settings icon
share icon

Péter 2. levele

Szerző: A 2Péter 1:1 határozottan állítja, hogy Péter apostol Péter 2. levelének a szerzője. Azt, hogy csakugyan Péter apostol írta-e Péter 2. levelét, többen és többször vitatták, mint az újszövetségi könyvek bármelyikének a szerzőségét, ám a korai egyházatyákhoz hasonlóan mi sem találunk nyomós okot arra, hogy kétségbe vonjuk ezt a feltevést.

Keletkezés ideje: Péter élete vége felé járva írta 2. levelét. Minthogy az apostol Néró uralkodása idején, Rómában halt mártírhalált, kivégzésének Kr. u. 68 előtt kellett bekövetkeznie, vagyis a 2. levelét valószínűleg Kr. u. 65 és 68 között írhatta.

A könyv célja: Pétert figyelmeztették, hogy hamis tanítók jelentek meg a gyülekezetekben, így hát fontosnak látta figyelmeztetni a keresztényeket, hogy növekedjenek és erősödjenek meg a hitben, hogy felismerjék az egyre terjedő tévtanokat, és szembe tudjanak szállni azokkal. Nyomatékosan kihangsúlyozta Isten Igéjének a hitelességét és az Úr Jézus visszajövetelének biztos voltát.

Kulcsigék: 2Péter 1:3-4: „Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.”

2Péter 3:9: „Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.”

2Péter 3:18: „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!”

Péter 2. levelében a kulcsszó a „tudás”, amely különböző alakokban legalább 13-szor szerepel benne.

Rövid összefoglalás: Péter tudta, hogy kevés ideje van (2Péter 1:13-15), a gyülekezeteket pedig közvetlen veszély fenyegeti (2Péter 2:1-3), ezért felszólította olvasóit, hogy emlékezzenek (2Péter 1:13; 3:1-2) mindarra, amit tanított nekik (2Péter 1:15). Kihívást intézett feléjük, hogy váljanak érettebbé a hitben oly módon, hogy a hitük mellett különböző keresztény erényekről is bizonyságot tesznek, s ezzel még inkább meggyökereznek Jézus Krisztus ismeretében (2Péter 1:5-9). Az ószövetségi és újszövetségi szerzőket úgy állította eléjük, mint akiknek az írásaira bátran alapozhatják a hitüket (2Péter 1:12-21, 3:2; 3:15-16). Péter szerette volna, ha megerősödnek a hitben, hogy ellenállhassanak a hamis tanítóknak, akik beszivárogtak a gyülekezetekbe és megfertőzték a híveket a nézeteikkel. Az apostol elítélte őket magatartásuk, káromló beszédük és jellemvonásaik (2Péter 2), valamint amiatt is, hogy gúnyt űztek az Úr második eljöveteléből (2Péter 3:3-7). Péter azt tanította a híveknek, hogy Krisztus második eljövetele ösztönözze őket a szent életre (2Péter 3:14). Utolsó figyelmeztetését követően még egyszer bátorította őket, hogy növekedjenek a kegyelemben, valamint Uruk és Megváltójuk, Jézus Krisztus ismeretében. Az apostol Ura és Megváltója dicséretével fejezte be levelét (2Péter 3:18).

Kapcsolat az Ószövetséggel: Péter a hamis prófétákat ostorozva egy olyan ószövetségi témára is kitér, amelyet minden bizonnyal olvasói is jól ismertek. Az első hívek közül sokan a zsidó hitről tértek át a kereszténységre, ezért alapos tanítást kaptak a törvényből és a prófétákból. Amikor a 2Péter 1:19-21-ben a „prófétai beszéd”-re utal az apostol, egyben elveti a hamis prófétákat, és aláhúzza, hogy az igazi próféták a Szentlélek indíttatására cselekszenek, aki rajtuk keresztül szól (2Sámuel 23:2). Jeremiás is hasonlóan erős kritikával illette a hamis prófétákat, amikor ezt kérdezte: „Meddig tart még ez? Van-e valami a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik saját szívük csalárdságát prófétálják?” (Jeremiás 23:26) A hamis tanítók, akik az Ószövetség és az Újszövetség idején egyaránt megjelentek Isten népe között, kétségkívül ma is itt vannak, így Péter 2. levele napjainkban éppoly aktuális, mint 2000 évvel ezelőtt volt.

Gyakorlati alkalmazás: Minden bizonyossággal állíthatjuk, hogy mi, akik a XXI. században élünk, közelebb vagyunk az Úr visszajöveteléhez, mint azok a keresztények voltak, akikhez a levél eredetileg íródott. Az érett keresztények számára nyilvánvaló, amikor a televízióban és más médiákban sarlatánok szerepelnek, akik igaz keresztény vezető színében próbálnak feltűnni, ám mindeközben az éretlen keresztények „beveszik” szélhámosságaikat és hamis igemagyarázatukat. Minden újjászületett keresztény jól teszi, ha vigyáz, és igyekszik annyira meggyökerezni Isten Igéjében, hogy minden esetben különbséget tudjon tenni az igazság és a hamisság között.

Ha megfogadjuk Péter apostol „receptjét” a növekedéssel kapcsolatban (2Péter 1:5-11), gazdag jutalomban lesz részünk „ mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országában” (2Péter 1:10-11). A mi hitünknek sem más az alapja, mint amit Péter hirdetett az I. századi keresztényeknek.

EnglishVissza a magyar oldalra

Péter 2. levele
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries