settings icon
share icon
Kérdés

Mi a hetes/7-es szám bibliai jelentősége?

Válasz


A Biblia egész szövegében Isten nem egyszer teljesen hétköznapi dolgok és koncepciók segítségével fejez ki mélyen jelképes tartalmakat. Mózes első könyvének 9:12-16 igehelyén például annak lehetünk tanúi, amint Isten egy természeti jelenséget azzal a jelentéssel ruház fel, hogy vízözön által többé nem fogja elveszíteni a Földet, és az azon lakókat. Isten a szivárványt használja a Noénak (és rajta keresztül az egész emberiségnek) adott ígérete örök jeléül. Más esetben Isten a kenyér képét foganatosítja, hogy a népe között való jelenlétét-, az örök élet kegyelmi ajándékát - (János 6:35), vagy az Úr Jézus testének bűnös lényünkért való megtöretését (Máté 26:26) szimbolizálja. Az előbbiek ismeretében a szivárvány és a kenyér a Szentírás igen nyilvánvaló jelképei. Ennél - első pillantásra - sokkal kevésbé szembeötlő, hogy Bibliában vissza-visszatérő egyes számok pontosan milyen jelentést hordoznak. Különösen így van ez a 7-es szám esetében, mely időnként tagadhatatlanul többletjelentést kölcsönöz az adott igerésznek, és más súlyt és hangsúlyt ad neki.

A 7-es szám első bibliai említésére a teremtés hetét leíró igerészben kerül sor, amint azt Mózes első könyvének rögtön az első fejezetében olvassuk. Isten hat napot tölt az ég és a föld (és azok minden seregének) megteremtésével, majd a hetedik napon minden munkájától megpihen. A hét napból álló hetünk pontosan ide vezethető vissza, ez az az ősminta, ami mind a mai napig érvényesül az egész földön. Izráel népének kötelessége volt "megszentelni" a hetedik napot, a Szabbat (volt) ugyanis, a nyugalom szent napja (5.Mózes 5:12).

Azt látjuk tehát, hogy a 7-es szám már a bibliai szöveg legelején a "befejezettel", és a "teljessel" lesz azonosítva. Ez pedig csak a kiindulópont, ugyanis innentől fogva töretlenül folytatódik ez a képzettársítás: a 7-es szám szövegkörnyezetében sokszor találunk a teljességre és az isteni tökéletességre való utalásokat. Ennek még a hét napnál idősebb állat feláldozásának tilalma (2.Mózes 22:30) - , a leprától szenvedő Naamán teljes megtisztulásért való hétszeri megmerülése a Jordán folyóban (2.Királyok 5:10) - , mint ahogyan a Józsué által vezetett hadjáratban Jerikó falainak egy héten keresztül való megkerülése (majd a hetedik napon hétszer) -, de a hét pap kürtfújása a város falain kívül (Józsué 6:3-4) is jól megfeleltethető. Mindezen esetekben a 7-es szám egy bizonyos értelemben a teljességet jelképezi: az isteni meghatalmazás illetve parancs beteljesültét.

Ezek fényében igencsak elgondolkodtató, hogy az ember a teremtés hatodik napján vált élő lélekké. Egyes bibliai passzusokban 6-os szám az emberrel, az emberiséggel lesz azonosítva. A Jelenések könyvében a "fenevad" száma egyben "emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat" (Jelenések 13:18). Ha tehát Isten száma a 7, akkor az emberé a 6. A hat a héttel szemben mindig híján van valaminek, pont mint ahogyan az Ige tanítja: "mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének" (Rómabeliekhez 3:23 MÚF). Isten éppen annyira nem osztozik az ember bűnös természetében, mint ahogyan a 7 sosem válik csak úgy 6-tá.

A Bibliában az sem ritka, hogy hetes sorozatokkal találkozunk. A bárkára a tiszta állatokból hét-hét párat kellett felvinni (1.Mózes 7:2), a szent sátor igen méretes gyartyatartójának hét ága van (2.Mózes 25:37), Isten Szent Lelke - Ézsaiás próféta által - pedig a Messiás hét tulajdonságát sorolja (Ézsaiás 11:2). Az Úr Jézus az istenségét leginkább a középpontba állító evangéliumban éppen hét csodát tesz (lásd János evangéliumát), de Isten hét utálatos dolgot gyűlöl, mint ahogyan azt a Példabeszédek 6:16-ben láthatjuk. A Máté 13.-ban hét mennyei példázatot olvasunk, Máté evangéliumának 23. fejezetében pedig az Úr Jézus hét jajszót hallat a (fő)emberek hamissága felett.

A 7-es szám egész számú többszörösei szintén jól kidomboríthatóak a bibliai narratívában: Dániel próféta hetven hétre vonatkozó próféciája 490, az hétszer hétszer tíz évet ölel fel (Dániel 9:24). Jeremiás próféta könyvének 29:10 igehelyén a hetven éves babiloni fogság (valóra vált) jövendöléséről olvasunk. A 3.Mózes 25:8 bizonysága szerint pedig a "nyugalomév" (lásd a jubileum szó eredetét - a fordító megjegyzése) minden negyvenkilencedik év (hétszer hét) után kellett kezdődjön.

A 7-es szám szimbolikája időnként igen nagy vigaszt hordoz számunkra: Jézus - "az én vagyok" kijelentésén keresztül - éppen hétszer nyilvánítja ki isteni mivoltát János evangéliumában. Máskor azonban kihívás elé állít minket: az Úr Jézus arra tanította követőjét, Pétert, hogy még "hetvenszer hétszer" is meg kell bocsátani az ellenünk vétkezőknek (Máté 18:22). Olyan igerészeket is találunk, melyek a 7-es számot közvetlenül Isten igazságos ítéletével hozzák összefüggésbe: a nagy nyomorúság időszakában kiöntetett hét pohár (Jelenések 16:1)-, de az Izráelhez kiment intő beszéd is a hetes szám köré szerveződik (3.Mózes 26:18).

Ha azonban már a Jelenések könyvénél vagyunk, akkor érdemes azt is megemlítenünk, hogy a 7-es szám több, mint ötvenszer jelenik meg benne, ráadásul egy sor egészen eltérő vonatkozásban: a hét - Ázsiában lévő - gyülekezetnek János apostol hét édes-keserű levelet közvetít, Isten trónja előtt pedig hét lélek van (Jelenések 1:4). Hét az arany lámpatartók száma (Jelenések 1:12), az Úr Jézus Krisztus pedig hét csillagot tart jobb kezében (Jelenések 1:16). Isten igaz ítélete hét pecsét felszakítása után jut érvényre (Jelenések 5:1), hét angyal hétszer trombitál (Jelenések 8:2), és így tovább... Minden jel arra mutat, hogy a 7-es szám a teljességet, az egészlegességet jelképezi: a hét gyülekezet Krisztus testének teljességét szimbolizálja, a mennyei tekercsen lévő hét pecsét Isten ítéletének egészét nyilvánítja ki a bűnben elsüllyedő világ felett stb. Az pedig szintén igen világos, hogy a Jelenések könyve már csupán azért is tartalmaz ennyi 7-est, mert általa lett Isten emberiséghez intézett kijelentése teljessé, ez maga a Szentírás záróköve. A Jelenések könyvének közlése által maga Isten Igéje is teljessé lett (Jelenések 22:18)

Mindent egybevetve tehát azt mondhatjuk, hogy 7-es szám több, mint hétszáz alkalommal fordul elő a Bibliában, ha azonban azon szavakat/szóösszetételeket is beleszámoljuk, melyben a hetes szám megjelenik ("hétszer" "hétszerte" "hetvenhét", stb.), akkor még magasabb számot kapunk. Persze a 7-es szám nem minden egyes megjelenése hordoz mélyebb mögöttes jelentést és bír kiemelt jelentőséggel. Igen, van olyan, hogy a 7 nem jelent többet 7-nél, így tehát óvakodjunk attól, hogy jelképes jelentést tulajdonítsunk minden szövegrésznek, különösen akkor, ha az Írás nem ad kimondottan teret az effajta értelmezésnek. Mindemellett valóban úgy tűnik, hogy szép számmal vannak olyan esetek is, mikor az Úr isteni teljességét, tökéletességet, és lényének megbonthatatlan egységét kommunikálja felénk a 7-es számon keresztül.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a hetes/7-es szám bibliai jelentősége?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries