settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent?

Válasz


Mindenki számára megtudható, hogy Isten létezik. Ma is így szól hozzánk az élő Ige: "Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek" (Rómabeliekhez 1:19-20). Isten létezésnek az ismeretét így kizárólag aktív törekvésen keresztül lehetséges elfojtani, tudattalanunk birodalmába szorítani. Sokan mások vélt emberi bölcsességük szerint akarnak hozzáadni Isten ismeretéhez. Az újjászületett keresztény hívő egyik fő ismérve ezzel szemben az, hogy mind jobban és belsőségesebben meg akarja ismerni az Urat (Zsoltárok 25:4).

János evangéliumának 3. fejezetében egy olyan emberről olvasunk, aki teljes valójában meg akarta ismerni Istent, és ennélfogva mélyebben tanulmányozta Isten jellemét, mint a legtöbbek. A férfi a farizeusok kasztjához tartozó Nikodémus volt, aki zsidó legfelsőbb bíróság meghatározó tagjaként a zsidóság egyik legfőbb vezetője volt. Nikodémus tudta, hogy Jézus Krisztus egyenesen Istentől jött, és őszinte kíváncsisággal fordult az Úr felé. Az Úr Jézus nagy türelemmel ecsetelte neki, hogy szükséges újjászületnie ahhoz, hogy bebocsátást kapjon Isten országába (János 3:3-15). Nikodémus a lehető legjobb helyre ment, mikor többet akart megtudni Istenről. Így olvassuk az Ige bizonyságát: "Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" (Kolossébeliekhez 2:9) — mondja a Szent Lélek Jézus Krisztusról választott szócsövén, Pál apostolon, keresztül. Jézus Krisztus valóban Isten testté lett Igéje (János 1:14). Jézus tettein és szavain keresztül fedte fel előttünk az Atyát. Jézus Krisztus azért született közénk, hogy maga váljon a mennybe vezető úttá, így érthető, hogy "senki sem mehet az Atyához" csak Ő általa (János 14:6). Ha jobban meg akarod ismerni Istent, akkor szemléld figyelmesen Jézus Krisztust, minden szavát és tettét!

Az első lépés tehát, maga a hit lépése. Mekkora áldás és öröm testvérek, hogy nem nekünk kell megtenni az első lépést Isten felé, hogy nem vagyunk a vallásosság halott és büszke tetteire utalva, hogy nem a mi képességeinken, erőnkön, vagy szorgalmunkon múlik, hogy megismerhetjük Őt! Az első lépés tehát az, hogy jobban megismerjük Jézus Krisztust, hogy megismerjük Azt, Aki Isten nevében jött (János 6:38). Mikor Isten kegyelméből, a Szent Lelke bennünk végzett munkássága és hatalma által újjászületünk, akkor valóban elkezdhetjük megismerni Istent, az Ő tökéletes jellemét, és életünkre vonatkozó akaratát. "Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is" (1.Korinthusbeliekhez 2:10). Ezzel szemben azonban "érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg" (1.Korinthusbeliekhez 2:14). A Szentírás tehát különbséget tesz az "érzéki" és a "szellemi" ember között. Ezt az igét akkor is jó emlékeinkbe idézni, mikor arra ragadtatnánk el magunkat, hogy szívtelenül elítéljük világi embertársaink az Igére adott balga reakciót.

A Rómabeliekhez 10:17 igerésze világosan kimondja: "...a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által" (Rómabeliekhez 10:17). Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Isten belsőséges megismerése sem saját emberi értelmünk szerint megy végbe, hanem Ő jelentette ki személyesen magát Igéjében, Ő szeretett minket előbb (1.János 4:10). A Szentírás tanulmányozása ezért kiemelkedő jelentőségű az Úrral való élő kapcsolat ápolásában. Ő hajolt le hozzánk, nem mi kerestük Őt előbb (Rómabeliekhez 3:11). Hogyan is lehetne olyasvalakivel kapcsolatunk, akit nem is ismerünk? Szellemi értelemben olyanná kell váljatok, " mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr" — szól hozzánk ma is az Úr Igéjén keresztül. (1.Péter 2:2-3). Isten Igéje (maga Jézus Krisztus) a szövétnekünk, azaz a világító lámpásunk a halál árnyékának völgyében, igazi örömöt szellemi ember csak Őbenne talál (Zsoltárok 119:16, 24).

Azok a testvérek, akik behatóbban megismerik Istent, egyben azok a testvérek, akik jobban képesek Isten azon rendelésének engedelmeskedni, mely szerint nap mint nap be kell töltekezzünk az Ő Szent Lelkével. Mivel az újszövetség alatt élő újjászületett keresztények egyszer és mindenkorra el lettek pecsételve Isten Szent Lelkével, ezért Isten azt már soha-örökké nem veszi el tőlük. Ennél azonban többet jelent az, hogy önös akaratunkat félretéve a Szent Lélek bölcs irányítása mentén igazgatjuk lépéseinket, hogy Ő általa-, és az Ő dicsőségére létezhessünk e világban (Efézusbeliekhez 5:15-21).

Az ima az Úrral való közösségünk egy további tartópillére. Mikor imára hajtjuk fejünket, akkor Isten képes és hajlandó minket bevonni az Ő természetfeletti cselekedeteibe, mikor szívből és szívben (lásd előbbi igerész) magasztaljuk Őt, és nem csak ajkainkkal közelgetünk Hozzá, akkor dicsőségének fénye valóban kiárad életünkre, és jellemét mind jobban megismerjük. Mikor időnket azzal töltjük, hogy Isten múlhatatlan hűségének magasságos tetteit bepecsételjük szívünkbe, akkor mind teljesebben képesek leszünk hátradőlni az Ő megtartó hatalmának békességében és csendességében, akkor már nem is mi-, hanem "maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal" (Rómabeliekhez 8:26).

Azt is érdemes észbe vennünk, hogy Isten Szent Lelke más hívő emberek tettein és szavain keresztül is megnyilvánul, így érdemes és építő hitbéli testvéreink közösségét keresni. A keresztény lét ugyanis nem egy egyedül küszködő dzsungelharcos élete, hanem gyülekezetben, azaz Jézus Krisztus teste tagjaként, töltjük csak be teljesen elhívásunkat. Isten személyéhez a Biblia tanításához hű prédikáció éppúgy közelebb visz minket, mint a hitben idősebb testvérek Szellem-vezérelt tanácsai. Használjuk ki a gyülekezet áldása által adott lehetőségeket magunk és mások javára is: vegyünk részt/szervezzünk kiscsoportos Biblia-tanulmányozásokat (a szellemi gyümölcsök nem fognak elmaradni), valljuk meg Megváltó Jézusunk szabadítását meg nem tért embertársaink felé, szolgáljunk mind hittestvéreink-, mind pedig a még meg nem tért lelkek felé. A tűzfészekből kiesett gallyacskához hasonlóan, mi sem leszünk képesek kitartóan izzani az Úrért, ha nem töltünk időt más hívőkkel. Ha azonban a gallyat megint visszatesszük a tűzbe, a többi ágacska közé, akkor megint fényesen kezd el égni.

Foglaljuk tehát röviden össze, hogy hogyan ismerhetjük meg jobban Istent: 1) Fogadd el Jézust Krisztust életed egyedüli megváltó Uraként! 2) Olvasd a valósággal élő és ható Igéjét (Zsidókhoz 4:12)! 3) Rendszeresen és folyamatosan kérd az Urat, hogy töltsön be Szent Lelkével! 4) Minden nap keresd imában az Úr arcát! 5) Keresd hitbéli testvéreid közösségét, és a szentek társaságában éld az életed (Zsidókhoz 10:25)!

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan ismerhetem meg egyre jobban Istent?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries