János 3:16).

A szabadkőművesség álláspontja: A különböző páholyokhoz való csatlakozás alapfeltétele, hogy a keresztény egyre jobban figyelmen kívül hagyja Jézus Krisztus megmentésének kizárólagosságát és isteni mivoltát. A szabadkőművesség tanítása szerint az ember a jó tettei és fáradhatatlan önfejlesztő törekvései által jut be a mennyek országába.

A Szentírás nézete szerint:
A Biblia álláspontja: A Szentírás Istentől ihletett és természetfeletti módon jött létre Isten Szent Lelkének tevékenysége által, úgy mint Isten tévedhetetlen, abszolút, végső és mindent felülhaladó kijelentése. A Biblia Isten Igéje (2.Timótheushoz 3:16; 1.Thesszalonikabeliekhez 2:13).

A szabadkőművesség álláspontja: A Biblia csak egy a szent törvénykönyvek hosszú sorában, melyek a szabadkőművesség szemében mind egyenértékű és egyenlően fontos. A Biblia csak annyira fontos, mint egy keresztény szabadkőműves számára az, mint mondjuk egy muzulmán szabadkőműves tag számára a Korán, tehát nem bír különösebb súllyal. A Szentírásra nem mint Isten Igéjének egyedüli és kizárólagos kijelentésére tekintenek, azt sem hiszik, hogy Isten a Biblián keresztül nyilatkozott meg végső teljességében az emberiség előtt. A Biblia számukra sokkal inkább egy a sok vallásos forrás közül, ami, nem utolsó sorban, még jó erkölcsi vezérfonal is. Nézeteik szerint a Biblia első sorban Isten akaratának jelképes kivetüléseként értendő, ami más szent szövegekben is tettenérhető, úgy mint a Koránban vagy a Rig Védákban.

Istenről szóló tanok:
A Biblia álláspontja: Csak egy Isten létezik. A számos név, mellyel a Szentírás Izráel Istenét illeti, mind Isten egy-egy bizonyos jellemvonását hivatottak felfedni előttünk. Más istenségek tisztelete, vagy az ő nevükhöz való fohászkodás nem más, mint a bálványimádás bűne (II.Mózes 20:3). Pál apostol a bálványimádásról úgy szólt, mint egy visszataszító bűnről (1.Korinthusbeliekhez 10:14), János apostol beszámolója szerint pedig a bálványimádók a pokolban az enyészeté lesznek (Jelenések 21:8).

A szabadkőművesség álláspontja: Minden tagnak hinnie kell egyfajta istenségben. Az összes vallás (kereszténység, judaizmus, iszlám) egy és ugyanazon Istent dicsőiti, csak különböző neveken nevezi ezt az entitást. A szabadkőművesség arra invitálja a különböző vallásokhoz tartozó embereket, hogy a szabadkőműves gyűléseken a mindenség egy igaz Atyjához és Istenéhez imádkozzanak.

Jézus Krisztus tana és a Szentháromság:
A Biblia álláspontja: Jézus Krisztus maga Isten volt, aki emberként született meg (Máté 1:18-24;János 1:1). Jézus a Szentháromság második személye (Máté 28:19;Márk 1:9-11). Míg a Földön járt teljességgel ember (Márk 4:38; Máté 4:2) és teljességgel Isten volt (János 20:28; János 1:1-2;Apostolok cselekedetei 4:10-12). A keresztényeknek Jézus Krisztus nevében kell imádkozniuk, és hirdetniük kell Jézus nevét, még ha mások ezen meg is ütköznek (János 14:13-14; 1.János 2:23; Apostolok cselekedetei 4:18-20).

A szabadkőművesség álláspontja: Nem kizárólag Jézus Krisztus vagy a Szentháromság Istene az isten. A szabadkőművességen belül nem is találunk semmilyen tanítást Jézus Krisztus Isten-mivoltáról. Jézus nevének az említése, vagy az Ő nevében való imádság nem kívánatos dolog a szabadkőműves páholyban. Azt sugalmazni, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út az Atyához, sérti a tolerancia elvét is. A bibliai igerészek, melyeket szabadkőműves rituálékban használnak, meg lettek fosztva Jézus nevétől. Jézus végtére is ugyanazon a szinten van, mint más vallásos vezetők.

Az emberi természet és a bűn
A Biblia álláspontja: Minden ember az eredendő bűn folytán bűnös természettel születik meg e világra. Teljesen meg vagyunk rontva és mindnyájunknak nagy szüksége van a Megváltóra (Rómabeliekhez 3:23; Rómabeliekhez 5:12; Zsoltárok 51:5; Efézusbeliekhez 2:1). A Szentírás egyértelműen tagadja, hogy az emberben megvan a szükséges képesség és erő saját maga erkölcsi tökéletesítéséhez (1.János 1:8-10; Rómabeliekhez 1:18-25).

A szabadkőművesség álláspontja: Szimbólumokon és más jelképeken keresztül a szabadkőművesség azt tanítja, hogy az ember nem bűnös természetű, pusztán goromba és tökéletlen alaptermészettel rendelkezik. Az emberek számos módon javíthatják jellemüket és viselkedésüket, például jó tetteken keresztül, erkölcsös életvezetéssel, valamint önkéntes közérdekű munka végzése által. Az emberiségben benne rejlik az a képesség és erő, amely az egyre teljesebb tökéletesedés felé mozdítja az embert. Az erkölcsi és a szellemi tökéletesség kulcsa minden férfiban és nőben megtalálható.

Mikor egy keresztény felesküszik szabadkőművességre, akkor a következő elvekre (is) felesküszik. Ezeket Isten kivétel nélkül hamisnak és bűnösnek ítéli:

1. A lelki üdvösség elérhető emberi jó tettek által.

2. Jézus Krisztus csak egy a sok egyenrangúan magas próféták sorában.

3. Jézus Krisztust nem szabad említeni a páholyban semmilyen formában.

4. A szabadkőművesség hite szerint minden ember a szellemi sötétség állapotában lép be a páholyba, holott a Biblia egyértelműen kimondja, hogy a keresztények már a fényben vannak, sőt hogy a Fény gyermekei, továbbá hogy a Világ Világossága, aki maga Jézus Krisztus, bennük lakozik.

5. Az eskü letételének a követelménye egy keresztény ember számára istenkáromlásra való felbujtással ér fel, hiszen arra késztetik, hogy Isten nevét hiába vegye szájára.

6. A szabadkőművesség tanítása szerint a világmindenség valós istene G.A.O.T.U. áll (Az Univerzum Nagy Építőmestere) valójában minden vallás minden istensége mögött.

7. A szabadkőművesség arra buzdítja a keresztény tagokat, hogy imáikban csak egy „általános" entitáshoz imádkozzanak, nehogy megsértsék a nem hívőket, akik ugyebár szabadkőműves „testvérek".

8. A szabadkőműves eskü letételével és a tantételek elfogadásával a keresztények megerősítik a páholy tagjait abbeli felfogásukban, mely szerint a mennybejutáshoz csak a szabadkőművesség terve követendő. A keresztények a puszta tagságukkal is messzemenőkig gátolják és végtére elhiteltelenítik keresztény tanúbizonyságukat.

9. Mikor a keresztény ember magára veszi a szabadkőművesség követelményeit, akkor gyakorlatilag beleegyezik abba, hogy más istenségeket szolgáló emberek hamis tanításokon keresztül beszennyezzék az elméjét, a szellemét és testét.

Jól látható, hogy a szabadkőművesség számos kérdésben egyenesen szembemegy a Szentírás világos tanításával. A szabadkőművesség azt is megköveteli tagjaitól, hogy olyan praktikákban vegyenek tevőlegesen részt, amit a Biblia tilt és elítél. Végül levonhatjuk azt a következtetést, mely szerint a keresztény ne legyen semmilyen titkos testvériség vagy más olyan szervezet tagja, ami bármilyen módon is kapcsolatba hozható a szabadkőművességgel.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a szabadkőművesség, és pontosan miben hisznek a szabadkőművesek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries