settings icon
share icon
Kérdés

Mit tanít a Kingdom Now?

Válasz


A Kingdom Now (királyság most) a protestáns keresztény családon belül a karizmatikus irányzathoz tartozik, és főleg az Egyesült Államokban képviselteti magát. A Kingdom Now támogatói szerint Isten elvesztette a világ feletti uralmát, mikor Ádám és Éva bűnbe esett. A Kingdom Now teológiája szerint a világ a bűnbeesés óta Sátán irányítása alatt áll. Isten azóta is próbálja helyreállítani a világ feletti uralmát a hívők egy különleges csoportján keresztül, kiket a „szövetség embereinek", a „győzedelmeseknek" vagy „Jóel seregének" is szoktak nevezni. Ezeken az embereken keresztül a társadalmunk különböző intézményei (így az államirányítás és a törvénykezés is) újra Isten hatalma alá kell kerüljenek. Mivel hitük szerint a hívőkben ugyanaz a Szent Lélek lakik, mint aki Jézus Krisztusban is lakott, ezért a hivőknek adatott minden hatalom égen és földön. A hívőknek továbbá hatalmuk van nem létező dolgokat életre hívni, így a Királyság korszakának „a valóságba imádkozása" is az ő feladatuk.

Teológiájuk legellentmondásosabb állításai közé tartozik az az elképzelés, mely szerint egy nem keresztény orientáltságú társadalom kudarcra van ítélve. A Kingdom Now képviselői ezért ellenzik az állam és az egyház szétválasztását. Egy másik hiedelmük szerint — mivel a hívők gyülekezete Jézus Krisztus testét képezi — mi magunk vagyunk Jézus Krisztus. Más szavakkal, Jézus Krisztus isteni természetének birtokában vagyunk. A Kingdom Now az elragadtatás hitelét is csökkenti, mikor azt mondja, hogy az csak egy nagyfokú izgalmi állapotot („elragadtatás-állapot") jelent, mikor Jézus Krisztus majd visszajön és átveheti kezeinkből a királyságot. Vagyis mindenki majd csak érzelmileg lesz „elragadtatva", mikor az Úr Jézus visszatér. Abiblikus hiedelmeik között szerepel az az eszme is, mely szerint minden Ó-, és Újszövetségi prófécia, amely a zsidóság jövőjére vonatkozik, valójában csak az egyházra érvényes.

A Kingdom Now teológiája szerint Jézus Krisztus két különböző szakaszban fog visszatérni. Először a hívők testében tér vissza (vagyis kifejezetten a ma élő apostolok és próféták testében), majd a második szakaszban személyesen jön el, hogy átvegye a Királyságot a „győzedelmes" hívei kezéből. Jézus Krisztus második eljövetele előtt a „győzedelmes" hívek feladata, hogy megtisztítsák a földet minden gonosz erő hatalmától. A Kingdom Now tanítása szerint Jézus Krisztus addig nem tud visszatérni, még minden ellensége „lábai zsámolya" alatt van, pontosabban míg az egyház nem vet mindenkit saját lábai alá (hogy ez az „alávetés" fizikai erőszakot, vagy éppen öldöklést is magába foglal-e, arról nem beszélnek).

Vannak olyan emberek is, akik a Kingdom Now nem minden tanítását hiszik el. A közös vonás a fent említett tanításokban az, hogy mind ellentmondanak a Szentírásnak, és így szükségszerűen tagadják is azt. Tanításukkal a fővonalas kereszténységen kívül pozicionálják magukat. Először is az a gondolat, mely szerint Isten elveszítette a világ fölötti irányítását már-már sírva nevetséges, nem kevésbé annak az elképzelése, hogy Isten emberi lények segítségére szorul hatalma helyreállításához. Isten a világmindenség teljhatalmú uralkodója, minden látható és láthatatlan teremtője, Kinek „hajlékában minden azt mondja: dicső", Ő „minden útaiban tökéletes", „szent, szent, szent" az Ő Neve. Minden dolog felett korlátlan hatalommal bír, uralma alatt áll a múlt, a jelen, és az eljövendő, semmi nem történik irányításán kívül. Minden tökéletes isteni terve szerint megy végbe. Ha Ő szól, egyetlen atom sem táncol ki a sorból. „Mert a seregek Ura végezte, és ki teszi azt erőtelenné? Az ő keze fel van emelve; ki fordítja el azt?"(Ézsaiás 14:27). Azt az állítást illetően, mely szerint a hívő a semmiből képes „életbe imádkozni dolgokat", újra annyit mondhatunk, hogy minden hatalom Istené. Biztosan nem bölcs dolog megpróbálni elorozni Tőle ezt a hatalmat, ezzel pedig haragra ingerelni Őt. „Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők! Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat; Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem" (Ézsaiás 46:8-11).

Az egyház bekövetkező elragadtatásnak tagadása szintén abiblikus. Az a magyarázat, mely szerint az elragadtatás csak az jelenti, hogy érzelmileg el vagyunk ragadtatva, könnyen cáfolható, hiszen az eredeti görög szövegben szereplő kifejezés, a „harpazo", csak a fordításban szerepel elragadtatásként, szó szerinti jelentése „erővel elvenni" „saját magához venni" „saját magának igényelni". Tehát az elragadtatás szó más értelemmel bír, mikor valaki elragadtatva nézi unokáját játszani, és mást fejez ki, ha az Úr valakit elragad az égbe, és Magához vesz. Ezt az 1.Thesszalonikabeliekhez4:17, 2.Korinthusbeliekehez 12:2-4, és a Jelenések 12:5 igerészekben is így találjuk. Fülöpöt is fizikailag „ragadta el" Isten Szent Lelke és vitte őt más helyre, mint ahogyan azt az Apostolok Cselekedetei 8:39 igehelyen láthatjuk.

Azon állítás tekintetében, mely szerint mi gyülekezetként maga Jézus Krisztus vagyunk, és így egyben isteni természetében is részesülünk, azt mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk egyenlőek Jézus Krisztussal, még ha valóban részesülünk is isteni természetében (2. Péter 1:4), mikor a megtérésünkkor Isten Szent Lelke lakozást vesz szívünk templomában. Jézus Krisztus az istenség második személye, a hozzánk hasonló teremtett lények (beleértve minden angyalt is), pedig nem válhatnak Istenné. Ez csak Sátánnak — a„hazugságok atyjának" — egy további hazugsága, amit az Éden kert óta változatlanul szajkóz, épp úgy, mint mikor így szólván csábította el Évát: „olyanok lésztek mint az Isten" (1. Mózes 3:5).

Az az elmélet, mely szerint az egyház elfoglalta Ízráel nemzetségének a helyét, és hogy ő az Izráelnek adott isteni ígéretek várományosa, „helyettesítő teológiaként" ismert, és teljesen abiblikus. Az Ízraelnek adott igéreteket Ízráel fogja megkapni, nem pedig az egyház. Isten visszavonhatatlan, örök áldásában részesítette Ízráelt, és Ábrahám magjában áldotta meg a föld minden nemzetségét.

Végül pedig Jézus Krisztus második eljövetelekor Ő fog győzelmet aratni minden ellenségén, és Ő vet majd mindent az uralma alá, nem pedig emberek teszik ezt meg helyette. Jézus második eljövetelének leírása szerint, erős hadvezérként tér majd vissza, aki mindent megigazít (a szó eredeti jelentése: „igazzá tesz", nem pedig a „helyére tesz", mint ahogyan azt ma használjuk). Jelenések 19. fejezetében nem azt látjuk, hogy a második eljövetelkor minden simára fésülve készen áll Isten akaratát teljesíteni, hanem ennek épp az ellenkezőjét. A 15. fejezet ezt így adja tudtunkra világosan: „És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját". Hogyha a föld ekkor már minden gonosz hatástól meg lett tisztítva, mint ahogyan azt a Kingdom Now követői tartják, akkor miért van Jézusnál éles kétélű kard (Isten Igéje), mely Jézus Krisztus szájából jön ki, és miért van megírva, hogy szája leheletével (Szent Lélek) minden ellenségét megsemmisíti (2. Thesszalonikabeliekhez 2:8)? Továbbá megválaszolatlanul áll az a kérdés is, hogy miért töltetik ki Isten haragja Isten ellenségein (ha már nincs egy ellenség sem).

A Kingdom Now teológiája nem más mint egy a sok hamis tanítás közül, melyek valósággal burjánzanak a végidőkben. Tanítása abiblikus és hazug. Egy olyan félrevezető emberi filozófiaként kell rá tekintenünk, mint ami gyarló emberek vágyai mentén igyekszik Istent emberré alacsonyítani, míg az embert isteni rangra emelni. Ha ezzel a tanítással, vagy ennek a tanításnak bármely elemével találkozunk, jól tesszük, ha nagy ívben elkerüljük azt.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tanít a Kingdom Now?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries