settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a keresztény ember erejéről?

Válasz


A hatalom szó jelentése nem más, mint az akarat véghezviteléhez-, terv, szándék megvalósításához szükséges erő, képesség, lehetőség, ill. az azokkal való élés (Magyar Értelmező Szótár online). A Biblia világos kijelentése szerint a keresztény ember minden ereje Istentől fakad, Aki Szent Lelke által közvetíti azt felénk.

Isten minden hatalom legvégső forrása, hiszen minden erő az Ő személyének van alávetve és Tőle ered. Így olvassuk az Ige bizonyságát: “Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése” (1.Krónikák 29:11-12).

Számos ószövetségi igeszakasz ad számot arról, hogy Isten szívében kiemelt helyet foglalnak el az erőtlenek, így gazdagon támogatja őket hatalmával: “Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja” (Ézsaiás 40:29). A 68. Zsoltár 35. verse afelől biztosít bennünket, hogy Isten választott népének is erőt ad: “Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van”. Arról is sűrűn olvashatunk, hogy maga Isten ruházza fel hatalmával a királyokat (1.Sámuel 2:10) és a prófétákat: “Én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével, és ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem Jákóbnak az ő vétkét, és Izráelnek az ő bűnét” (Mikeás 3:8).

Isten valósággal kimeríthetetlen ereje egyenesen népére öntetik ki, mint ahogyan annak különböző vonatkozásairól a Szentírás is beszámol. A Biblia világos tanítása szerint az evangélium maga Isten megváltó hatalma: “Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek” (Rómabeliekhez 1:16; lásd még 1.Korinthusbeliekhez 1:18).

A keresztény ember jó cselekedetekre való minden ereje a Szent Lélek ajándékaként nyilvánul meg életében. Mielőtt az Úr Jézus közvetlen követői láttára ment fel az égbe, azt mondta nekik, hogy várjanak, míg mennyei erőt kapnak: “Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig” (Apostolok Cselekedetei 1:8). Jézus Krisztus akkori és mai tanítványai, lehetnek még annyira elszántak, felkészültek és tehetségesek, hirdethetik az evangéliumot még akkora lendülettel is, ha a Szent Lélek nem működik a hallgatóság szívében és közvetített szavaikban, ékes beszédeiket hiába vesztegetvén, zengő érc módjára, üresen konganak.

Az Isten személyéből fakadó erő a keresztény ember lényének legbelsőbb részét acélozza: “Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt...Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben” (Efézusbeliekhez 3:14, 16). Szívünk meg nem remeg és nem csüggedünk, hiszen még “...ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul” (2.Korinthusbeliekhez 4:16).

A keresztény ember egyenesen Istentől eredő ereje képes csak az evangélium szolgálatába állítani őt: “A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint” (Efézusbeliekhez 3:7).

A keresztény ember ereje nem saját szerzeménye vagy tulajdona. Idézzük csak emlékeinkbe, hogy mikor Isten Péter apostolt használta egy sánta ember meggyógyítására, akkor Péter rögtön el is magyarázta az esemény ámult szemtanúinak, hogy a csoda nem az ő hatalma - hanem kizárólag a Jézus Krisztus nevébe vetett hit által - mehetett végbe. Így szólt hozzájuk: “Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon? Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust. . . . az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, a kit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára” (Apostolok Cselekedetei 3:12-16).

A keresztény ember Istentől való ereje vértezi fel őt azzal a képességgel, hogy az üldöztetések idején is kiállja a szenvedést: “Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint” (2.Timótheushoz 1:7-8).

A keresztény ember ereje önnön gyengeségében csiszolódik és teljesedik ki: “És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem” (2.Korinthusbeliekhez 12:9).

A keresztény ember az imában, és az ima által kap erőre: “Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése” (Jakab 5:16).

Maga Isten ruházza fel a keresztény embert a szolgálathoz szükséges minden erővel, hogy bátran szólhasson az Ő nevében, mindeközben pedig soha meg nem szűnő jelenlétéről biztosítja őt: “És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:18-20).

Az Efézusbeliekhez írt levél 3:20 igerésze érthetően adja tudtunkra, hogy Isten hatalma messze nagyobb annál, mintsem azt elképzelhetnénk. A keresztény hívek a bennük működő isteni erő által többre képesek, mint amit valaha kérni tudtak-, vagy elképzelni mertek volna. Isten adja mindazt a képességet, erőt, készséget, mindazon forrásokat és tekintélyt, ami messze túlszárnyalja leghiúbb álmainkat és a még olyan színes fantáziánkat is. Az Efézusbeliekhez írt levél 1:19-20 igerésze Isten semmihez sem hasonlítható hatalmának állít mementót. Ez az erő, melyet minden hívére gazdagon kiáraszt, ugyanaz a hatalom, mely által feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, és ültette királyi székébe a mennyben.

Mindent egybevetve tehát megállapíthatjuk, hogy a hívőknek nyomós okuk van az örömre. A Biblia igaz kijelentése szerint a keresztény ember Isten-adta ereje minden jóval felvértez minket, hogy szent életet élhessünk ebben a múlandó, bűn által sebzett világban is: “Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott” (2.Péter 1:3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a keresztény ember erejéről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries