settings icon
share icon
Kérdés

Mi a modalizmus/modalisztikus monarchianizmus?

Válasz


Mind a modalizmus, mind pedig a modalisztikus monarchianizmus olyan — a Kr.u. 2. és 3. századból eredeztethető — hamis tan, mely Isten és Jézus Krisztus természetét, jellemét illetően teljesen hamis nézeteket vall. A modalista felfogás szerint Isten egyetlen egy személy, Aki három különböző módon (innen ered a modalista a kifejezés)-, és három különböző alakban, Atya-, Fiú-, és Szent Lélekként jelenti ki isteni személyét. A modalizmus elképzelése szerint Isten kedvére váltogathat három manifesztációja (megnyilatkozása) közül. A modalisztikus monarchianista felfogás képviselői olyannyira hisznek Isten egységében (a latin „modalisztikus monarchianizmus" szó jelentése „egyeduralom"), hogy már tagadják a Szentháromságot, Isten háromrétű természetét. A modalizmus és a modalisztikus monarchianizmus elméleti kerete egyaránt rászorul arra, hogy az ún. patripasszianizmus tanítását alapvetésként kezelje. Ez a dogma — mely a szabellianizmushoz áll közel — azt mondja ki, hogy az Atya Isten együtt szenvedett a kereszten a Fiúval.

A monarchianizmus két ágra bontható: a dinamikus, vagy más néven adopcionista modalisztikus monarchianizmusra, valamint a modalisztikus monarchianizmusra. A dinamikus modalisztikus monarchianizmus Jézus Krisztus személyét illető hamis nézetekből nőtte ki magát. Ezek szerint Jézus valójában nem is Isten volt, hane csak a bemerítkezésénél vértezte fel őt csodatevő erőkkel az Atya. Másfelől a modalisztikus monarchianizmus még úgy tartja, hogy Jézus Krisztus Isten, azonban csupán abban az értelemben, hogy Ő volt Isten egyik „manifesztációja". A modalisztikus monarchianizmus tana szerint Isten Igéje, a Logos, önmagában nem rendelkezik Istentől elkülöníthető egyedülálló létezéssel, azaz nincsen önmagában való élete. A modalisztikus monarchianista felfogás képviselői szerint az Atya, a Fiú, és a Szent Lélek bibliai kifejezései valójában csak egy és ugyanazon személy különböző nevei.

A modalisztikus monarchianista tanítás szerint Isten egysége nem feleltethető meg egy-egy személynek az istenségen belül, vagyis a személyek szerinti szétválasztás hibás. A modalizmus szerint, Isten eltérő alakban manifesztálódott Atya Istenként (főleg az ószövetségi időkben), Fiúként (Jézus Krisztus fogantatása és mennybemenetele közötti időben) és Szent Lélekként (Jézus mennybemenetele utáni időszakban). A modalisztikus monarchianizmus hamis tanai egészen a szmirnai származású Noetus tanításaira vezethetők vissza, aki Kr.u. 190 körül élt. Noetus magát Mózesnek kiáltotta ki, testvérét pedig Áronnak nevezte, és azt kezdte tanítani, hogy ha és amennyiben Jézus Isten volt, akkor az Atyával is egy kell legyen. Római Hippolütosz fel is szólalt ezen eretnek tan ellen a „Contra Noetum" (Noetus cáfolata) című írásában. Praxeas nevezetű kis-ázsiai szerzetes is ezen tan egy korai változatát tanította, mint ahogyan az Kr.u. 206-os római és kártágói utazásaiból kiderül. Tertulliánusz császár „Adversus Praxean" (Praxeannal szemben) című Kr.u. 213 körül keletkezett írásában nyíltan ellenzi Praxeus tanait. A modalisztikus monarchianizmust — és a hozzá kapcsolódó eretnek tanokat — Origenész is sikeresen cáfolta, csak úgy mint Alexandriai Dionüszosz, valamint a Kr.u 325-ös niceai zsinat.

A modalisztikus monarchianizmus egyik változata napjainkban is létezik még, és Oneness Pentecostalism (Egység Pünkösdizmus) néven fut. A Szentháromságot tagadó-, ún egység-teológiában, nem tesznek különbséget az istenség egyes személyei között. Jézus Isten, de Ő az Atya, és a Szent Lélek is. A modalizmus ősi tanától csak abban az apróságban térnek el, hogy azt vallják, Isten képes szimultán módon, azaz egyidejűleg, mindhárom manifesztációjában jelen lenni. Példaképp Jézus Krisztus bemerítkezését hozzák fel (Lukács 3:22).

A Biblia Istent egyértelműen egy Istenként ábrázolja (5.Mózes 6:4), de ugyanakkor három különböző személyt említ: az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket (Máté 28:19). Hogy ez a két igazság pontosan hogyan hozható összhangba egymással, az az emberi értelem számára megragadhatatlan. A Szentírás szövege azonban világos, vagyis Isten három örökkévaló és egyenrangú személy. Földi szolgálata során Jézus Krisztus a mennyei Atyához imádkozott (Lukács 22:42), majd küldetését beteljesítve felszállt a mennybe és most az Atya jobbján ül (Zsidókhoz 1:3). Eztán az Atya és a Fiú elküldte a Szent Lelket a világba (János 14:26; 15:26). A modalizmus-, és modalisztikus monarchianizmus teológiai szempontból igen veszélyes, mert mindkét tan tagadja Isten valós jellemét. Minden olyan tanítás, mely Istent nem három különböző személynek ismeri el, bibliamentes-, azaz bibliaellenes tan.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a modalizmus/modalisztikus monarchianizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries