settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az Immánuel név?

Válasz


Az Immánuel egy héber férfi név, ami szó szerint azt jelenti “Isten velünk” vagy “Isten velünk van”. Az Immánuel név háromszor fordul elő a teljes Szentírásban, kétszer az Ószövetségben, Ézsaiás próféta könyvében (Ézsaiás 7:14 és 8:8), egyszer pedig Máté evangéliumában (Máté 1:23).

Ézsaiás próféta ihletett könyvében tanúi lehetünk, amint egy újszülött gyermek annak jeleként kapja az Immánuel nevet Áház király idejében, hogy Isten hamarosan megszabadítja Júdát a testvéri Izráel kezéből, és az Asszíriából jövő támadásoktól. Az Ige ma is így szól hozzánk: “Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek” (Ézsaiás 7:14). Az Immánuel név azt a bekövetkezett valós eseményt jelölte (lásd szabadulás az ellen zaklatásától), mellyel Isten kinyilvánította, hogy vezető és védelmező jelenlétével személyesen veszi körül népét. Ézsaiás próféta jövendölésének a megtörtént eseményen messze túlmutató jelentése viszont éppen az volt, hogy Izráel rég várt Messiása, az Úr Jézus Krisztus, szűz méhét megnyitva jön el, hogy emberré válva betölthesse isteni küldetését.

Történt hétszáz évvel Áház király kora után, hogy egy názáreti ifjú eljegyzett egy szűz lányt. Mielőtt azonban a két fiatal, Mária és József, egybekeltek volna, egy angyal látogatta meg Józsefet, és arról tájékoztatta őt, hogy jegyese a Szent Lélek magzatát hordja szíve alatt (Máté 1:20-21). Mikor a gyermek majd a világra jön, akkor a Jézus nevet add neki – utasította a hírvivő. Mivel Máté a Szent Lélek fényénél felismerte, hogy Jézus Krisztus születésével pontosan Ézsaiás próféta jövendölése vált valóra, ezért evangéliumában így hivatkozik a látóhoz kiment igére: “Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten” (Máté 1:22-23).

Ézsaiás próféciáját az Úr Jézus Krisztus töltötte be, személyében “Isten velünk” volt. Teljességgel emberré vált, mégis mindvégig teljességgel Isten maradt. Ézsaiás előzetes szavaival tökéletes összhangban, Krisztus eljött teremtményei közé, és Isten választott népe között élte földi életét. Máté tehát Immánuelt-, vagyis magát a testet öltött Istent látta meg Jézus Krisztusban. Az inkarnáció csodájának élő kifejeződéseként Isten Fia emberi test sátrába költözött, hogy felfedje előttünk, és megismertesse velünk az Atya személyét. Jézus Krisztus, a közöttünk lakó Isten, tehát emberi testet öltött, mikor csecsemőként megszületett e világra (1.Timótheushoz 3:16).

János evangéliuma ezen magasztos ihletett szavakkal tárja elénk Isten megtestesülését, emberré válását: “És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal... Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt” (János 1:14-18).

Jézus Krisztus személyében Isten éppolyan közel volt hozzánk, mint egykoron Ádámhoz és Évához az Éden kertben: velünk járt az úton és személyesen szólt hozzánk. Az Úr Jézus eljövetele azt is bebizonyította az egész emberiségnek, hogy Isten hű az adott szavához, hogy minden ígéretét teljesíti. Krisztus már nem csupán egy jele volt annak, hogy Isten velünk van, mint az Immánuel nevű gyermek születése Áház idejében. Személyében Isten már valósággal köztünk járt.

Jézus Krisztus maga Immánuel. Jézus messze több, mint Isten részleges kinyilatkoztatása, Ő Isten teljessége: “Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg” (Kolossébeliekhez 2:9). Megváltónk hátrahagyta értünk a menny minden dicsőségét, és magát a halálig megalázva szolgai formát öltött, hogy teljesen azonosulni tudjon mindennapi emberi vívódásainkkal, az evilági emberi léttel (Filippibeliekhez 2:6-11; Zsidókhoz 4:15-16).

Immánuel a mi Megváltónk (1.Timótheushoz 1:15). Az Atya azért küldte egyszülött Fiát, hogy emberként éljen, és bűneinkért emberként haljon meg a kereszten. Jézus, engedelmeskedve az Atya akaratának, önszántából tette le értünk életét. Kizárólag Krisztus kiontott vérén keresztül békélhetünk meg Istennel (Rómabeliekhez 5:10; 2.Korinthusbeliekhez 5:19; Kolossébeliekhez 1:20). Mikor Isten Szent Lelke újjászül minket, akkor Jézus Krisztus örökre lakozást vesz szívünkben (2.Korinthusbeliekhez 6:16; Galátziabeliekhez 2:20).

Immánuelünk mindig velünk van, és örökre velünk is marad. A halálból való feltámadása után, mielőtt visszatért volna az Atyához, ezt a ígéretet adta nekünk: “...ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté 28:20; lásd még Zsidókhoz írt levél 13:5). Isten szeretetétől, mely Jézus Krisztusban lett kinyilvánítva, semmi sem választhat el minket (Rómabeliekhez 8:35-39).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az Immánuel név?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries