settings icon
share icon
Kérdés

Mit akar Isten, mit tegyek?

Válasz


A Mit akar Isten, mit tegyek? - kérdés feltevésének egy egész sornyi oka lehet. Elképzelhető, hogy épp egy életre szóló döntés előtt állunk, és szívből Isten tervét szeretnénk követni. Lehet, hogy Istent keressük, és azt hisszük, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk Őt, bizonyos lépéseket kell követnünk, és egy listányi szabályt kell betartanunk. Az sem kizárt, hogy a “Mit akar Isten, mit tegyek” kérdését azért tesszük fel, mert nem találjuk életünk értelmét és rendeltetését, és kimondatlanul is azt gyanítjuk, hogy Isten titkolja azt el előlünk. Bármi is álljon e kérdés hátterében, a Biblia kész válaszokkal vár minket, mikor azon kezdünk töprengeni, hogy Isten vajon mit akar, mit tegyünk.

Amikor tehát arról tudakozunk, hogy mit akar Isten, mit tegyek, ne feledjük, hogy nem attól vagyunk emberek, amit teszünk (Zsoltárok 100:3). Emberi lényként Isten képmására lettünk teremtve, mégpedig azon rendeltetéssel, hogy harmonikus kapcsolatunk legyen Istennel és hogy Ővele járjunk (1.Mózes 1:27). Hogy egy teremtmény mit és hogyan cselekszik, az magából a lényéből ered. A madarak azért énekelnek, mert madarak; nem azért énekelnek, hogy ezen tettük által egy napon majd madárrá váljanak. Azért dalolnak, szelik át az eget és raknak fészket, mert azok, amik. Isten valójában tehát azt akarja, hogy minden cselekedetünk a lényünk magvából eredjen. Ő cseppet sem érdekelt a szívünkhöz nem kötőtő, vonakodva kivitt cselekedetekben (Zsoltárok 51:16-17; 1.Sámuel 15:22; Mikeás 6:6-8). Bármi is legyen az, amit Istenért teszünk, annak az iránta való túláradó szeretetből, imádatból és önátadásból kell fakadnia (Hóseás 6:6; 12:6).

A legeslegeső tett, amit Isten akar tőlünk, az az Ő üdvösségre vonatkozó ajánlatának elfogadása. Bűneinkben reménytelenül el vagyunk merülve és veszve, így önerőnkből nem tudunk elég jók lenni ahhoz, hogy azok erejét megtörve belépjünk az Ő el nem múló jelenlétébe. Az Úr Jézus éppen azért jött a világra, hogy elvállalja helyettünk azt a büntetést, amit jogosan mi érdemlünk (2.Korinthusbeliekhez 5:21). Mikor hitünket Krisztus halálába és feltámadásába vetjük, képesek leszünk betölteni azon rendeltetésünket, hogy belsőségesen megismerjük és dicsőítsük Istent (Rómabeliekhez 6:1-6). Isten teljesen magára vállalja annak feladatát, hogy átformáljon minket, hogy Jézushoz mind hasonlóbbá váljunk (Rómabeliekhez 8:29). A “mit akar Isten, mit tegyek” - kérdésre adott első válasz tehát az, hogy fogadjuk el Urunknak Fiát, Jézust Krisztust, és kezdjünk Vele a hit útján haladni.

Miután megragadtuk az Ő megváltását, az Isten akarata, hogy növekedjünk “...a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében” (2.Péter 3:18). Amikor Isten családjába fogad minket (Rómabeliekhez 8:15), egy Vele való új kapcsolat veszi kezdetét, ami életünk minden területére kihatással lesz. Ekkor már ahelyett, hogy olyan döntéseket hoznánk, amelyek a mi ínyünkre valók, inkább olyan döntéseket hozunk, amelyek az Ő számára kedvesek (2.Korinthusbeliekhez 10:31). Ezeket a döntéseket a Biblia tanítása meg fogja támogatni, Isten tanácsa meg fogja erősíteni, a Szent Lélek Isten ereje pedig véghez fogja vinni bennünk és általunk (Galátziabeliekhez 5:16, 25).

Mikeás próféta ihletett könyvének 6:8 igerészében egy arra vonatkozó (ön)ellenőrző listát találunk, hogy mit akar Isten, hogy cselekedjünk. Így olvassuk az Igét: “Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”

Az igazságos tettek előfeltétele, hogy szüntelen gyakoroljunk magunk a szellemi jó és a szellemi rossz megkülönböztetésében (ebben legfőbb iránytűnk Isten Igéje – a fordító megjegyzése), valamint hogy embertársainkkal becsületesen és tisztességesen bánjunk. Jézus arra hívott fel minket, hogy ne a látszat alapján-, “hanem igaz ítélettel” ítéljünk (János 7:24). Ahhoz, hogy azt tegyük, amit Isten akar tőlünk, meg kell adjuk mindenkinek, ami megilleti őt: igazságot szóljunk felebarátainkkal (Zakariás 8:16), és soha ne használjunk ki-, vagy nyomjunk el senkit. Olyan becsületesen kell bánnunk másokkal, mint ahogyan mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak (Máté 7:12).

A szerető irgalom azt jelenti, hogy olyasvalakinek is adunk még egy esélyt, aki azt valójában nem érdemli meg. Hogy azt tehessük, amit Isten akar tőlünk, az irgalmasság Jézusi példáját kell kövessük; Ő mindig készen állt mindazok felé irgalmat tanúsítani, akik megbánták bűneiket (János 8:10-11; Lukács 23:42-43). Jézushoz hasonlóan nekünk is meg kell bocsátanunk az ellenünk vétkezőknek (Máté 18:23-35). Örülnünk kell, amikor egy embertársunk irgalmat nyer, sosem feledve, hogy Isten mekkora irgalmat tanúsított irántunk (Lukács 6:35-36).

Csak úgy tudunk alázatosan járni Istennel, ha áldását és jóváhagyását kérjük életünk döntéseire. Isten ezáltal nem csupán életünk egy részévé válik, valósággal Ő LESZ az életünk (Galátziabeliekhez 2:20). Ahhoz, hogy azt tegyük, amit Isten akar tőlünk, hitünkben növekszünk, és életünk egyre több területét adjuk át az Ő irányítása alá. Naponta megtagadjuk magunkat, felvesszük a keresztünket, és követjük Őt (Lukács 9:23). Csak akkor járhatunk alázatosan Istenünkkel, ha rendszeresen megvalljuk bűneinket Neki (1.János 1:9), és minden bálványimádástól, világiasságtól és megalkuvástól tisztán tartjuk életünk (1.János 5:21).

Isten azt akarja, hogy a Tőle származó üzenettel, az evangélium örömhírével gyakoroljunk hatást a világra. Jézus már közvetlenül mennybemenetele előtt megválaszolta a “Mit akar Isten, mit tegyek?” kérdést. A minden követőjéhez kiment felszólítását egyes kultúrkörökben a “nagy kiküldetésnek” vagy a “nagy misszióparancsnak” is szokták nevezni: “Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté 28:19-20). Embertársainkat úgy tehetjük Isten tanítványaivá, hogy mindazt, amit Isten adott nekünk, az ő életükbe fektetjük be, hogy ők is teljességgel azzá válhassanak, akivé teremtve lettek. Ha a Krisztusban való identitásunkra, valamint a Szentírás tanulmányozására összpontosítunk, akkor tudni fogjuk, hogy mit akar Isten, hogy cselekedjünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit akar Isten, mit tegyek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries