settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a doktrína?

Válasz


A “doktrína” szó jelentése “dogma”, magyarul “tantétel”, “tanítás”. A doktrína akár “konkrét útmutatásként is felfogható, különösen ha annak gyakorlati, mindennapi alkalmazása kerül előtérbe”. Egy másik megfogalmazás szerint a tantétel egy hiteles forrás által közvetített tanítás. Bibliai szövegkörnyezetben rendre a szellemileg egybekapcsolódó tanulmányi területekre utal. A Biblia azt hirdeti magáról, hogy “hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2.Timótheushoz 3:16). Ügyelnünk kell arra, hogy mit hiszünk, és mit állítunk be igazságként. A Timótheushoz írt első levél 4:16 igeverse ma is így szól hozzánk: “Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.”

A bibliai tanítás segít megérteni Isten életünkre vonatkozó akaratát. A Biblia tantételeiből szerezhetünk ismeretet Isten természetéről és jelleméről (Zsoltárok 90:2; 97:2; János 4:24), a hit általi üdvösség útjáról (Efézusbeliekhez 2:8-9; Rómabeliekhez 10:9-10), az egyházra vonatkozó útmutatásról (1.Korinthusbeliekhez 14:26; Titusz 2:1-10), valamint Isten az életünkre vonatkozó szentség-mércéjéről (1.Péter 1:14-17; 1.Korinthusbeliekhez 6:18-20). Ha a Bibliát Isten hozzánk intézett szavának fogadjuk el (2.Timótheushoz 3:16; 2.Péter 1:20-21), akkor szilárd alapot kap egy-egy adott tantétel is. Persze Krisztus testén belül is lehetnek szemléletbeli különbségek egy bizonyos doktrína másodlagos pontjairól, így például az eszkatológiáról (a végidők bibliai tudománya – a fordító megjegyzése), az egyházszervezetről, vagy a Szent Lélek ajándékairól. Az igazán biblikus tanítás azonban mindig magában foglalja “Istennek teljes akaratát”, Isten teljes tanácsát (Apostolok Cselekedetei 20:27), és arra alapozva vonja le a következtetéseit, ami a legjobban illeszkedik változhatatlan Istenünk kinyilvánított jelleméhez (4.Mózes 23:19; Zsidókhoz 13:8).

Az emberek vagy az egyházak dogmatikus kijelentéseiket azonban sajnos sokszor nem a Biblia tanítására alapozzák. Bűnös természetünk nem éppen könnyen tud Isten rendeléseinek engedelmeskedni, ezért gyakran kiszemezgetjük a Biblia számukra kényelmes részeit, a többit pedig elvetjük. Más esetekben az Isten szájából kiment Igét emberi tanokkal vagy ember alkotta hagyományokkal helyettesítjük. Ez azonban cseppet sem újkeletű jelenség. Jézus megdorgálta az írástudókat és a farizeusokat, mert olyan “...tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai” (Márk 7:7; vö. Ézsaiás 29:13). A hamis tanítások már az újszövetségi időkben is elburjánzottak, és a Szentírás szerint ez a jövőben (azaz a mi jelenünkben és jövőnkben – a fordító megjegyzése) sem lesz másképp, sőt (Máté 7:15; 2.Péter 2:1; 1.János 4:1). A Timótheushoz írt második levél 4:3 igeverse is erről tanúskodik: “Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök”.

A Biblia szigorúan figyelmezteti azokat, akik csak azért hirdetnek hamis vagy hiányos tanokat, mert azok jobban megfelelnek az emberek elképzeléseinek, elvárásainak. Az 1.Timótheushoz 6:3-4 világosan kimondja: “Ha valaki másképen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért...” Pál apostol kemény szavakat használ az evangélium hamis tanok általi elferdítéséről: “...némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen” (Galátziabeliekhez 1:7-9).

A doktrína az a világnézet, amely szerint irányítjuk és igazgatjuk az életünket. Ha az általunk követett doktrína szilárdan a Szentírás fundamentumán áll, akkor biztosra vehetjük, hogy azon az úton járunk, amelyet Isten jelölt ki számunkra. Ha azonban nem vesszük magunknak az időt, hogy tanulmányozzuk Isten Igéjét (2.Timótheushoz 2:15), akkor könnyebben tévelygésbe esünk. Bár a keresztények között számos kisebb kérdés tekintetében vannak tanításbeli nézeteltérések, az igaz tanítás világosabb, mint azt sokan sugallják. Péter második levelének 1:20 igeverse kimondja, “...hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból”. Mindennek, amit Isten mond, van helyes értelmezése. A mi feladatunk abban rejlik, hogy megtaláljuk ezt az értelmezést, nem pedig abban, hogy ízlésünkhöz idomítsuk az adott igerész kijelentését. Isten azt akarja, hogy megismerjük a szívét (vagyis az Ő teljes belső lényét – a fordító megjegyzése) így nekünk adta Igéjét, amelyre istenfélő életet építhetünk (lásd Máté 7:24). Minél többet tanulmányozzuk az igaz tanítást, annál jobban megértjük majd Istent és önmagunkat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a doktrína?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries