settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan válhatok győzedelmessé Krisztusban?

Válasz


Jézus Krisztus követőiként mindnyájan győzedelmes keresztény életet szeretnénk élni. A Biblia afelől biztosít minket, hogy Isten és az Ő egyszülött Fia, Jézus, mindketten győztesek, a hívők pedig az Ő győzelmeikben osztoznak: “De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1.Korinthusbeliekhez 15:57). A mai kérdésünk akörül forog, hogy hogyan élhetjük meg azt gyakorlati szinten is, hogy az a győzelem, amit egyedül Krisztus képes lehetővé tenni számunkra, már valójában a miénk? Hogyan válhatunk győzedelmessé Krisztusban?

A győzelem végtére egyedül az Úré, a mi Istenünké (1.Sámuel 17:47). Valahányszor Izrael, Isten népe, az Egyiptomból való kivonulása óta kizárólag az Úrra támaszkodott, Isten győzelemre vezette az ellenséggel szemben (2.Mózes 15. fejezete). Az ószövetségi próféták mind következetesen mutattak rá egy olyan jövőbeli Megváltó eljövetelére, Aki Isten győzelmét a lehető legnagyobb teljességében hozza el: “Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén” (Zakariás 9:9; lásd még Zsoltárok 110:1). Tudvalevő, hogy ezen próféciák Jézus Krisztusra, a megígért Messiásra vonatkoznak, Aki valósággal legyőzte a világot (János 16:33).

Jézus már a kereszten győzelmet aratott, mégpedig minden győzelmek legnagyobbikát. Az egész világ bűneiért engesztelést szerzett, és megtörte a bűn és a halál hatalmát (lásd János 12:31 és 1.Péter 2:24). Kereszthalála és eltemetése után három nappal Krisztus testben feltámadt, így most már mi is az Ő győzelmében osztozhatunk. Sátán azt hitte, hogy Krisztus megölése volt az utolsó forduló, és ezzel végleg megnyerte a versenyt. Ehelyett épp Krisztus önként vállalt halála volt az, ami szétszakította rabláncainkat, ami kiszabadított minket a bűn börtönéből, és ami lefegyverezte a gonosz természetfeletti hatalmasságait: “És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban” (Kolossébeliekhez 2:13-15).

A Jézusban való győzelem kulcsa maga a Krisztusba vetett hit: “Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!” (1.János 5:4-5; lásd még Rómabeliekhez 8:37). A Jézusban való győzelemhez vezető első lépés abban áll, hogy elismerjük Krisztust Megváltónknak. Az Urat az Ő hit általi kegyelméből fogadhatjuk be, de győzelmében is kizárólag az Ő kegyelemből – hit által – élhetünk. Mint ahogy lelki üdvösségünk Isten kegyelmi ajándéka, úgy a Jézusban való győzelmünk is csak Isten kegyelmének gazdagságából lehet a miénk (Efézusbeliekhez 2:4-8; Galátziabeliekhez 3:3).

Mégis mi mindenre terjed ki az a nagyszabású győzelem, amelyben Jézus Krisztus részesít minket? A győzelem, amiben Jézus által osztozhatunk, magában foglalja a test kívánsága-, a szemek kívánsága-, és az élet kevélysége feletti győzelmet (1.János 2:16). Urunk győzelme a kísértés és a bűn felett (Zsidókhoz 4:15; lásd még Máté 4:1-11) egyben a mi győzelmünkké is vált: “A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt” (Galátziabeliekhez 5:24; lásd még Rómabeliekhez 5:20-21). János apostol így ír erről: “És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz: A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1.János 3:5-8).

Jézus legyőzte a Sátánt és a gonoszság minden hatalmasságát (János 14:30; 16:11; Márk 1:23-27; Lukács 4:33-36). Ebben az egyedül általa elért győzelemben részesít minket is. Jézus így szól: “...Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek” (Lukács 10:18-19; lásd még Efézusbeliekhez 1:21-22). A Zsidókhoz írt levél írója azt fejtegeti, hogy Jézus azért vált testté és lett vérré (azaz öltött testet), és azért vállalt részt emberi mivoltunkban, “...hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának” (Zsidókhoz írt levél 2:14-15). Sem a haláltól, sem az ördögtől nem kell már félnünk, hiszen mi is Jézus Krisztus felettük való győzelmében részesülünk (Apostolok Cselekedetei 2:24; Rómabeliekhez 6:9; 8:38-39; 2.Timótheushoz 1:10; Jelenések 1:18).

Amíg azonban ebben a bukott világban vagyunk, mindig lesznek küzdelmeink, melyekben helyt kell állnunk, és lesznek csaták, amiket meg kell vívnunk. Igen, időnként el fogunk esni és kudarcot fogunk vallani. A lényeg viszont az, hogy Isten irgalmából újra és újra felállunk, arra kérve Őt, hogy Ő ruházzon fel minket a győzelemhez szükséges erővel, és kegyelme által éltessen minket (2.Korinthusbeliekhez 12:9). Csatáinkat hívőként a szellemi térben, térden állva, imára kulcsolt kézzel vívjuk meg: “Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség . . . épített” (2.Korinthusbeliekhez 10:3-4 EFO). Isten szellemi páncélzattal is ellátott minket, hogy az által védjen meg az ellenünk hadakozó sötétség minden erősségétől (Efézusbeliekhez 6:10-20).

A Krisztusban való győzelem azért vált számunkra valóságossá és elérhető a mában, mert az Úr Jézus egyszer és minden korra diadalmaskodott a Sátán és a világ minden gonosz hatalmassága felett. A Krisztusban való győzelmet úgy érjük el, vagyis úgy válhatunk Krisztusban győzedelmessé, hogy az Ő babérjain pihenünk meg (Máté 11:28), valamint teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből bízunk abban, hogy Ő nekünk is kivívja, sőt, már ki is vívta ezt a győzelmet (Rómabeliekhez 5:17). Amíg e földön vagyunk, az Úr azokban uralkodik győzedelmesen, akiket a sötétség birodalmából kiszabadítva az “Ő csodálatos világosságára hívott el” (1.Péter 2:9). Eljön azonban a nap, amikor Jézus győzelmének teljessége kibontakozik majd, és ezzel mind az új égben-, mind pedig új földön ünneplésre ad okot: “Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott” (Ézsaiás 25:8).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan válhatok győzedelmessé Krisztusban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries