Mi a hatékony imádság kulcsa?


Kérdés: Mi a hatékony imádság kulcsa?

Válasz:
Mindnyájan annyira szeretnénk, ha az imádságaink „hatékonyabbak" volnának, hogy amikor az imáink „eredményeire" koncentrálunk, szem elől tévesztjük, hogy milyen nagy kiváltság rejlik magában az imádkozás lehetőségében. Már csak az a tény, hogy a hozzánk hasonló emberek a világegyetem Teremtőjével beszélgethetnek, csodálatos. Ennél is lenyűgözőbb, hogy Ő nemcsak hall minket, hanem cselekszik is az adott ügyben! A hatékony imádsággal kapcsolatban elsősorban azt kell megértenünk, hogy Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak kereszthalált kellett elszenvednie azért, hogy egyáltalán megközelíthessük a kegyelem trónusát, hogy imádhassuk Istent, és imádkozhassunk (Zsidók 10:19-25).

Habár a Biblia sokat beszél arról, hogy miként mélyíthetjük el a kommunikációnkat a Teremtővel, a hatékony imádságnak inkább az imádkozó személyéhez van köze, semmint az imádság módjához. A Szentírás azt mondja: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének" (Jakab 5:16), „mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel" (1Péter 3:12, Zsoltárok 34:15), és az Úr „a becsületesek imádságát kedveli" (Példabeszédek 15:8). Az imádság mentette meg az igaz Dánielt az oroszlánok vermében (Dániel 6:11), és a pusztában Isten választott népe profitált abból, hogy Mózes igaz volt Isten előtt (2Mózes 16-17). A meddő Hanna állhatatos és alázatos imádságai eredményezték Sámuel próféta születését (1Sámuel 1:20), míg Pál apostol imái még a földet is megrengették (ApCsel 16:25-26). Világos, hogy Isten igaz gyermekeinek a szenvedélyes imái sok mindent elérnek (4Mózes 11:2).

Meg kell győződnünk arról, hogy az imáink összhangban vannak Isten akaratával. „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket" (1János 5:14-15). Isten akarata szerint kérni valamit lényegében azt jelenti, hogy azt kérjük, amit Ő akar, és ez az akarat a Szentírásban kerül kijelentésre. Ha nem tudjuk, hogy miért imádkozzunk, Pál emlékeztet arra, hogy Isten gyermekeiként hagyatkozhatunk a Szentlélek közbenjárására, hiszen Ő „Isten szerint jár közben a megszenteltekért" (Róma 8:27). Mivel Isten Lelke ismeri Isten gondolatait, a Lélek imádsága mindig összhangban van az Atya akaratával.

Ezen kívül a hívőknek „szüntelen" imádkozniuk kell (1Thesszalonika 5:17). A Lukács 18:1-ben például azt olvassuk, hogy kitartóan kell imádkoznunk és „nem szabad belefáradniuk". Amikor Isten elé tárjuk kéréseinket, hittel kell tennünk (Jakab 1:5, Márk 11:22-24, hálaadással (Filippi 4:6), megbocsátó lelkülettel (mások iránt; Márk 11:25), Krisztus nevében (János 14:13-14), és mint már fentebb említettük, a szívünknek rendben kell lennie Isten előtt (Jakab 5:16). A hitünk ereje, nem pedig az imádság hossza számít annak, akihez imádkozunk, ezért nincs szükség ékesszólásra vagy magas intelligenciára. Végső soron Isten ismeri a szükségleteinket még mielőtt feltárnánk azokat előtte (Máté 6:8).

Továbbá meg kell győződnünk arról, hogy amikor imádkozunk, nincs megvallatlan bűn a szívünkben, hiszen ez bizonyára akadályozná a hatékony imádságot. „hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg" (Ézsaiás 59:2, Zsoltárok 66:18). Szerencsére, „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól" (1János 1:9).

Egy másik akadály az Istennel való kommunikációban az, ha a kérések önző vágyakból és helytelen motivációból fakadnak. „Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni" (Jakab 4:3). Isten hívásának vagy tanácsának elutasítása (Példabeszédek 1:24-28), a bálványimádás (Jeremiás 11:11-14), vagy ha nem halljuk meg a szegények kiáltását (Példabeszédek 21:13) – ez mind akadályozzák a hatékony imaéletet.

A hatékony imádság egy módja annak, hogy a kapcsolatunkat erősítsük a mennyei Atyánkkal. Amikor tanulmányozzuk Isten igéjét és engedelmeskedünk neki, és az Ő kedvében igyekszünk járni, ugyanaz az Isten, aki Józsué imádságára megállította a napot (Józsué 10:12-13) arra hív, hogy bátran járuljunk a kegyelem trónja elé, és bizalommal kérjük, hogy árassza ki ránk kegyelmét és irgalmát, és segítsen meg minket a szükség idején (Zsidók 4:16).

English


Vissza a magyar oldalra
Mi a hatékony imádság kulcsa?