settings icon
share icon
Kérdés

A kegyelem plusz tettek általi üdvözülés tana egy hamis evangélium?

Válasz


Pál apostol a következőképpen folytatott szellemi harcot azok ellen, akik a galátziabeli gyülekezetben hamis tanításokat, egy hamis evangéliumot terjesztettek: "Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen" (Galátziabeliekhez 1: 6-9). A galátziabeli gyülekezetekben azzal a tanítással volt gond, amely szerint Jézus Krisztus követőinek be kell tartaniuk az Ószövetség minden törvényét és rendelését, különösen a körülmetélkedés törvényét ahhoz, hogy lelki üdvük lehessen. Pál apostol egyértelmű és nyomatékos álláspontja az, hogy a kegyelem plusz tettek tana egy hamis evangélium része.

A megváltás egyedül Jézus Krisztus kegyelméből, hit által, lehet miénk (Efézusbeliekhez 2:8-9). Semelyik ember sem tökéletes, így senki nem adhat a tökéletlen lényéből minden fogyatkozás nélküli engesztelő ajándékot saját bűneiért a tökéletes és szent Istennek. Senki sem szerezheti meg, vagy érdemelheti ki a megváltás kegyelmi ajándékát teljesen függetlenül attól, hogy mennyire "vallásos" és "kegyes" személyről legyen szó, vagy attól, hogy milyen nagy áldás nyilvánul meg tettei nyomán.

Számos hithű keresztény teljesen félreérti a kegyelem evangéliumának valós jelentését. Ez Pál apostol szolgálatának idejében épp ennyire igaz volt. Kortársai között is voltak igaz hívők, akik azt várták el a pogány hívektől (itt: nem zsidó származású keresztény hívők), hogy vegyék fel és tartsák meg a törvény rendeléseit (Apostolok Cselekedetei 15. fejezet). Bár ők megtért keresztények voltak, egy bizonyos fokig látszólag félreértették a megváltás ingyen kegyelmi ajándékának lényegét. A Jeruzsálemi zsinaton a korai egyházfők megerősítették azt a bibliai igazságot, mely szerint a pogányoknak is kizárólag Isten kegyelmére van szükségük ahhoz, hogy megváltás ajándékában részesülhessenek. Mindemellett csak egy pár fontos irányelv követését szabták a "pogány" Jézus hívőkre, hogy azok által az egyház békéjét szavatolják.

Isten kegyelmének-, és az üdvösséghez állítólagosan szükséges emberi tettek koncepciójának összemosása mind napjainkig tovább folytatódik. Sok olyan igaz keresztény van, aki szívből elfogadta Jézus Krisztus megváltó áldozatát, azonban még mindig azt hiszi, hogy bizonyos jó cselekedeteket kell véghezvinnie, hogy elkerülje a pokol örök büntetését, mintha csak Isten kegyelmi ajándéka, melyet Jézus Krisztusban adott nekünk, nem volna elegendő. Látható hát, hogy az ilyen tanítások ellen fel kell emeljük szavunk, valamint hogy velük szemben fel kell lépnünk. Az, hogy Jézus Krisztus kezébe tesszük minden bizalmunkat messze nem azt jelenti, hogy lelki üdvösségünket illetően kétségek közt kell maradunk evilági életünkben.

A Galátziabeliekhez írt levél első fejezete szerint mindazok, akik hamis tanokat hirdetnek, úgy mint az Isten kegyelmét kiegészítő emberi tettek szükségességét hirdető(k) Galátziában, "anatéma" Isten szemében, vagyis Isten kárhoztatja őket. A Szentírás számos újszövetségi igehelyen a hamis evangéliumi tanok terjesztése ellen emeli fel szavát. Júdás apostol úgy számol be, hogy ő arról a nagy kegyelemről akart írni, amiben minden hívő ember osztozik, azonban mégis szükségesnek látta, hogy más témában szóljon hozzánk: "Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott" (Júdás 1: 3). A következő igében úgy hivatkozik a más evangéliumot hirdető emberekre, mint "istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják".

Talán a fentiekkel lehet legjobban jellemezni az ilyen hamis tanokat és tanítókat. Ha valaki még félre is érti a tetteket kizáró, kegyelem általi, üdvözülés tanát, akkor is hihet igazán Jézus Krisztusban. Vannak azonban sajnos olyan istentelen emberek is, akik nincsenek élő kapcsolatban az Úrral és nem is ismerik Őt, akik hamis tanokat és egy hamis evangéliumot terjesztenek. Ezek az emberek átok alatt vannak, mert tudatosan forgatják ki Jézus Krisztus igaz üzenetét.

EnglishVissza a magyar oldalra

A kegyelem plusz tettek általi üdvözülés tana egy hamis evangélium?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries