settings icon
share icon
Kérdés

Képes Isten hazudni?

Válasz


Isten teljességgel szent (Ézsaiás 6:3). Éppen ez a vonása teszi lehetetlenné számára, hogy hazudjon. Isten háromszoros szentsége magába foglalja etikai és erkölcsi tökéletességét, az abszolút becsületességét, mely tulajdonságai élesen elhatárolják őt minden teremtményétől. Isten szentsége fogalmilag transzcendens természetéhez is kapcsolódik, hiszen ebben a tekintetben is mindenek felett áll. Isten nem mérhető a szellemi tisztaság egyetlen mércéjével sem, Ő maga a mérőzsinór. Isten abszolút szentségéhez végtelen szellemi tisztaság is járul. Ő ebben a tekintetben is változhatatlan. Pontosan szentsége szavatolja, hogy Ő sosem fog hazudni, mikor szólásra nyitja száját, hiszen az legbelsőbb lényével ellenkezne. Ő sosem téveszt meg másokat, és mindig igazán jelenti meg tetteit és elhangzott szavait. A hazugság Isten legalapvetőbb természetének szöges ellentettjét képezi.

Mivel tehát Isten nem képes hazudni, ezért biztosak lehetünk abban, hogy kijelentett Igéje, a Szentírás, teljesen megbízható (1.Királyok 8:56; Zsoltárok 119:160). "Az Istennek teljes beszéde igen tiszta" — tesz bizonyságot Isten Szent Lelke (Példabeszédek 30:5). Isten jelleme és a Tőle kimenő minden egyes szó tisztább mindennél, mint ami e világból származhat: "Az Úr beszédei tiszta beszédek, [mint] földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva" (Zsoltárok 12:7).

A Mózes első könyvének 12. fejezetében az Ábrahámnak adott ígéret pontosan Isten változhatatlan jellemén alapszik. Mivel Isten igazságossága ólomporba fektetett kősziklán nyugszik, így minden szava teljesen megbízható. "Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged" (Zsidókhoz 6:13-14). Ez a bibliai passzus pedig így folytatódik: "...melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon" (Zsidókhoz 6:18).

Ha Isten hazudna, akkor már nem volna minden és mindenki felett álló kitűnőség, hiszen a teremtményei is hazudnak. Ebben az esetben már hozzánk, az eredendő bűn igáját nyögő teremtett lényekre hasonlítana, akik arról is ismertek, hogy sokszor véka alá rejtik-, elferdítik és kiforgatják az igazságot. "Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?" (4.Mózes 23:19).

Isten már a kezdetek kezdetétől fogva megjutalmazza az Őbelé vettet hitet (1.Mózes 15:6; Zsidókhoz 11:6). A hit és bizalom értelemszerűen csak akkor lehet helyes, ha annak tárgya vagy személye, amire/akire az irányul, megbízható. Egy megbízhatatlan személybe vagy dologba vetett bizalom nyilvánvalóan hátrányos, sőt káros lehet. Ha Isten képes lenne hazudni, akkor szavai elveszítenék súlyukat, és már személye se volna hiteles. Isten azonban minden tekintetben méltó bizalmunkra. "Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes" (Zsoltárok 111:7).

Jézus Krisztus, Aki "Istennel egyenlő" (Filippibeliekhez 2:6), "teljes vala kegyelemmel és igazsággal" (János 1:14). Az Úr Jézus minden elhangzott szava és tanítása maga a teljes és abszolút igazság, minden tette a nagybetűs Igazságot tükrözi. A világ vaksága által vezetett embereket, így a feltétel nélküli igazság puszta létezésében is kétkedő Pilátust is, mindig össze fogja zavarni az Igazság (János 18:38). Isten Igéje azonban azért öltött emberi testet és jelent meg közöttünk, hogy bizonyságot tegyen az Igazságról (37. vers). Valójában Jézus Krisztus maga az Igazság (János 14:6). Jézus nem képes hazudni, hiszen Ő maga Isten, Isten pedig nem hazudik. "Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra" — Isten Szent Lelke mindmáig így tanúskodik a testté lett Igén keresztül (János 18:37b).

A hamis beszédtől iszonyodó Istenünk mindenek felett lévő erkölcsi tisztaságáról tesz bizonyságot. Ő ezt a tulajdonságát is szeretné egyre jobban gyermekei életében kirajzolódni látni. Isten nem hazudik, így Jézus Krisztus követői is álljanak el minden hamisságtól: "Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk" (Efézusbeliekhez 4:25). "Kicsoda tartózkodhatik" Isten sátorában — kérdezi a zsoltáros, Isten Szent Lelke pedig így felel neki: " A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében..." (Zsoltárok 15:2). Segítsen minket Isten abban, hogy mi is úgy szeressük az igazságot, ahogyan Ő! Ámen.

EnglishVissza a magyar oldalra

Képes Isten hazudni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries