settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk pontosan keresztény misszió alatt?

Válasz


A keresztény misszió egyet jelent a Krisztus elhívásának való engedelmeskedéssel: Isten bölcsessége és hatalma által megosztani a megváltó örömhírt az elveszett világgal.

Az igazi keresztény misszió egyenlő a Jézusnak való engedelmességgel

Az Úr Jézus Krisztus önkéntesen vállalt halála, és Szent Lélek általi testbeni feltámadása után arra utasította tanítványait, hogy mindenkivel osszák meg az evangéliumot, vagyis a megváltás örömhírét. Ezt így olvassuk: "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Máté 28:19-20).

A nagy missziós parancsolatnak is nevezett konkrét felhívás minden valaha élt és születendő keresztényre egyaránt vonatkozik. Ne tekintsük ezt valami ránk aggatott nehéz tehernek, hanem érjük inkább fel, hogy az Isten akaratának való engedelmeskedés már ezen a létsíkon is örömöt-, az elkövetkező világban pedig hervadhatatlan győzelmi koszorút ad (fejünkre). Ne kötelességtudatból teljesítsük elhívásunkat, hanem szeretetből: "Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott... Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne" (2. Korinthusbeliekhez 5:14–15; 5:18–21).

Istennek hatalma van arra, hogy vakító, tiszta fény láttán, és Jézus Krisztus hangjának hallatán (vagy bármilyen más természetfeletti módon) bárkit megtérítsen - éppúgy mint azt Pál Apostol esetében tette. Ő viszont azt szeretné, hogy a már megváltott gyermekeiben egyre jobban kiábrázolódó Jézus képe, és a szájukból egyre pontosabban elhangzó Jézusi Ige által béküljenek meg az emberek Ővele (Apostolok Cselekedetei 1:8-9). Ő tehát ránk, keresztényekre bízta a békéltetés szolgálatát. Személyesen Ő az, Aki bennünk és rajtunk keresztül működve hív minden bűnöst a megtérésre, a Jézus Krisztusban való élő hitre.

Az igazi keresztény misszió Jézus másokkal való megosztásáról szól

Küldetésünk abban áll, hogy ki kell hirdessük, hogy az Úr Jézus Krisztus az egyetlen Szabadító a bűn átkából, és hogy Ő az egyetlen igaz Út a bővölködő életbe. Na, de kinek mondhatjuk ezt el? Jézus ma is arra szólít fel minket, hogy "minden nemzetet" tegyünk az Ő tanítványává (Máté 28:19). Jézus minden kultúrkörbe-, minden olyan embercsoporthoz küld minket, amelynél - igehirető híján - nincs meg az evangélium igaz bizonysága.

A keresztény misszió azonban messze nem csupán elkötelezett testvérek távoli országokba való kiküldetéséből áll. Míg teljesen helyénvaló, hogy a hívek imával és anyagiakkal támogatják a szellemileg járatlan vidékeken "emberhalászó" testvéreiket, addig ők maguk sem tétlenkedhetnek: elhívásunk van arra, hogy otthon, a szélesebb család körében, barátokkal, munkatársakkal, és a tágabb társadalmi közegünkben is megosszuk Jézust.

Arról sem szabad hallgatnunk, hogy a keresztény misszió nem zárul azzal, ha sikerül megmutatnunk felebarátunknak az élet vizének kiapadhatatlan forrását, és ő megtér. Az elhívás ugyanis arra szól, hogy tanítványokká tegyünk mindenkit, nem pedig hitben éretlen, süket és vak vallásosságba lecsúszó emberekké. Így tehát a keresztény misszió nem csupán az evangelizálást foglalja magába, hanem a további tanítványi képzést is.

Az igazi keresztény misszió kizárólag Jézusra támaszkodik

Krisztus megváltó örömhírének alázatos, de mégis bátor, szenvedélyes hirdetése (az egyik) legfőbb keresztény küldetésünk. Saját erőnkben és személyünkben azonban mindig csalódni fogunk. A keresztény küldetésünkhöz szükséges erő és hatalom kizárólag az Úrtól fakad. Ő ad mindenkinek bölcsességet, aki csak kéri, Ő vértez fel minket minden erővel, sőt, még magát az akarást is Ő munkálja bennünk. A Szent Lélek-formálta bizonyságtételünk által Ő vezeti el embertársunkat a megtérésre, és a hit magját is egyedül Ő képes elültetni szívébe (2. Korinthusbeliekhez 5:20–21).

Bár felebarátaink megtérése végső soron Isten tevékenysége által valósul meg, Ő végére mehetetlen bölcsességében mégis úgy döntött, hogy minket is bevon ebbe, a feladatok legnemesebbikébe. Újjászületett keresztényként tehát felelősségünk van abban, hogy ismerjük Isten élő Igéjét, hogy hitelesen adjuk azt tovább életünkkel és szánkkal, valamint hogy Krisztussal mindig szoros kapcsolatra törekedjünk. Ez a belsőséges kapcsolat szavatolja, hogy ne vetemedjünk képmutatásra, és azt kezdjük hinni magunkról, hogy mi aztán vagyunk valakik. Isten Igéje ma is így tanít minket: "Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket" (1.Péter 3:15–16). Jézus barátként kezel minket, a barátjával pedig mindig lehet őszinte az ember, így Urunk azt sem hallgatta el, hogy a világba való kiküldetésünk szenvedésnek, üldöztetésnek ad teret életünkben. Istennek azonban van hatalma arra, hogy mindezt a javunkra fordítsa (Rómabeliekhez 8:28).

Összefoglalásképp azt mondhatjuk, hogy a keresztény misszió alappillérei az Úr Jézusnak való engedelmesség, Jézus tettel és szóval való átadása, valamint a Jézusra való folyamatos támaszkodás. Isten konkrétan a meg nem tért embertársaink elérésére küld ki minket, melyben gyülekezetünk támogató közreműködése elengedhetetlen. Minden egyes keresztény a békéltetés szolgálatára lett elhívva, vagyis Isten a mi bevonásunkkal szeretné a Tőle elidegenedett szíveket Magához téríteni, és el nem múló békéjével nyugosztalni. Isten rajtunk, keresztényeken keresztül akarja minden elveszett felebarátunkat megmenteni. Ennél nemesebb és nagyobb elhívás pedig bizonnyal nem létezik kerek e világon!

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk pontosan keresztény misszió alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries