settings icon
share icon
Kérdés

Mi a győzedelmes keresztény élet kulcsa?

Válasz


A győzedelmes keresztény élet az az élet, amelyet hit által, magunkat pillanatról pillanatra Istennek átadva élünk. A győzedelmes keresztény élet a hitben gyökerezik és abból nő ki. A Zsidókhoz írt levél teljes 11. fejezete olyan férfiak és nők igaz történeteit meséli el, akik hitük által győzedelmeskedtek különböző helyzetekben. Álljon ki Vele szembe bármilyen ellenség, mindig a mi Istenünk a győztes. Maga Krisztus véres keresztje sem vereség, hanem épp hogy az Úr győzelme volt: “...most vettetik ki e világ fejedelme” – mondta Jézus földi szolgálatának utolsó hetében (lásd János 12:31). A főpap jelenlétében folytatott tárgyaláson Jézus így tett bizonyságot: “... meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel” (Márk 14:62). A hívőknek ez a győzelem az osztályrészük.

A győzedelmes keresztény élet olyan élet, amely diadalmaskodik minden fölött “...a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése...” fölött (1.János 2:16). Ez az élet maga a félelem legyőzése, és Isten békéjének megismerése (János 14:27; 16:33). Olyan kitartó állhatatosság a “nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver” fenyegetése közepette is (Rómabeliekhez 8:35), amely megmutatja, hogy “...minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket.” (37. igevers EFO). A győzedelmes keresztény élet természetesen magának a halálnak a legyőzéséhez (1.Korinthusbeliekhez 15:54-55) és dicsőséges mennybéli jutalomhoz vezet (Jelenések 21:7).

Meg van írva, hogy “az igaz ember pedig hitből él” (Rómabeliekhez 1:17), így nem lehet eléggé hangsúlyozni a hit fontosságát a győztes keresztény életvezetésben: “Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!” (1.János 5:4-5).

A győztes keresztény élet szerves részét képezi a minket érő kísértések megfelelő és érett kezelése. A Korinthusbeliekhez írt első levél 10:13 igeverse ma is így szól hozzánk: “Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” Ezen ige szövegkörnyezetét beemelve arra is fény derül, hogy Pál apostol egy olyan gyülekezethez szól, amelyet egy bálványimádó és számos kísértéssel megterheltetett millliő vesz körül. A gyülekezet tagjaira nehezedő társadalmi, anyagi és politikai nyomás mind arra késztette volna őket, hogy visszatérjenek a régi habitusukhoz, és újra részt vegyenek a pogány szertartásokban. Isten az Ő véget nem érő hűségében azonban azt mondta nekik – amit ma nekünk is – , hogy soha és semmilyen körülmények között nem érheti őket olyan kísértés, ami váratlanul törne rájuk, valamint hogy Ő mindig szabadon tart egy menekülőútvonalat, hogy így elviselhessék mindazt, ami az ajtó előtt leselkedik rájuk. Amikor a keresztény hívő egy adott kísértéssel néz szembe, Isten mindig elébe ad egy jól járható utat a bűn elkerülésére. Az viszont továbbra is az egyén döntése marad, hogy él-e a kiút által kínált szabadulás lehetőségével, vagy sem. A kísértés elkerülése az Isten iránti pillanatról pillanatra való engedelmességet igényli.

János evangéliumának 15. fejezetében Jézus egy olyan példázatot ad elébünk, amely egyben a győztes keresztény élet kulcsa. Jézus Krisztus maga a szőlőtő, a bővölködő élet, az egészség és az “egész-ség” forrása, mi pedig a szőlővesszők vagyunk, akik mindenben a szőlőtőtől függnek. Az igeszakaszban újra és újra használt kifejezést a “maradni” vagy “megmaradni” szavakkal adják vissza az egyes fordítások. Az eredeti görög szó pontosan azonban ezt jelenti: “maradj ott, ahol vagy”. Hol van tehát a keresztény hívő? A keresztény hívő Krisztusban van (Efézusbeliekhez 2:13).

A győzedelmes keresztény élet – a hit kalandos útja – nemcsak az örök üdvösségre vezet, hanem olyan mindennapi döntésekkel kikövezett életút, amelyen haladva életmódunk egyre inkább Krisztus jellemét tükrözi (Galátziabeliekhez 2:20). A hit annak a nyugodt bizonyossága, hogy amit szemeinkkel még nem látunk, voltaképp sokkal valóságosabb, lényegesebb, és megbízhatóbb, mint amit már most is észlelünk (Zsidókhoz 11:1). A hittel átitatott élet annak a tudatos döntést érleli meg bennünk, hogy mindenben Istennek hiszünk (Rómabeliekhez 4:3). “Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben” (Kolossébeliekhez 3:1-4).

A győzedelmes keresztény életet úgy éljük, hogy a szemeinket a mennyei dolgokra függesztjük, nem pedig e világ mulandó dolgaira szegezzük. Ebben is Jézus a példaképünk: “Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván” (Zsidóhoz 12:2-3). A hívő ember örök élete biztonságban van Krisztusban. Hit által mi is Isten jobbján ülünk. Az a győzedelmes keresztény hívő, aki már a jelen világban is ennek a valóságában él.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a győzedelmes keresztény élet kulcsa?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries