settings icon
share icon
Kérdés

Mit nevezünk hitmag hitnek? Mit értünk a hitmag áldozat alatt?

Válasz


Az ún. jóléti-evangélium hirdetői és Word of Faith-mozgalom (lásd kapcsolódó szócikkünk) tagjai előszeretettel beszélnek "magvetésről", "hitmag áldozatról vagy hitmag felajánlásról" és "százszoros gyümölcshozatalról". A hitmag áldozat alatt olyan pénzadományokat értenek, melyet annak hitében ajánlanak fel — szavaik szerint — Istennek, hogy Ő majd megsokszorozva adja azt vissza. Minél nagyobb tehát a hited, annál több pénzt fogsz adni, és annál több pénzt fogsz is majd visszakapni. A jóléti evangélium prédikátorai sokszor a következőhöz hasonló ígéretekkel buzdítják a gyülekezetük tagjait az adakozásra: "Küldjetek csak nekem 10 dollárt, és meglátjátok, ha a hitetek elég erős, akkor Isten 1000 dollárt ad majd vissza nektek. Anyagi követeléseiket szellemi cukormázba borítva ilyen kijelentéseket tesznek: "Isten el akar árasztani téged a csodáival" vagy "Jézus Krisztus nagyobb, mint a banki tartozásod". Ehhez, többek között, a Márk 4:8-hoz hasonló igerészeket forgatják ki. Ott ezt találjuk megírva: "Némely (mag) pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit." Jó azonban emlékeinkbe idéznünk, hogy az Isten Igéjének eme példázatban szereplő "mag" az Isten Igéjét jelenti (Márk 4:14), nem pedig a pénzt.

A mára már elhunyt Oral Roberts pünkösdista-metodista lelkipásztor meglehetősen nagy szerepet játszott a hitmag áldozat koncepciójának elterjesztésében. Tanítása szerint minden olyan esetben joggal várjuk a csoda beteljesülését, mikor a "magot" a saját "életszükségre" való javainkból vetettük. Roberts így ír: "Ahhoz, hogy felismerd a benned rejlő értékeket, hogy sikeresen leküzdd az élet gondjait, hogy megélhesd, amint életed virágba borul, hogy gyarapodj és bőségben élj (egészség, boldogulás, az egyéni-, és a család élet szellemi megújulása), ahhoz csak el kell magadban döntened, hogy mindig követed majd a magvető és az aratás isteni törvényét. Vesd az Ő ígéretének magvát a szükséged talajába" (idézet "A hitmagban rejlő csoda" című könyvéből). Az Abundant life (bővölködő élet) című magazin 1980-as júliusi számában Roberts így ír: "Anyagi bajaid mind megoldják a pénz magvai" (4.oldal).

Oral fia, Richard Roberts, így nyilatkozik weboldalán: "Adj Istennek valamit, amivel tud is valamit kezdeni. Nem számít, hogy saját szemedben mennyire kicsinek tűnik, amid van. Kezd örömmel és hittel a vetést, legyél meggyőződve szívedben arról, hogy mivel magot vetsz, csodákat fogsz aratni. Eztán pedig készülj fel a legkülönbözőbb csodákra!" 2016 májusában Roberts hírlevelében ezekkel a mondatokkal kér anyagi ajándékokat: "Vess egy különleges 100 dolláros magot... Ha az életszükségre való javaidból veted ezt a magot, és amennyiben szent megállapodásra lépsz velem, akkor mi ketten EGYÜTT VÁRHATUNK EGY ÓRIÁSI CSODÁT ISTENTŐL (a szöveg eredeti angol változata Roberts weboldaláról származik, a kiemelés az eredeti szöveg kiemelésével egyezik).

Oral Roberts szerint három lépés vezet ahhoz, hogy a vetés és aratás törvényéből profitálni tudj: 1) Istent tekintsd forrásodnak, 2) először te adj, hogy neked is adjanak és 3) várd a csodát. A második lépést alátámasztására a hitmag tanítás prédikátorai előszeretettel használják Lukács evangéliumának 6:38-as igerészét "bizonyítékként". "Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek." Az igerészen való erőszaktétel már ott kezdődik, hogy anyagi javakra alkalmazzák azt. Jézus a Lukács 6:37-ben első sorban a megbocsátásról beszélt, és nem pedig az anyagiakról, vagy pénzről. Továbbá igen nagy különbség van aközött, hogy "adj" (önzetlenül), meg aközött, hogy saját érdekeid és boldogulásod érdekében "adj". A hitmag tanítás hirdetői önző szándékokat állítanak az adás mögé. A Biblia tanítása ezzel szemben azt mondja, hogy azért adjunk mások javára, hogy szükségeiket betöltsük és ezáltal dicsőítsük az Urat, nem pedig azért, hogy saját magunkat gazdagítsuk.

A hitmag felajánlás prédikátorai a Máté 17:20-at is szívesen idézik: "Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek." Ez az igevers azonban egy szót nem szól a hitmag felajánlásáról vagy a pénzszerzésről.

Márk evangéliumának 10:29-30 igerésze egy olyan további passzus, amivel a hitmag tanítás prédikátorai visszaélnek: "Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. (Az "üldözésekkel együtt" kifejezés érdekes módon kimarad az általuk használt Bibliafordításból.- a fordító megjegyzése). A hitmag teológia képviselői ebből csak a "százannyit" kapni igéretét észlelik, és azt is csak a házakra és a szántóföldekre, azaz anyagi javakra, vonatkoztatják. A felsorolás további elemeit kényelmesen figyelmen kívül hagyják. Tényleg azt kell tehát feltételeznünk, hogy Jézus minden követőjének száz szó szerinti anyát ígért, és hogy százszor több rokonra kell számítanunk, mint amennyi már most van családunkban? Nem valószínűbb, hogy Jézus egy megnövekedett szellemi családról beszélt? Így esetleg még az is elképzelhető, hogy mivel az atya, anya, fi- és nőtestvérek szavak szellemi értelemben értendőek, a házak és szántóföldek ígéretét is hasonlóan kell értenünk?

A hitmag tanítás terjesztői számos fontos részletet tudatosan figyelmen kívül hagynak, vagy kihagynak a Bibliából. Vegyük észbe a Korinthusbeliekhez írt második levél 9:10-12 igerészt: "A ki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek. Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt;" Ez az ige világosan állítja, hogy Isten adja a magot a magvetőnek, vagyis Ő gondoskodik mindazokról a forrásainkról is, amelyet mások javára használunk fel. Mikor aztán adunk, akkor Isten nekünk is még többet ad, hogy folytathassuk az adakozást. Vegyük azonban észre, hogy az aratás nem holmi anyagi javakban merül ki, hanem a "teljes jószívűségre" való meggazdagodást jelenti. Tűnjön fel az is, hogy az Isten iránti hálaadás, ami "bőséges", nem pedig a számlakivonatunk végösszege. Mindemellett azt is leszögezhetjük, hogy az igerészben említett magvetés nem von egyéni meggazdagodást, vagy csodákat maga után.

A hitmag áldozatok hirdetői arra a tényre és tudatosan vakok, hogy az apostolok csöppet sem voltak vagyonos emberek. Ők minden kétséget kizáróan adtak a mások szükségeire: "Én pedig nagy örömest áldozok és esem áldozatul a ti lelketekért ..." (2.Korinthusbeliekhez 12:15). A hitmag áldozat tanításából kiindulva Pál apostol minden bizonnyal gazdag ember kellett volna legyen. Ő azonban mégis így ír Isten Szent Lelke által: "Mindezideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is, fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván ..." (1.Korinthusbeliekhez 4: 11-12). Míg az apostolok anyagi értelemben szegények voltak, Isten gazdagon megáldotta őket minden szellemi áldással.

Isten a "jókedvű adakozót szereti" (2.Korinthusbeliekhez 9:7), azonban nem szabad arra spekulálnunk, hogy Isten irántunk tanúsított jóindulata anyagi visszatérítések formájában ölt testet életünkben. Az is épp annyira hibás felfogás, ha az Izráel népének adott ószövetségi anyagi ígéreteket (melyek a Krisztusban kapott újszövetségi szellemi ajándékaink puszta árnyékai) magunkra vonatkoztatjuk. Adakozásunkat és jószívűségünket nem motiválhatja az, hogy mennyi pénzt kapunk cserébe. Jól tesszük, ha célul azt tűzzük ki, hogy az el nem múló valós nyereségünk az "Istenfélelem" legyen "megelégedéssel". Imádkozzunk hát mindig így a Szent Lélek által: "Kérlek Uram segíts, hogy a bővölködésben és a szűkölködésben is meg tudjak elégedni azzal, amim van" (lásd Filippibeliekhez 4:11-13).

Összefoglalva tehát a hitmag tanítás nem sokkal tűnik többnek, mint egy gyors meggazdagodással kecsegtető piramis játék, amivel Isten elszomorodott és sebzett követőire orvvadásznak. Péter apostol jó előre figyelmeztette az egyházat a bekövetkező szemfényvesztésre: "És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek ..." (2. Péter 2: 3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit nevezünk hitmag hitnek? Mit értünk a hitmag áldozat alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries