settings icon
share icon
Kérdés

Valójában mit jelent azért imádkozni, hogy “legyen meg a te akaratod”?

Válasz


“Legyen meg a Te akaratod” – a “Mi Atyánk” kezdetű imának ez az egyik központi kérése. Jézus ekképp tanította tanítványait imádkozni: “...Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is” (Máté 6:9-10). Maga Jézus is Isten akaratának beteljesüléséért könyörgött a Gecsemáné-kertben. Kereszt általi halála előtt így imádkozott: “...Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.” (Máté 26:39). Jézus Isten akaratának teljesítése mellett kötelezte el magát, így a “legyen meg a te akaratod” fohásza élete egyik fő motívumát ábrázolta ki.

Azért imádkozni, hogy “legyen meg a Te akaratod”, legegyszerűbben és legérthetőbben azt jelenti, hogy arra kérjük Istent, vigyen véghez mindent, amit csak kíván. Mindeközben persze azt sem feledjük, hogy ahhoz az Istenhez imádkozunk, aki annyit mondott, “legyen világosság”, mire merő Igéje hatalma létrehozta a fényt, és “lőn világosság” (1.Mózes 1:3). Ennek fényében azt is felérjük, hogy az Ő szuverén rendelkezése érvényre jut, akár imádkozunk érte, akár nem. Isten akaratának azonban egy másik aspektusa is van, amelyet “kinyilatkoztatott” vagy “tapintat szerinti” akaratának nevezhetünk. Ez Isten azon “akarata”, amelyet bár kinyilatkoztatott nekünk, de annak teljesítésében külső kötelezettség nincs (Isten ugyanis azt szeretné, ha azt belső, szívbéli elköteleződésből teljesítenénk - a fordító megjegyzése). Többek között ide sorolható Isten abbéli akarata, hogy szeretetben szóljuk az igazságot (Efézusbeliekhez 4:15), hogy ne paráználkodjunk (1.Korinthusbeliekhez 6:18), és ne részegeskedjünk (Efézusbeliekhez 5:18). Amikor azért imádkozunk, hogy “legyen meg a te akaratod”, akkor valójában arra kérjük Istent, hogy növelje az igazságosságot a világban, hogy ezáltal több ember megtérjen, ezzel pedig elősegítse az Ő Fia országának gyarapodását.

Amikor így imádkozunk: “legyen meg a Te akaratod”, azzal voltaképp elismerjük Isten uralkodói jogát. Nem azért imádkozunk, hogy legyen “legyen meg az én akaratom”, hanem azért, hogy “legyen meg a Te akaratod”. Azzal tehát, hogy Isten akaratának teljesüléséért imádkozunk, abba vetett bizalmunknak adunk hangot, hogy Ő tudja, mi a legjobb nekünk. Ez egyben az Isten útjainak és terveinek való szabad alárendelődésünk kifejezése is. Azt kérjük, hogy a mi akaratunk az Ő akaratához igazodjon.

A “Mi Atyánk” kezdő sora mennyei Atyánknak ismeri el Istent. Jézus a következőkben az Istenhez való esedezés mintáját tárja elénk, mikor három kérést terjeszt az Atyához. Ezek így hangzanak: 1) Isten szentelje meg az Ő nevét; más szóval, ahogy azt Albert Mohler US-amerikai teológus megfogalmazta, Isten cselekedjen úgy, hogy tettei által szentsége és dicsősége minél inkább láthatóvá váljon (lásd angol nyelven – The Prayer That Turns the World Upside Down: The Lord's Prayer as a Manifesto for Revolution, 61. o.). 2) Jöjjön el Isten országa földre, vagyis hogy az evangélium hirdetése a bűnösöket olyan szentekké változtassa, akik a Szent Lélek ereje által járnak az Úrral. Azért való közbenjárás ez, hogy Isten megszabadítsa a világot a gonosztól, és megteremtse az új eget és az új földet, ahol átok és halál nem lesz többé, és az Úr a népével fog lakni (lásd Jelenések 21-22. fejezete). 3) Isten akarata “a földön is” úgy valósuljon meg “mint a mennyben” (Máté 6:10). A mennyben az angyalok azonnal, teljesen, és teljes örömmel teljesítik Isten akaratát – milyen szép is volna világunk, ha ezt az emberek is így tennék!

Tisztázásképpen álljon itt, hogy a “legyen meg a Te akaratod” nem valami beletörődő, lemondó ima része. Jézus Gecsemáné-kertben elhangzott imája a legkevésbé sem volt passzív vagy fatalista jellegű (vagyis a sorsot kénytelen-kelletlen elszenvedő). Ő teljességgel kitárta a szívét az Atya előtt, és bátran fedte fel azon legbelső vágyát, hogy Isten akaratának kiteljesedését kívánja. A “legyen meg a te akaratod” ima elmondásakor elismerjük, hogy Isten messze többet tud nálunk, mint ahogy azt is, hogy bízunk abban, hogy az Ő útja a legjobb út. Általa egyben az amelletti elkötöleződésünket is kinyilvánítjuk, hogy aktívan munkálkodni kívánunk Isten akaratának megvalósításán.

A Rómabeliekhez írt levél 12:1-2 igeverse ma is így szól hozzánk: “Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” Mikor felérjük, hogy ki Isten valójában, akkor képesek leszünk alávetni magunk az Ő akaratának, és megengedjük Neki, hogy átformáljon minket. Minél bensőségesebben megismerjük Őt, imáink annál könnyebben igazodnak az Ő akaratához. Így már szívünk mélyéből mondhatjuk fohászunkban: “Legyen meg a Te akaratod”. Bizalommal fordulhatunk Istenhez, tudván “hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket” (1.János 5:14-15).

Hit által tudjuk, hogy mikor azt imádkozzuk,“legyen meg a Te akaratod”, akkor valójában a legjobb dolgot kérjük, amit csak kérhetünk. “Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!” (Efézusbeliekhez 3:20-21).

EnglishVissza a magyar oldalra

Valójában mit jelent azért imádkozni, hogy “legyen meg a te akaratod”?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries