settings icon
share icon
Kérdés

Milyen akadálya lehet a hatékony imádkozásnak?

Válasz


A hatékony imádkozás legnyilvánvalóbb akadálya, ha az, aki imádkozik, nem vallotta meg valamely bűnét. Mivel Istenünk szent, nem járulunk elé úgy, hogy valamely bűnünkről nem tettünk vallást, hiszen a bűn elválaszt tőle bennünket. „Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg” (Ézs 59:2). Dávid tapasztalatból tudta, hogy Isten távol van azoktól, akik megpróbálják elrejteni a bűneiket: „Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr” (Zsolt 66:18).

A Biblia a bűnök több területéről is beszél, amelyek akadályt gördíthetnek a hatékony imádkozás útjába. Először is, ha test szerint élünk, és nem Lélek szerint, nem vágyunk igazán az imádkozásra, és nem tudunk közvetlenül kommunikálni Istennel. Az újjászületéskor új természetet kaptunk ugyan, de ez az új természet változatlanul a régi testben lakik, a régi „sátor” pedig romlott és bűnös. Könnyen előfordulhat, hogy a testünk kezdi irányítani tetteinket, hozzáállásunkat és indítékainkat, hacsak „a Lélek által” meg nem öljük „a test cselekedeteit” (Róm 8:13), és nem engedjük, hogy Isten Szent Szelleme jó kapcsolatra vezessen bennünket Istennel. Csakis ekkor tudunk igazi közösségbe kerülni vele, és zavartalanul imádkozni.

Az, hogy testben élünk, az önzésben is megnyilvánul, ami a hatékony imádkozás újabb akadálya. Amikor imáinkat az önzés motiválja, s azt kérjük Istentől, hogy teljesítse a vágyainkat ahelyett, hogy az Ő akarata teljesüléséért imádkoznánk, indítékaink imáink kerékkötőivé válnak. „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.” (1Jn 5:14) Isten akarata szerint kérni annyit teszi, hogy meghajlunk akarata előtt, akár ismert előttünk, akár nem. Mint minden más téren, az imádság terén is Jézus példáját kell követnünk. Jézus mindig az Atya akarata szerint imádkozott: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Lk 22:42). Az önző imák ezzel szemben saját önös vágyainkat hivatottak kielégíteni, ne is várjuk hát, hogy Isten válaszol rájuk. „Ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni” (Jk 4:3).

Az önző, testi vágyak követése azért is gátolja a hatékony imádkozást, mert megkeményíti a szívünket mások felé. Ha közömbösek vagyunk mások szükségeivel szemben, Isten is közömbös lesz a mi szükségeink iránt. Amikor tehát imádságban Isten elé járulunk, mindenekelőtt az Ő akaratát tartsuk szem előtt, másodszor pedig embertársaink szükségeivel foglalkozzunk. Ez a hozzáállás ama parancs megértéséből fakad, hogy tartsuk különbnek magunknál a többieket, és érdekeiket helyezzük fölébe saját érdekeinknek (Fil 2:3-4).

A hatékony imádkozás egyik legnagyobb akadálya a megbocsátás hiánya. Aki nem hajlandó megbocsátani, felnő a szívében a keserűség gyökere és elfojtja az imádságot. Hogyan is várhatnánk, hogy Isten kitöltse az áldásait ránk, érdemtelen bűnösökre, ha gyűlöletet és keserűséget táplálunk mások felé? Szemléletesen mutatja be ezt az alapelvet a Máté 18:23-35-ben a haragtartó szolga példázata. Arra tanít, hogy Isten mérhetetlenül nagy adósságot engedett el nekünk (a bűnünket), ezért elvárja, hogy mi is bocsássunk meg másoknak. Ellenkező esetben imáink nem találhatnak meghallgatásra.

A hatékony imádkozás másik komoly akadálya a hitetlenség és a kételkedés. A kételkedés nélküli ima azonban – egyes vélekedésekkel ellentétben – nem azt jelenti, hogy Isten köteles lenne teljesíteni a kéréseinket, ha azzal a meggyőződéssel jövünk elé, hogy válaszol az imánkra. Kételkedés nélkül imádkozni annyit tesz, hogy Isten jelleme, természete és szándékai biztos tudatában és ismeretében imádkozunk. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11:6) Aki Isten jellemét, céljait vagy ígéreteit kétségbe vonva imádkozik, mélyen megbántja Istent. Abban kell biztosnak lennünk, hogy Isten minden kérésünket teljesíteni tudja, amely összhangban áll életünkre szóló akaratával. Meg kell értenünk, hogy bármit tervezett is felőlünk, az a lehető legjobb forgatókönyv a számunkra. „De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.” (Jak 1:6-7)

Végezetül a családi viszály is garantáltan akadályt gördít az imádság útjába. Péter kitér rá, hogy ha egy férj nem Isten szerinti módon viszonyul a feleségéhez, imái meghiúsulnak. „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” (1Pt 3:7). Ha súlyos családi konfliktus idején a családfő nem a Péter által említett módon viszonyul a feleségéhez, az imádság kommunikációs csatornája nem működhet zavartalanul. De a feleségeknek is a bibliai normákat kell követniük, azaz alá kell vetniük magukat férjük vezetésének ahhoz, hogy akadályok nélkül kommunikálhassanak Istennel (Ef 5:22-24).

Szerencsére az imádságot akadályozó valamennyi tényezőt azonnal kiküszöbölhetjük, ha bűnbánattal és megtéréssel jövünk Istenhez. Az 1János 1:9 biztosít bennünket afelől, hogy „ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól”. Miután ezt megtettük, semmi sem gördíthet akadályt imádkozásunk útjába, és azon túlmenően, hogy a kéréseink meghallgatásra találnak, igazi öröm fogja eltölteni a szívünket.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen akadálya lehet a hatékony imádkozásnak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries