settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az a kifejezés, hogy pogány? Mit értünk a pogányság alatt?

Válasz


A Biblia szemszögből minden olyan embertársunk pogánynak nevezhető, aki olyan vallásos szertartások-, cselekedetek, vagy vallásos praktikák kelepcéjében vesztegel, melyek nem a Szentírás kijelentésén alapulnak. A zsidók és a muzulmánok inkább olyan bélyegként használják a pogány kifejezést, mely mindenkire rásüthető, aki nem tartozik az ő vallásukhoz. Mások szerint azok tartoznak a pogánysághoz, akik sem buddhistának, sem hindunak, sem ortodox zsidónak, sem muzulmánnak, sem kereszténynek stb. nem vallják magukat. Megint mások szerint azok nevezendők pogánynak, kiknek semmilyen vallásuk sincsen.

A pogány kifejezést olyan többistenhívő emberekre is szokták használni, mint például az ókori Róma lakosai. A pogány szóval azt az embert is illetik, akinek nincs semmilyen vallása, aki a világi örömöket hajszolja és a tárgyi dolgokat halmozza, aki szívesen merül bele az érzékiség legkülönfélébb fajtáiba, és aki hedonista életszemléletet követvén nem veti meg saját maga "kényeztetését" sem. Egy hasonló hangzású, de mégis eltérő tartalmú újkori fogalom a neo-pogány, melyet olyan vallások képviselőire használnak, mint a wicca, a gwyddon, vagy a druida mozgalom.

Itt rögtön meg kell jegyeznünk, hogy a modern "pogány" praktikák nagyon sokban hasonlítanak ősi párjaikra, így ezekben is nagy szerepet játszik a hedonizmus, azaz az érzéki gyönyörök hajszolása és minden más dolog kizárása. Ezen az úton igyekeztek-, és igyekeznek most is elérni a boldogságot. Az ősi pogány kultuszok központi részét képezték a vallásos felhangú szexuális orgiák. (A prostitúció ma ismert formája is a templomi prostitúcióból alakult ki. Általánosságban igaz az, hogy a legtöbb — ma már csak fizikai síkon végbemenő — cselekedet, mély szellemi tartalommal bír(t). Az istennőt — lásd babiloni szajha — megtestesítő nővel való szexuális aktus, az istennővel való testi és szellemi egyesülés ígéretével kecsegtetett. Innen származik a szent szajha kifejezés is. Az aktus zárultával a delikvens nem a "szexuális szolgálatért" fizetett, hanem az istennő iránt érzett nagyrabecsülésének kifejezéseként a templomnak adott adományt. — a fordító megjegyzése). Az Ószövetségben több helyen is találunk utalást ezekre az elferdült vallásos gyakorlatokra (5.Mózes 23:17; Ámósz 2:7-8; Ézsaiás 57:7-8). Annak ellenére, hogy a pogány vallások és kultuszok száma igen magas, valamint hogy praktikáik és hiedelmeik nagyon szerteágazóak, vannak jól beazonosítható, tipikusnak nevezhető, pogány szellemi tartalmak. Az ilyenek közé soroljuk a következő nézeteket:

• Mivel a fizikai világ egy nagyon jó hely, így mindenki jól teszi, ha igyekszik minél nagyobb örömöt lelni benne.

• Mindenki a Föld Anya része (lásd a fenti szellem egy neve az ezer közül)

• Az istenség a fizikai világunk minden elképzelhető vonatkozásában és árnyalatában kinyilvánítja magát.

• Minden létező, legyen az ember vagy állat, az isteni esszencia egy töredéke, így minden és mindenki az istenség része, vagyis mindenki isten és istennő.

• A legtöbb pogány vallásban ismeretlen fogalom a messiás vagy a guru.

• Az adott személy személyes felelőssége messze a közösség tanítása felett áll.

• A különböző Nap-, és Holdciklusok meghatározó szerepet játszanak a rituálékban.

Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a pogányság minden egyes hajtása a hamis tanítások széles útja mentén nő. Pál apostol fel is hívja a rómabeli hívek figyelmét és óva inti őket, hogy áldozatul ne essenek az igazság ilyen irányú kifordításának és elferdítésének (Rómabeliekhez 1:22-27). A Pál apostol által jellemzett emberek materialista és világi szemléletűek voltak, akik inkább a teremtett dolgok előtt hajoltak meg, mintsem hogy a Teremtőt dicsőítették volna. A kövek, fák, állatok és saját maguk vallásos tisztelete egyes esetekben egészen odáig vezetett, hogy deviáns szexuális praktikákban elmerülvén saját testüket áldozták fel minden kéj oltárán. A Szent Lélek azt is tudtunkra adja Pálon keresztül, hogy pontosan mi vezetett ehhez az elfajuláshoz. "És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek" (Rómabeliekhez 1: 28).

Minden árulkodó jel és logikus következtetés ellenére a legtöbb pogány váltig állítja, hogy Sátán nem létezik. Nem zárható ki, hogy ezt teljes őszinteséggel hiszik, Sátán egyik fő eszköze ugyanis éppen az, hogy megvakítja híveit az igazságra. Ettől persze még ő minden pogány vallás legfőbb irányítója, és tőle ered az összes olyan befolyás, mely embereket szellemi tévútra visz (Zsoltárok 96:5). Sátán dicsőítése nem szükségszerűen nevének tudatos kimondása által megy végbe, hanem olyan világi és érzéki cselekvésekkel, melyek szavak nélkül is őt emelik a trónra. Pál apostol teljesen nyíltan tudatja velünk, hogy Sátán az Isten nélkül élő emberek élete felett megtévesztő jeleivel és hazugságaival uralkodik. "A kinek (a törvénytaposó — lásd 8.vers) eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az õ idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban" (2. Thesszalonikabeliekhez 2:9-12).

A jó egészségnek örvendő Sátán nagyon is tapinthatóan ott van minden pogány rítus és praktika szívében. A szellemi tisztánlátással megáldott emberek számára ez az első században épp annyira világos volt, mint a mai posztmodern világunkban. Az egy igaz Istent ismerő hívek számára a pogány praktikák nem többek, mint aminek tűnnek, azaz a levegőbeli hatalmasság fejedelmének vallásos tisztelete, vagyis azon léleké, aki az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Ez a lélek nem más, mint Sátán, akinek a hatalmában áll a halál is. Ő az, aki ordító oroszlánként "szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (1.Péter 5: 8). Óvakodjunk hát a bálványoktól (1.János 5:21) és az neo-pogányság minden formájától.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az a kifejezés, hogy pogány? Mit értünk a pogányság alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries