settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan ismerhetjük fel a hamis jeleket és csodákat?

Válasz


Máté evangéliumának 24. fejezetének 24. igerversében ma is így figyelmeztet minket Jézus Krisztus: „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is." A Thesszalonikabeliekhez írt második levél 2:9 igerésze pedig így tanít minket: „A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival."

Mikor Isten Mózest arra vezérli, hogy szabadítsa ki az izraelitákat az egyiptomi fogságból, akkor csodás jeleket cselekszik rajta keresztül. Ezzel egyben azt is bizonyítja, hogy Mózes valóban az Ő prófétája. Mózes második könyvének 7:22 részében azonban ezt olvassuk: „De úgy (mint Mózes) cselekedének Égyiptom írástudói is az ő varázslásukkal, és kemény maradt a Faraó szíve és nem hallgata reájok..." (betoldva; lásd még 2.Mózes 7:11; 8:7). Isten istenek feletti istenségét később azzal bizonyította, hogy olyan jeleket tett, melyeket az udvari varázslók, pontosabban a mögöttük álló bukott angyali lények (démon), nem voltak képesek megismételni vagy visszafordítani (2.Mózes 8:18; 9:11). (A tíz csapás mindegyike pontosan az Egyiptomban tisztelt fő istenek egy-egy vélt hatásterületére irányult — lásd 2.Mózes 12:12 — tehát a nép legkisebb tagjai is pontosan értették, hogy az általuk istenként tisztelt entitások feletti Isten kell azokat cselekedje, hiszen a saját isteneikhez való fohászkodás és áldozatok nem voltak képesek elfordítani a csapásokat, és visszaállítani az eredeti állapotot – a fordító megjegyzése). Mindazonáltal nem mehetünk el azon tény mellett, hogy a fáraó varázslói – démoni erők által – is képesek voltak csodákat tenni. Egy percig se gondoljuk, hogy ezek az erők és annak szolgái kevésbé volnának potensek, vagy tevékenyek napjainkban, sőt...! A varázslás és mágia nem silány fantasy filmekbe illő fikció, hanem nagyon is valós és hathatós okkult gyakorlat. Ha tehát a démoni világ is képes csodákat tenni, akkor hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik csoda van Istentől, és melyik az ítéletre bepecsételt angyaloktól, akik lázadva elhagyták eredeti lakhelyüket?

A Biblia nem ad konkrét utasítást arra nézve, hogy miként ismerhetjük fel a hamis csodákat és jeleket. Sokkal inkább arról beszél, hogy hogyan ismerhetjük fel a hamis tanítókat. „Gyümölcseikről ismeritek meg őket" (Máté 7:16, 20). János apostol első levelének 4:2-6 igerésze ezt így tárja elénk részletesen: „Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már. Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van. Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájok. Mi az Istentől vagyunk: a ki ismeri az Istent, hallgat reánk, a ki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét."

A fenti két igehely két jó gyakorlati eszközt ad kezünkbe, melyek segítségével felismerhetjük a világunkba kiáramlott számos hamis tanítót. Először is vizsgáljuk meg az adott személy gyümölcseit! Valóban meglátszik életén Jézus Krisztus Szent Lelkének tevékenysége, ami Isten küldöttjeinek sajátja (1.Timótheushoz 3:1-13)? Másodszor pedig, minden tanítást Isten Igéjének tükrében kell megvizsgálnunk! Hibátlan egyezés állapítható meg az adott munkás tanítása és a Isten teljes ihletett Igéje között (2.Timótheushoz 2:15; 3:16-17; 4:2; Zsidókhoz 4:12)? Ha ezen kérdések bármelyikére is nemleges feleletet adhatunk, akkor a tanító nem Istentől van. Teljesen, de teljesen mindegy, hogy hány csodát vitt véghez, hogy hány halott támadt fel-, hány embernek nőtt ki csonka végtagja-, vagy mennyi drágakő hullott az égből prédikációja alatt stb. A Vádló által véghezvitt csodák olyan ámítóak és óriásiak lesznek, hogy talán még az Isten Igéjét jól ismerő híveket is képes lesz megtéveszteni, éppen ezért nem szabad a csodákra összpontosítanunk!

Az Újszövetség arról tesz tanúságot, hogy csodákat szinte kizárólag csak az apostolok, valamint azok közvetlen munkatársai vittek véghez. Fontos tisztáznunk, hogy mi volt a csodák rendeltetése. A csodák-, és részben a nyelveken szólás ajándéka is, azért adatott Istentől, hogy az evangélium kezdeti terjedését, vagyis az apostolok szolgálatát, támogassák és nagyban elősegítsék (Apostolok Cselekedetei 2:43; 5:12; 2. Korinthusbeliekhez 12:12; Zsidókhoz 2:4). Azt persze jól tesszük, ha soha sem kételkedünk Isten csodatevő szándékában és képességében. Ha azonban a jelek és csodák rendeltetését a Szentírás tükrében vizsgáljuk, akkor mindenképp némi szükséges szkepticizmussal fogunk közelíteni a modern kori csodaáradathoz és áldásözönhöz, melyek körül egész gyülekezetek forognak. Míg azt semmiképpen sem zárhatjuk ki, hogy Isten ma is tesz csodákat, Isten Igéje félreérthetetlenül állítja, hogy nem a csodák és jelek után kell kajtassunk, hanem Isten igei Igazságának érvényesülését kell vizsgáljuk (Máté 12:39).

Első ránézésre ellentmondásosnak tűnhet, hogy a bibliai időkben a csoda hozzájárult Isten küldöttje hitelességének igazolásához, ma azonban ez nem feltétlenül van így, vagyis messze nem mindenki Isten embere, aki csodákat tesz. Ha azonban felfogjuk végre, hogy a hamarosan eljövendő Antikrisztus „a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, a gonoszságnak minden csalárdságával" fog fellépni (2.Thesszalonikabeliekhez 2:9), akkor tökéletesen összeáll a kép. „Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus" (Efézusbeliekhez 5:14). Napjainkban rendelkezésre áll a teljes írott Ige, ez azonban az apostoli csodák idejében nem volt még így. Máris érthető tehát, hogy miért lehetett szükség csodákra és jelekre az apostolok által mondottak beigazolásához. Ma azonban már Isten élő és ható Igéje a tévedhetetlen iránytűnk, és „igen biztos nálunk a prófétai beszéd" (2.Péter 1:19), ami által pontosan eldönthetjük, hogy egy kijelentés Istentől jött-e, vagy sem. Csodákat a Sátán is tehet, Isten éppen ezért mindig az Igéjére (az Úr Jézus Krisztus) irányítja figyelmünket. Míg tehát a jelek és a csodák egyenesen az ellen tőrjébe csalhatnak minket (amire az Újszövetség 27 könyve közül 25 fennhangon figyelmeztet), addig Isten mindig egyértelműen rámutat arra, hogy mi, pontosabban Ki az egyetlen Út, az Igazság, és az Élet (Zsoltárok 119:105).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan ismerhetjük fel a hamis jeleket és csodákat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries