settings icon
share icon
Kérdés

Helyes az, ha a keresztény nő nadrágot visel?

Válasz


Régóta nyitott kérdés hívő körökben, hogy a keresztény nők viseljenek-e nadrágot, nadrágkosztümöt, vagy farmert. Meglehet egy olyan kérdéssel állunk szemben, ami az elmúlt évtizedekben a kelleténél talán több figyelmet kapott. Isten leánya hitbéli hűségének végtére nem az a mércéje, hogy milyen ruhadarabot visel, hanem az, hogy mennyire hagyja életét a Lélek által vezetni (Galátziabeliekhez 5:16).

A következő ószövetségi igeszakaszt egyesek úgy értelmezik, hogy az a nők nadrág vagy farmernadrág viselése ellen szól, így az ezen gyakorlat ellen szóló érvelésben foganatosítják azt: "Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr elõtt, a te Istened előtt, a ki ezt míveli" (5.Mózes 22:5). Ez az Izráel népéhez kiment parancs arra irányult, hogy tartsák meg a nemek közötti különbséget – az öltözködésben is; egyben az ún. cross-dressing és a transzvesztitizmus tilalma fogalmazódik meg benne. Mivel abban az időben egyetlen izraelita sem viselt nadrágot, hanem mindkét nem "köntösben" járt, fel kell tegyünk magunknak a kérdést, hogy ez a parancsolat más kulturális kontextusban vajon hogyan értelmezhető, vagyis mennyire-, és hogyan vonatkoztatható más kultúrákra. Az általános elv az, hogy a férfi éppúgy, mint a nő, az adott kultúrájának megfelelő módon kell öltözködjön, megőrizve a nemek közötti különbségeket. Az 5.Mózes 22:5 igeversében közölt Istentől való utasítás tehát például nem tiltja meg a skótoknak a kilt viselését, mint ahogyan a nőnek sem tiltja meg, hogy nadrágot viseljen, amíg nem az a célja, hogy ezen külsőség által férfinak látsszék.

Helyes, ha az Isten kegyelmét hangsúlyozó felvetések az ilyen témák esetén (ahol nem áll rendelkezésünkre részletes leírás – a fordító megjegyzése) kiemelt helyet kapnak. Hívő keresztényként nem állunk a törvény hatálya alatt, sokkal inkább a Krisztusba vetett hit által igazulunk meg, vagyis nem törvény tételeiben való cselekedetekből (Rómabeliekhez 3:21-28). A Krisztus Jézusban hívő ember "halott" a törvény kötelékei számára. "Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, a mely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában" (Rómabeliekhez 7:6). A hívő nem a törvény cselekedetei által tartatik meg, de nem is a (bűn palástjául szolgáló) ál-szabadságra van elhívva, hanem a kegyelem általi életre.

A Biblia nem tartalmaz arra vonatkozó szabályt vagy parancsot, hogy egy nőnek milyen konkrét ruhadarabokat kell viselnie. Egyetlen igeszakasz sem beszél ruhákról, szoknyákról, különböző nadrágokról, mint kötelező vagy tiltott viseletről. A Szentírás két tengely mentén taglalja a nők ruházkodásának témáját, a szerénység, és a nemek megkülönböztetése mentén. Az öltözködést illetően Pál apostol ezen szavakkal fordul(t) a keresztény nőkhöz: "Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel" (1.Timótheushoz 2:9-10). Az istenfélő nőnek illendően kell öltözködnie, ruhaválasztásának alázatos szívét kell tükröznie, nem holmi rút hivalkodást; rendezettséget, és nem hanyagságot; mértékletességet, nem pedig fényűző féktelenséget.

A keresztény nők nadrágviselésének kérdéséhez kegyelemmel kell közelíteni. A Szentírás szerint egy nőnek visszafogott, a nemének és az adott (kulturális) helyzetének megfelelő ruházatot kell viselnie. Vannak kifejezetten női szabású nadrágok, amelyek visszafogottak és ezáltal számos élethelyzetben megfelelőek? Persze hogy vannak, a keresztény nő pedig szabadon viselhet ilyeket. Van arra vonatkozó bibliai parancs, hogy egy nőnek muszáj nadrágot viselnie? Nyilván nincs, így a keresztény nő szabadon dönthet akár úgy is, hogy ruhát vagy szoknyát visel. Az Úr mindezt a nők lelkiismeretére bízta. Élő igéje el nem múló igazsága pedig világosan kimondja: "Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel" (Rómabeliekhez 14:22).

Ha nőként a belső emberünk női mivoltára összpontosítunk, akkor Istennek gondja lesz a külső, azaz testi emberünk megjelenésére is (hiszen Ő képes sugalmazások és ezer más eszköz által azon tökéletes megjelenés irányába tolni az adott hölgyet, amilyen tökéletesnek Ő már megteremtése előtt látta őt – a fordító megjegyzése). Azt pedig tudjuk, hogy "...mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek" (Rómabeliekhez 14:12). Sem az a nő, aki csak nadrágot visel, sem pedig az, aki mindig szoknyát hord, nem ítélheti el a Krisztusban új életet kapott húgát és nővérét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Helyes az, ha a keresztény nő nadrágot visel?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries