Mit tegyek, amikor lelki támadás ér?


Kérdés: Mit tegyek, amikor lelki támadás ér?

Válasz:
Ha úgy véljük, lelki támadásnak vagyunk kitéve, először is azt kell eldöntenünk, ha lehet, hogy valóban ördögi támadás áldozata vagyunk-e, vagy pusztán a bűnnel sújtotta világ hatásainak vagyunk kitéve. Némelyek minden bűnt, minden konfliktust, minden problémát az ördögöknek tulajdonítanak, és szerintük ki kell őket űzni. Pál apostol arra inti a hívőket, hogy szálljanak harcba a bennük levő bűnnel (Róma 6) illetve a gonosszal (Efezus 6:10-18). De akár valóban démoni támadásnak vagyunk kitéve, akár a bennünk és a világban levő gonoszsággal kell megküzdenünk, ugyanazt a harci tervet kell bevetnünk.

Ehhez pedig a kulcs az Efezus 6:10-18-ban található. Pál azzal indít, hogy az Úrban és az Ő erejében kell erősnek lennünk, nem magunk erejéből, amely semmit sem ér az ördöggel és csatlósaival szemben. Pál aztán arra int, hogy öltsük magunkra Isten fegyverzetét, mert csak így tudunk megállni a lelki támadásokkal szemben. A magunk erejéből esélyünk sincs legyőzni „a gonoszság lelkei[t], amelyek a mennyei magasságban vannak” (12.v.). Csak Isten teljes fegyverzete tesz alkalmassá, hogy ellen tudjunk állni a lelki támadásoknak. Csak az Úr erejében lehetünk erősek, és Isten fegyverzete óv meg minket, a harcot pedig a világban levő gonosz szellemi erőivel szemben vívjuk.

Az Efezus 6:13-18 leírja Isten fegyverzetét, és a jó hír az, hogy ezek a dolgok máris rendelkezésére állnak minden Krisztus-hívőnek. Erősítsük magunkra az igazság övét, csatoljuk magunkra az igazságosság mellvasát, húzzuk a lábunkra a békesség evangéliumát, tartsuk magunk elé a hit pajzsát, tegyük fel az üdvösség sisakját, és forgassuk a Lélek kardját, amely az Isten igéje. Azt is olvassuk, hogy „[m]inden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által...” (Efezus 6:18). Mit jelképeznek ezek a lelki fegyverek a lelki hadviselésben? Igazságot kell szólnunk a sátán hazugságaival szemben. Nyugtasson meg az a tudat, hogy Krisztus áldozata miatt Isten igaznak nyilvánított minket. Hirdessük az evangéliumot, bármekkora legyen is az ellenállás. Ne inogjunk meg a hitben, bármilyen ádáz támadásnak is legyünk kitéve. A végső védelmet az a bizonyosság nyújtja, hogy üdvösségünk van, és ezt semmilyen lelki hatalmasság nem veheti el tőlünk. Támadó fegyverünk Isten igéje, nem a saját véleményünk vagy érzelmeink. Végül pedig Jézus példáját kell követnünk, és fel kell ismernünk, hogy bizonyos lelki győzelmeket csak imádság által érhetünk el.

Amikor a lelki támadásokat szeretnénk elhárítani, Jézus a legfőbb példa. Figyeljük meg, hogyan kezelte a közvetlen támadásokat, amikor Sátán megkísértette a pusztában (Máté 4:1-11). Minden kísértésre ugyanúgy reagált: „Meg van írva”, mondta, és idézte a Szentírást. Jézus tudta, hogy az élő Isten igéje a leghatékonyabb fegyver az ördög támadásaival szemben. Ha Jézus maga is az igét használta az ördöggel szemben, akkor mernénk mi valami kevésbé hatékony eszközt használni?

A klasszikus példa arra, miként ne szálljunk lelki harcba, az egy zsidó pap, Szkíva fiainak példája, akik az Úr Jézus nevére hivatkozva űzték ki a gonosz lelkeket az ördögi megszállottakból. Egy nap a gonosz lélek azt felelte: „"Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok?" Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból” (ApCsel 19:15-16). Szkíva hét fia Jézus nevét használta, de mivel nem álltak vele kapcsolatban, szavaiknak nem volt ereje és tekintélye. Nem bíztak Jézusban mint Urukban és Megváltójukban, és nem használták Isten igéjét a lelki hadviselésben. Ennek eredményeként megalázó verésben részesültek. Tanuljunk ebből a negatív példából, és úgy vegyük fel a lelki harcot, ahogy a Biblia előírja.

English


Vissza a magyar oldalra
Mit tegyek, amikor lelki támadás ér?

Tudja meg, hogyan kell ...

Örökkévalóság IstennelBocsáss meg Istentől