settings icon
share icon
Kérdés

A keresztény vallás miben különbözik az összes többi világvallástól?

Válasz


A vallás a hit gyakorlása; a vallás egy adott hitrendszerhez való külsődleges vagy szertartásos igazodás, annak szabályainak betartása. A hit (a belső hozzáállás) és a vallás (a külsőleg megnyilvánuló cselekedetek) között gyakorlatilag is különbség van, jelen cikkünk kedvéért azonban a “keresztény vallás” fogalmát tág értelemben, “Jézus Krisztus és apostolai tanításainak hűséges megtartásaként, követéseként” határozzuk meg.

A Jakab apostol levelének 1:27-es igeverse szerint az Isten előtt való “igazi, tiszta” vallásosság “...meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől” (SZIT 1996). Más szóval tehát, a rászorulókról való gondoskodás és a személy szintjén megnyilvánuló erényesség olyan külsőségek, amelyek akkor lehetnek jelen egy adott ember életében, ha igaz szeretettel viseltetik Isten iránt. És mivel Jakab külön kiemeli, hogy az “igazi, tiszta” vallásosságról beszél, így értelemszerűen lennie kell egy “hamis és tisztátlan” vallásosságnak is – egy olyan vallásosságnak, ami nem az Isten iránti szereteten alapul.

Íme öt ok arra, hogy a keresztény vallás miért jobb, mint a nem-keresztény vallások (vagyis miért jobb Jézus Krisztus tanításaihoz igazodni, mint azokat nem megtartani):

Keresztény vallás - Jézus Krisztus maga az Istenhez vezető Út.

A keresztény vallás jobb, mint más vallások, mert ami Istenhez vezet bennünket, jobb, mint ami Istentől eltávolít. Mi emberek, mindannyian bűnös módon eltávolodtunk, eltévelyedtünk Istentől (Ézsaiás 53:6), így szükségünk van egy Vezetőre, aki visszavezet minket Hozzá. Jézus maga az Út (János 14:6), az az Egy, Aki megkeresi az elveszetteket (Lukács 19:10). Jézus nem azt állítja magáról, hogy Ő csupán egy Út volna a sok közül, hanem hogy Ő a kizárólagos és egyetlen Út Istenhez. Ő valósággal maga Isten emberi testben (János 20:28), Jézushoz jönni tehát annyit tesz, mint Istenhez jönni. “A ki engem látott, látta az Atyát...” - mondta (János 14:9). A keresztény vallás egyedülálló abban, hogy szoros, bensőséges kapcsolatot kínál a világegyetem személyes (vagyis nem valami személytelen erőként létező) Istenével.

Keresztény vallás - Jézus Krisztus az Igazság.

A keresztény vallás jobb, mint más vallások, mert az igaz dolgok jobbak, mint a hamisak. Jézus maga “az Igazság” (János 14:6). Ő az igazság megtestesítője, Isten megnyilatkozása és Isten kinyilatkoztatása az emberiségnek (Kolossébeliekhez 2:9), egyben Isten Igéjének közvetítője (János 17:8). A keresztény vallás fundamentuma az igazság kőszikláján van megvetve, mivel az egy olyan valósan létezett történelmi személyen alapszik, Akinek tetteit szemtanúk igazolták, és melyeket négy különböző életrajzíró is lejegyzett. A kereszténység ripacs paródiái gyakran a “hamis próféták” munkássága révén (1.János 4:1) ütik fel fejüket, de mégis egyedül Jézus az eredeti, a hiteles, és az igaz. A Krisztus követésére igyekvő keresztények az üresen kongó külsőségekkel és a hamis látszat képmutatásával szemben az igazságot

kell a legnagyobbra tartsák. A keresztény vallás a tekintetben is egyedülálló, hogy képes rávinni minket arra, hogy a saját személyünket illető (sokszor kellemetlen) igazságokkal is szembenézzünk, valamint hogy a felebarátainknak is az igazságot szóljuk.

Keresztény vallás - Jézus Krisztus az élet.

A keresztény vallás jobb, mint más vallások, mert az élet jobb, mint a halál, és a menny jobb, mint a pokol. Jézus maga “az Élet” (János 14:6); Ő az élet forrása, nélküle pedig nem lehet teljes életet élni (János 1:4; 3:36; 5:24; 10:10). Jézus gondoskodik mindarról, amire szükségünk van: Ő az élet Kenyere, amely örökre megelégít (János 6:35), Ő az élő Víz, amely örök életet ad (János 4:14; 7:37-38), Ő a Feltámadás és maga az Élet (János 11:25). Ezen állítások üres szavaknál messze többek; Lázár (János 11. fejezet), Jairus lánya (Márk 5. fejezet), és a naini fiú (Lukács 7.fejezet) feltámasztásával Jézus bebizonyította, hogy Ő valósággal képes életet adni. Majd a saját kereszthalála utáni harmadik napon Ő maga is feltámadt, örök győzelmet vévén a halál felett (Máté 28. fejezet). A keresztény vallás abban is egyedülálló, hogy alapítója tényleges, fizikai feltámadásán alapszik.

Keresztény vallás - Jézus Krisztus valósággal átformálja az emberiséget.

A keresztény vallás jobb, mint más vallások, mert a becsületesség jobb, mint a bűnös gonoszság. Még ha más vallások elő is írnak egy bizonyos viselkedési szabályzathoz való idomulást és igazodást, a szív valós állapotának megváltoztatására nincs hatalmuk. A kereszténység azt tanítja, hogy hívő emberként már “meghaltunk a bűnnek”, és most “új életben” járunk (Rómabeliekhez 6:2, 4). A keresztény hívő hitelesítő jegye az, hogy az egykori bűnök cselekvése jó cselekedetek iránti buzgósággá változik át benne (Tituszhoz 2:14; 2.Korinthusbeliekhez 5:17). A keresztények jó cselekedetekre való ezen buzgósága számtalan árvaház, kórház, klinika, iskola, hajléktalanszálló és segélyszervezet alapításához vezetett – mindezt Krisztus nevében cselekedvén. A keresztény vallás egyedülálló abban, hogy nem kívülről kényszeríti rá az emberre a változást, hanem belülről forradalmasítja az életeket.

Keresztény vallás - Jézus Krisztus szerető szívű.

A keresztény vallás jobb, mint más vallások, mert a szeretet jobb, mint a szeretet hiánya. Isten maga a szeretet (1.János 4:8, 16). A szeretet egyben az Ő legnagyobb ajándéka számunkra (1.Korinthusbeliekhez 13:13) – itt persze nem a világ szeszélyes, úgynevezett “szeretetéről van szó”, hanem arról az önzetlen, feltétel nélküli szeretetről, amely mindig a szeretett személy javát tartja szem előtt. Isten azzal mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy elküldte értünk egyetlen Fiát (János 3:16; 1.János 4:10). Jézus Krisztus pedig azáltal, hogy a kereszthalála árán gondoskodott a megváltásunkról (János 15:13). Jézus új parancsot adott (mindenkori) követőinek: “...egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (János 13:34-35). A szeretet, nem pedig a kötelességtudat vagy (az Istennek való) adósság az, ami nagyobb alázatra és a mennyek országának teljesebb szolgálatára ösztökéli a hívőt. A kereszténység a tekintetben is egyedülálló, hogy nem holmi szabályrendszer, hanem maga az önzetlen szeretet ünneplése. “...A törvénynek betöltése a szeretet” (Rómabeliekhez 13:10).

Az ember kreativitása révén számtalan vallást talált ki, hogy általuk maga próbálja meg elérni Istent. Isten túláradó szeretetében azonban már megadta nekünk az igazságot: az egyetlen vallást, a kereszténységet, amelyben Isten próbálja meg elérni az embert.

EnglishVissza a magyar oldalra

A keresztény vallás miben különbözik az összes többi világvallástól?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries