settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk hamis doktrína alatt?

Válasz


A doktrína "olyan eszmék és hiedelmek együttese, melyet igaznak fogadnak el, és akként is oktatnak." A bibliai doktrína kifejezése olyan tanítás(ok)ra vonatkozik, ami teljes összhangban Isten kinyilvánított Igéjével, vagyis a Szentírással. Ennek fényében tehát hamis doktrínának minősül minden olyan elképzelés, álláspont és nézet, mely hozzátesz Isten Igéjéhez vagy elvesz abból, ami ellentmond annak, vagy tagadja és elhitelteleníti azt a tanítást, melyet Isten Igéje közvetít felénk. Így például minden olyan tan, mely tagadja, hogy Jézus Krisztus szűztől született, hamis doktrína, mert szembeáll a világos bibliai tannak (Máté 1:18).

Már a Kr.u. első században is hamis tanítások szivárogtak be az egyház testébe, hogy belülről bomlasszák azt. Az Újszövetség számos apostoli levele pontosan ezeket a hibás nézeteket taglalja (Galátziabeliekhez 1:6–9; Kolossébeliekhez 2:20–23; Titushoz 1:10–11). Pál apostol védencét Timótheust is fennhangon figyelmezteti arra, hogy védje magát az olyan emberek ellen, akik hamis tanokat terjesztéséből nyerészkednek és összezavarják a nyájat: "Ha valaki másképen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért … (1.Timótheushoz 6:3-4).

Isten követőiként nincsen arra semmi magyarázatunk, ha tudatosan vakok maradunk Isten kinyilvánított Igéjére, hiszen az "Istennek teljes akarata" (Apostolok Cselekedetei 20:27)-, a "Magasságos tanácsa" ki lett hirdetve nekünk. Ha arra igyekszünk, hogy "Isten előtt becsületesen" megálljunk (2.Timótheushoz 2:15), kevésbé valószínű, hogy bedőlünk a sima beszédű hamis prófétáknak. Mikor Isten Igéjét belsővé tettük, akkor"többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által" (Efézusbeliekhez 4:14).

Fontos, hogy világosan rámutassunk a hamis tanítások és az eltérő felekezeti álláspontok közötti különbségre. Más-más gyülekezetek és felekezetek más-más helyi értéket és súlyt tulajdonítanak egyes másodlagos — vagyis a lelki üdvösség szempontjából nem (örök)létfontosságú — bibliai témáknak. Ezek a különbségek azonban nem mindig jelentik azt, hogy akár az egyik-, akár másik oldalon hamis tanítás állna a háttérben. A egyház belső vezetésének módja, az egyház irányításának pontos menete, az istentiszteleti stílusok stb. egytől egyig szabad megegyezés tárgyát képezik, hiszen ezekről még ha szól is a Szentírás, a részletek kialakításában bőven hagy teret az embernek. Az sem ritka, hogy a Szentírásban jól körülírt dolgokról is építő vitát folytatnak a Krisztusért mindkét oldalon épp annyira égő hívek. Az a Biblia szövegének értelmezésében való nézeteltérések, és a szövegből levezetett eltérő gyakorlat még nem minősül szükségszerűen hamis doktrínának, így azt sem szabad megengednünk, hogy szakadást vagy törést okozzanak Jézus Krisztus testében, azaz az egyházban (1.Korinthusbeliekhez 1:10).

Hamis doktrínának nevezendő minden olyan tan, amely olyan alapvető igazságokat ellenez, melyek a megváltás szempontjából elengedhetetlenek. A következőkben sorraveszünk egy pár ilyen hamis doktrínát:

• A pokol eltörlése. A Biblia a poklot a kínoztatás nagyon is valós helyének írja le, ami egyben minden meg nem tért lélek végső állomása is (Jelenések 20:15; 2.Thesszalonikabeliekhez 1:8). A pokol tagadásával élből tagadják Jézus Krisztus szavait is, ezzel pedig kimerítik a hamis doktrína fogalmi keretét (Máté 10:28; 25:46).

• Azon nézet, mely szerint több út is vezet Istenhez. Ez a filozófia az utóbbi időben a tolerancia álarca mögé bújva vált népszerűve. Ezen hamis doktrína szerint Isten minden vallásos törekvésünket szívesen fogadja, míg azok őszinte szívből jönnek, hiszen Isten maga a szeretet. Az ilyen relativizálás szembe csúfolja az egész Bibliát, hiszen teljesen eltörli az emberré lett és értünk kereszthalált halt (Jeremiás 12:17; János 3:15-18) Fiú Isten áldozatának szükségességét. Arról nem is beszélve, hogy Jézus Krisztus közvetlen szavait is cáfolják, hiszen Ő az egyetlen út Istenhez (János 14:6).

• Minden olyan tanítás mely átírja Jézus Krisztus személyét. Hamis doktrína minden olyan tan, ami tagadja Krisztus isteni mivoltát, a szeplőtlen foganását, a bűntől teljesen mentes természetét, a valós halálát, és a testben való feltámadását. A Krisztus személyéről szóló hamis tanok jelenléte már önmagában is elég lehet, hogy egy magát kereszténynek, azaz krisztusinak, valló szektát beazonosítsuk, amely valójában hamis tanokat terjeszt, és csak a nevében keresztény. Számos történelmileg is megalapozott felekezet kezdett futóhomokszerűen erodeálódni, mikor az Ige kőszikla alapjáról lelépvén nyílt hitelhagyásról tettek bizonyságot és hátuk mögé vetették a Szentírás szó szerinti értelmezését, vagy relativizálni kezdték Krisztus istenségét. János apostol első levelében világosan kimondja, hogy az a szellem és az a száj, mely tagadja a Bibliában leírt Krisztust — így az emberi testben való eljövetelét és feltámadását — az Antikrisztustól van (1.János 4:1-3). Jézus a hamis tanítókat Máté evangéliumának 7:15 igerészében báránybőrbe bújt "ragadozó farkasok"-nak nevezi.

• A Rómabeliekhez írt levél 11:6 minden olyan törekvéstől óva int, ami Isten tökéletes kegyelméhez, az egyszer és minden korra elvégzett megváltásunkhoz, emberi cselekedeteink rongyát akarja hozzáfoltozni. Az Efézusbeliekhez írt levél 2:8-9 igerészében a Szent Lélek Isten választott szócsövén, Pál apostolon, keresztül mondja mindannyiunknak ma is, hogy kizárólag hitből üdvözülünk, vagyis hogy semmit nem tehetünk hozzá-, vagy vehetünk el, Isten tökéletes kegyelmi ajándékából. A Galátziabeliekhez írt levél 1:6-9 igerésze kétszer is átkozottnak nevez mindenkit, aki a kegyelem általi üdvözülés kedves örömhírét bármilyen módon megváltoztatja.

• Minden olyan tanítás, mely azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus a kereszten teljesen bevégzett munkájához emberi tetteinkkel bármit is hozzá kellene tegyünk, hogy megváltásban legyen részünk. Elképzelhető, hogy az ilyen jellegű tanítások képviselői a szavak szintjén elismerik ennek szükségtelenségét, emellett azonban mégis azt vallják, hogy valamilyen vallásos rituálé (mint pl. a vízkeresztség) elengedhetetlenül szükséges lelki üdvünk eléréséhez. Egyes vallásos csoportosulások még a hajviselet módját, az öltözködési stílust, és az étrendet is törvény módjára kőbe vésik.

• Hamis tannak nevezendő minden olyan tanítás, ami Isten kegyelmét a bűnre való szabadjeggyé alantasítja. Az ilyen hazug doktrínák szerint, az embernek mindössze annyit kell lelki üdve eléréséhez tennie, hogy igaznak ismeri el a Jézus személyét illető bibliai tényeket, továbbá egyszer az életben el kell mondania a megtérők imáját, és ezzel a menny garantáltan az övé is lesz, és kész... Eztán nyugodtan folytathatjuk régi életünket, mehetünk a saját fejünk után, ahogy azt mindig is tettük. A Korinthusbeliekhez írt második levél 5:17 igerésze azonban azt mondja, hogy "ha valaki Krisztusban van, új teremtés az". Isten a belső lényünk átalakításával válaszol a Jézus Krisztusba vetett hitünkre, és ez a külső szemmel látható viselkedésünkben is megnyilvánul. Ismerni és szeretni Jézust egyet jelent a Neki való engedelmességgel (Lukács 6:46).

• Sátán már az Éden kert óta igyekszik kiforgatni és összezavarni Isten Igéjét (1.Mózes 3:1-4; Máté 4:6). Sátán szolgái, a hamis tanítók, az "igazság szolgáiként" akarják feltüntetni magukat (2.Korinthusbeliekhez 11:15), azonban a gyümölcseikről fel lehet őket ismerni (Máté 7:16). A hamis tanokat terjesztő sarlatán magán fogja viselni a büszkeség, a kapzsiság és a lázadás jegyeit (lásd Júdás 1:11) és az sem ritka, hogy maguk is a paráználkodás útjára lépvén (hallgatólagosan is) támogatják az ilyen magatartást (2.Péter 2:14; Jelenések 2:20).

Bölcsen (f)el kell ismernünk, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk a hamis tanok pusztító hatásával szemben. Jó, ha a béreai gyülekezet tagjaihoz hasonlóan minden napi szokásunkká tesszük, hogy az írásokat "tudakozva" meggyőződjünk minden új áramlat/tanítás helyességéről. Ha szívünkben elhatározzuk és célul tűzzük ki magunknak, hogy a legelső gyülekezet szellemi példáját követjük, akkor valóban jól felvértezzük magunkat a hamis doktrínák ellen. Az Apostolok Cselekedete 2:42 igehelyen erről így olvasunk: "És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben." Szánjuk így mi is oda testünket minden nap élő áldozatul Istennek, és így Ő majd mindig megőrzi lépteinket azon az úton, amivé Jézus Krisztus lett nekünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk hamis doktrína alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries