settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan értsük azt, hogy a végidőkben hamis krisztusok jönnek?

Válasz


A hamis Krisztus vagy a hamis messiás egy olyan hitető, aki azt állítja, hogy ő Isten egy igaz küldöttje, Ő az emberiség Megváltója. A Máté 24:23-24 igehely így emlékeztet minket Jézus szavaira: “Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” Ez a igerész egy terjedelmesebb tanításba tagolódik be, mely arról szól, hogy mire számítsunk az utolsó időkben. Máté evangéliumának 24. fejezetének következő igeverseiben Jézus továbbra is ezt a tanítást erősíti, mikor hozzáteszi: “Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is” (26-27. igevers)

A Bibliában sokszor használt “végidők” szó több, egymástól némileg eltérő dolgot is jelent. A Zsidókhoz írt levél 1:1 igehely kijelentéséből azt vezethetjük le, hogy az utolsó idők Jézus Krisztus első eljövetelével kezdődtek. Az Apostolok Cselekedetei 2:16-17, az 1.János 2:18, és az 1.Péter 1:20 is pontosan ebben az értelemben használja ezt a kifejezést. Ezek fényében tehát joggal állíthatjuk, hogy a “végidőkben” élünk, vagyis hogy a Jézus Krisztus második eljövetele előtti végső szakaszban vagyunk. Ezen szóhasználattal szemben a Máté 13:49 igehelyen található “világ vége” kifejezés a végítélet idejére utal, melyre az Úr Jézus szemmel - mindenki számára - látható második eljövetelekor kerül sor. De Jézus Krisztus visszajövetelére, illetve az azt közvetlenül (pontosan hét évvel) megelőző események sorozatára (lásd Jelenések 6:16. fejezete) is szoktak “végidőkként” hivatkozni. Így bár igaz, hogy a “végidők” kb. 2000 évvel ezelőtt kezdődtek el, minél közelebb érünk az Ő visszajöveteléhez, annál inkább az általa előre megjövendölt jelek ugrásszerű sokasodására kell számítanunk. Mi itt Gotquestions-szolgálatban hisszük és valljuk, hogy a “végidő” – vagyis a Jézus visszajövetele előtti utolsó korszak – akkor veszi majd kezdetét, miután az egyház elragadtatása végbement.

Az első század óta számos hamis krisztus tűnt fel, majd tűnt el (Márk 13:22; 2.Péter 2:1). Mikor tehát valaki azt állítja magáról, hogy ő az igazi Messiás, vagy mikor a kereszténység egyik ága eltévelyedik Isten ihletett Igéjének igaz tanításaitól, azaz új jelentéssel tölti fel Jézus Krisztus szavait és újradefiniálja személyét, akkor egy ilyen hamis messiással - illetve a tevékenysége nyomán kibontakozó szektásodással - állunk szemben. Az apostolok a különböző gyülekezeteknek írott több levelükben is foglalkoznak a hamis tanítások témájával. Ezekben óva intik a híveket, hogy vigyázzanak a soraikban lévő hamis prófétákkal és hamis krisztusokkal (2.Korinthusbeliekhez 11:13). Isten Szent Lelke nagyon gyakorlatias eszközt adott kezünkbe a hamis tanítókat bábként mozgató-, a hamis tanítások mögött meghúzódó szellemek beazonosítására: “... valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már” (1.János 4:2-3).

Hamis krisztusok jelenleg is vannak köztünk. Ha csupán a huszadik század nem olyan régen múlt napjaira tekintünk vissza, akkor ott volt Jim Jones, Sun Myung Moon, és David Koresh, akik mindnyájan úgy kerültek mozgalmaik élére, hogy egyenesen Istennek-, vagy Isten első emberének kiáltották ki magukat. Hamis tanítói munkásságuk kezdetén magát a Bibliát vették alapul, csupán hogy később a Szentírásból kiragadott egy-egy igevers, vagy egy-egy gondolat köré építsék saját “teológiájukat”. Mind a mai napig ez a szekta-építés - önmegerősítő, tautologikus érvelésrendszerrel körbebástyázott - jól bevált receptje. Az efféle szektavezetők sokszor azáltal vonzzák magukhoz áldozataikat, hogy Biblia-hívő keresztyényeknek állítják be magukat. Az olyan csoportok, mint a fundamentalista Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza, a Church of Christ, Scientist (magyar ága, elnevezése nem ismert – a fordító megjegyzése), vagy a Jehova Tanúi kivétel nélkül azt állítják magukról, hogy ők keresztények (sőt, ők az igazi keresztények), de mindannyian tagadják, hogy Jézus Krisztus maga az Isten, hogy Ő Isten egyszülött Fia, mint ahogy azt is, hogy Ő a megváltásba és az örök életbe vezető egyetlen Út (lásd János 14:6).

De nem kell a szomszédban keressük a farkast: a hamis krisztusok gaz módjára való terjedése nem áll meg a keresztény szószékek előtt. Mikor egy tanítás más színben tünteti fel Jézust, mint Aki valójában, mikor az Ő megváltó örömhírének nehezebben emészthető üzeneteit alig említi, vagy teljesen elhallgatja, akkor egy hamis krisztust közvetít a hallgatóság felé. Erre találó példa a hiper-kegyelemről szóló összes tanítás, de az országunkban is tömegeket vonzó egyik egyház siker-teológiája, jóléti evangéliuma, amit manapság már nem olyan nyíltan hirdet, de a kilencvenes-, és még bőven a kétezres években is tanításának kardinális részét képezte (a fordító megjegyzésével kiegészítve). A világi sikereket és a bővölkedést hangsúlyozó teológia nem csupán a második és a százmásodik helyre taszítja Jézus Krisztus kegyelmét, de egy mozdulattal az embert-, azaz önnön bukott lényünket állítja az egyedül Istent megillető helyre. Az ilyen tanításokban, ha esik is szó Jézusról, csak egy valamiféle “szabadjegy” szerepe jut neki, aminek lobogtatása által Isten bőséges földi áldásaiban részesülhetünk. Mivel olyan korban élünk, ahol a Bibliát effektíve semelyik hagyományos és nem hagyományos felekezetben sem ismerik, a hallgatóság tagjai cukros léként nyelik az ember-alkotta Krisztus képének keserű hazugságait, miközben fel sem merül bennük, hogy a “mélyen-tiszteletes”, a lelkipásztor-asszony, és a nagy-kenetű apostoli tanító “igehirdetése” esetleg teljesen elferdíti Isten Igéjét. Mikor ilyen körülmények között “hívják megtérésre” a hallgatóság tagjait, joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy vajon melyik Krisztushoz is akarják odavezetni e hitben -“kicsinyeket” (lásd Máté 18:6).

A Timótheushoz írt második levél 4:3-4 igerésze világosan előrejelezte, hogy lesznek olyan idők, amikor az emberek egyszerűen már nem lesznek hajlandóak befogadni Isten Igéjének egészséges tanítását. Amint a napok egyre sötétebbek és rövidebbek, és a bűn egyre inkább eluralkodik a világon, egy könnyebben fogyasztható limonádé-krisztus vonzó alternatíva mindazok számára, akik “... inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot... ” (János 3:19), (és akik jól meg akarják tömni gyülekezetük ürességtől tátongó sorait - a fordító megjegyzése). A Thesszalonikabeliekhez írt második levél 2:11-12 igerésze azt is megmagyarázza, hogy miért vonzódnak olyan sokan a hamis Krisztusokhoz. A 10. igeverset így olvassuk: “... elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.” Mikor az emberek elutasítják az igazság szeretetét, és hátat fordítanak az igaz Jézus Krisztusnak, vagyis Isten élő Igéjének, akkor Isten kegyelemmel telt várakozás és ismételt hívogatások után átengedi őket a saját emberi elképzeléseik hamis megváltóinak. Tragikus módon ezek egyike sem képes lelküket megváltani (Rómabeliekhez 1:21-23).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan értsük azt, hogy a végidőkben hamis krisztusok jönnek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries