settings icon
share icon
Kérdés

Miért kellene megkeresztelkednem?

Válasz


A “Miért kellene megkeresztelkednem?” kérdése egy igen központi kérdés a keresztények számára. A keresztség vétele a keresztény egyház első napjaitól fogva a hit egyik alapvető lépésének számított, melynek a hívők egyetemesen eleget is tettek közvetlenül miután elnyerték lelkük üdvösségét (Apostolok Cselekedetei 2:38, 41; 8:12, 38).

A vízbemerítéses keresztség aktusa külsőleg is kifejezi azt a belsőleg megtapasztalt változást, amely minden hívő életében végbemegy, mikor üdvösségre jut. Azt szemlélteti, hogy a régi életmód egyszersmind véget ért, a Jézus Krisztusba vetett hit általi új élet pedig kezdetét vette (2.Korinthusbeliekhez 5:17). A keresztség vétele azért fontos, mert szemmel látható tanúbizonyságot – vagyis egy nyilvános nyilatkozatot – tesz a világ felé, melynek során az újjászületett hívő jelképesen Jézus Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával azonosul.

A Biblia számos okot sorakoztat fel amellett, hogy a keresztség vétele miért olyan fontos lépés a keresztény életben:

A keresztség által maga az üdvözítő hit jut kifejezésre. A keresztség, mintegy hitelesítő bélyegzőként jelképezi üdvösségünk megtapasztalását és Jézus Krisztus csodálatos munkáját, vagyis azt, hogy Ő nem csak meghalt a bűneinkért, hanem fel is támadt a megigazulásunkért: “Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból” (Kolossébeliekhez 2:12).

A keresztséget Isten rendelte el, Jézus pedig parancsba adta. Mikor a gyülekezetet a világ evangelizálásával bízta meg, Jézus a következő utasításokat adta nekünk: “Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig...” (Máté 28:19-20). A keresztség vétele a tanítvánnyá válás szerves része, amit Isten az egyház szüntelen gyakorlati tevékenységének szánt.

A keresztség vétele a Megváltónk iránt tanúsított engedelmesség cselekedete, ami egyben az Istennek való tetszésünk vágyát is kifejezi. Maga a keresztény szó “Krisztus-követőt” jelent. Mivel Krisztus minket is felhívott a keresztség vételére, és példát adott elébünk azzal, hogy Ő maga is bemerítkezett (Máté 3:16), a megkeresztelkedés tudatos elmulasztása/elutasítása Krisztus parancsának való engedetlenségnek minősül.

A keresztség azáltal egyesít minket Krisztussal, hogy az Ő halálával, eltemetésével és feltámadásával azonosít minket: “Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk” (Rómabeliekhez 6:3-4). Amikor megbánjuk bűneinket és Jézus Krisztus hitére jutunk, a keresztség a Vele való egyesülésünkről tesz tanúságot.

A keresztség hasonlóképp a régi, bűnös életünknek való halálunkat is szimbolizálja, valamint a feltámadt életbe való újjászületésünket és a bűn rabságából való szabadulásunkat: “Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek” (Rómabeliekhez 6:5-7).

A keresztség Krisztus testével is azonosít minket (1.Korinthusbeliekhez 12:12-13) – egy jelkép, amely azt hirdeti, hogy immár Jézus Krisztushoz és az Ő népéhez tartozunk: “Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel” (Galátziabeliekhez 3:26-27).

A keresztség nyilvánosan tesz tanúságot a Szent Lélek belső lényünkben elvégezett bűntől megtisztító munkájáról: “A mostani bemerítkezés annak az Özönvíznek a jelképe, mert hasonlóképpen megment benneteket. De nem azzal, hogy testetekről a piszkot lemossa, hanem azáltal, hogy Istentől tiszta lelkiismeretet kaptok. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból” (1.Péter 3:21 - MÚF; lásd még Apostolok Cselekedetei 22:16; 1.Korinthusbeliekhez 6:11).

A keresztségről kialakított helyes kép által megértjük, hogy az több holmi vallási rituálénál vagy dohos templomi hagyománynál. A keresztség jelentősége Jézus Krisztus-, azaz Isten saját Fiának halálából fakad. Az Úr Jézus helyettünk halt meg, hogy halálával megfizessen bűneinkért, de testbeli feltámadása által győzedelmeskedett a halál felett. Ezzel biztosította számunkra a Lélek szerint való új életet, mint ahogyan az örök életet is Isten változhatatlan, soha meg nem szűnő jelenlétében.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért kellene megkeresztelkednem?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries