settings icon
share icon
Kérdés

Mi volt Sodoma és Gomorra bűne?

Válasz


Sodoma és Gomorra városának vesztét Mózes első könyvének 18. és 19. fejezetében találjuk. A 18. fejezetben láthatjuk, amint az Úr és két angyala meglátogatják Ábrahámot. Az Úr így szólt Ábrahámhoz: „...Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb

megnehezedett" (1.Mózes 18:20). A 22.-33. igeszakasz feljegyzése szerint Ábrahám kérleli az Urat, hogy könyörüljön meg a két városon, hiszen unokaöccse, Lót, és a családja Sodoma lakosa volt.

Mózes első könyvének 19. fejezete megörökíti a két, halandó ember képében megjelenő, angyalt, amint meglátogatják Sodomát és Gomorrát. Lót a város kapujában találkozik a két hírvivő küldöttel (az angyal szó jelentése) és unszolja őket, hogy házában töltsék az éjszakát. Az angyalok engednek neki. A továbbiakban ezt olvashatjuk a 4. és 5. versben: „Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket." (Az „ismerni" szó bibliai jelentése a teljes szellemi és fizikai egységet jelöli. A város férfiainak apraja és nagyja tehát nem mást követel Lóttól, mint hogy adja ki a két férfit, hogy ők aztán megerőszakolhassák őket.) Mikor aztán erőnek erejével akarnak rájuk törni, az angyalok vaksággal verik meg az összes férfit. Ezután nagyon sürgetik Lótot és családját, hogy mihamarabb hagyják el a várost, hogy megmeneküljenek Isten bekövetkező ítéletétől. Lót és családja sietve elhagyja a várost „És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is" (1.Mózes 19:24-25).

Mit mondhatunk tehát ezen igerészek fényében, mi volt Sodoma és Gommora bűne?. A válasz a homoszexualitás. Maga a szodómia kifejezése is a város nevére vezethető vissza, mely két férfi anális közösülését jelöli, történjen az akár mindkét fél beleegyezésével, akár erőszakkal. Világos, hogy a homoszexualitás — legalábbis részben — oka kellett legyen Isten ítéletének, melynek következtében mindkét várost elpusztította. Sodoma és Gomorra férfiai csoportos szexuális erőszakot akartak tenni az emberként megjelenő két angyalon. Ugyanakkor nincsen bibliai alapja annak a nézetnek, mely szerint Isten kizárólag a szodómia bűne miatt tette a földdel egyenlővé Sodomát és Gomorrát. E két város határozottan nem az egyedüli két város volt ezen bűn tekintetében.

Ezékiel prófétán keresztül Isten Szent Lelke félreérthetetlenül tudtunkra hozza a következőt: „Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodának s cselekedének útálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam" (16:49-50). A héber szó, melyet Károli „útálatosságként" fordít, az eredeti héber szövegben egyezik azzal a szóval, melyet Mózes harmadik könyvének 18:22 igehelyén találunk, ahol a Szentírás a homoszexualitás bűnét „útálatosságnak" nevezi. Júdás apostol levelének 7.versében ez áll: „Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak." Tehát még egyszer, míg a homoszexualitás Sodomának és Gomorrának nem az egyedüli bűne volt, úgy tűnik, hogy ez a bűn volt elpusztításuk legfőbb oka.

Akik azon igyekeznek, hogy Isten Igéjének elferdítésével eltöröljék a homoszexualitás bibliai kárhoztatását azt állítják, hogy Sodoma és Gomorra bűne valójában az volt, hogy nem látták szívesen a jövevényeket. Semmi kétség, Sodoma és Gomorra férfiai tényleg nem voltak túl vendégszeretők. Tény, hogy kevés más olyan barátságtalan dolog jut eszünkbe, mint egy tömeges nemi erőszak. Azonban azt állítani, hogy Isten vendégszeretetük hiánya miatt veszítette el e két várost, olyan érvelés, ami tudatosan kerüli a forró kását. Míg Sodoma és Gomorra városát más égbekiáltó bűnök mocska is terhelte, addig biztos bibliai alapon állva ki merjük jelenteni, hogy Isten a homoszexualitás bűne miatt hullatott kénköves esőt a városokra, és bennük minden élőre. Sodoma és Gomorra városának területe mind a mai napig lakatlan pusztaság. Sodoma és Gomorra erőteljes példázatai hűen szemléltetik, hogy Isten hogyan vélekedik a bűnről általában, különösen pedig a homoszexualitásról.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi volt Sodoma és Gomorra bűne?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries