settings icon
share icon
Kérdés

Mik azok a gonosz lelkek?

Válasz


A gonosz lelkekre vonatkozó utalásokat az Ó- és az Újszövetségben egyaránt találunk, de nem ritka, hogy más-más néven jelennek meg, így például “tisztátalan lelkeknek”, “hitető lelkeknek” vagy, “ördögi lelkeknek” és “démonoknak” is nevezi őket az Írás (a Károli-fordítás szerint – a fordító megjegyzése). A gonosz lelkek minden esetben rosszindulatú természetfeletti lények. Ezek a gonosz lelkek Isten ellen dolgoznak, a Biblia azonban arról is tájékoztat bennünket, hogy Isten szuverén uralkodói hatalmával élve úgy is dönthet, hogy gonosz lelkeket foganatosít tervei és céljai megvalósítására (hasonlóan, mint ahogyan egy pásztor hagyja, hogy a terelő kutya belemarjon a tévelygő juhok hátsójába, ezzel visszatérítve azokat a nyájhoz – a fordító megjegyzése), ezzel is bizonyítva, hogy Ő az egész teremtett világ felett Úr.

A Biblia nem tárja fel előttünk a gonosz lelkek pontos eredetét. Azt azonban valószínűsíthetjük, hogy olyan angyalok ők, akik a Sátánnal együtt buktak meg, és lettek kiűzve a mennyei szférákból (Máté 25:41; Jelenések 12:7-9). Bár a gonosz lelkek a gonosz hierarchiájának tagjaiként léteznek (Efézusbeliekhez 6:12), melynek élén maga Sátán áll (Máté 12:24), nem képesek teljesen kivonni magukat Isten uralma alól.

Az Ószövetségben említett gonosz lelkek tetemes részét Isten engedte büntetésül az ellenszgülő emberekre (1.Királyok 22:20-23). A Bírák 9:23 igerészben annak lehetünk tanúi, amint Isten egy gonosz lelket használt arra, hogy pálcát törjön Abimélek tettei fölött és megbosszulja Gedeon fiainak meggyilkolását. Isten nem a gonoszság szerzője, de megengedheti, hogy a gonosz erők az Ő irányítása alatt (és azok szabad akaratából – a fordító megjegyzése) az Ő tervének megfelelően bizonyos következményeket váltsanak ki, eseményeket idézzenek elő.

Az Úr akkor is egy gonosz lelket küldött, mikor kifejezésre akarta juttatni, hogy elvetette Sault mint királyt. A gonosz szellem beavatkozásának hatására Saulnak sokszor dühkitörései voltak, és ez a tisztátlan lélek nem egyszer a kétségbeesésbe kergette őt: “És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. És mondának Saul szolgái néki: Ímé most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged!” (1.Sámuel 16:14-15).

Az Újszövetség a démon kifejezést gyakran azonos értelemben használja a gonosz lélek szókapcsolattal. Ezek a gonosz szellemi entitások beszennyezik az embereket és különféle szellemi bajokat szabadítanak rájuk. Vannak azonban olyanok is köztük, kiknek ártó szándéka inkább fizikai károk-, így a test szintjén való gáncsoskodásra vagy konkrét betegség kiváltására irányul, sem mint erkölcsi romlás előidézésére.

Jézus Krisztus rendre kiűzte a gonosz lelkeket az általuk megszállt emberekből (Máté 8:16; Márk 5:1-13; 7:24-30), és hatalmat adott tanítványainak, hogy az Ő nevében ugyanígy járjanak el (Máté 10:1; Apostolok Cselekedetei 5:12-16; 8:4-8; 16:18). A gonosz lelkek tudják, hogy Jézus pontosan ki, mint ahogy azt is, hogy Ő fogja meg- és elítélni őket a jövőben (Máté 8:29; Márk 1:24; 5:7).

Meg van írva, hogy a gonosz lelkek és az általuk ihletett hamis tanítások a végidőkben sok embert félre fognak vezetni (1.Timótheus 4:1). A Jelenések könyve arról számol be, hogy a megtévesztő (lásd hitető) gonosz szellemek jelentős szerepet játszanak az utolsó napokban: “És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára... Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek” (Jelenések 16:13-16).

A Lukács 11:24-26 igerészben olyan gonosz lelkek befolyását láthatjuk, melyek kifejezetten erkölcsi romlásba akarnak taszítani minket. Jézus példabeszéd által szemlélteti, hogy a Sátán legyőzése és a gonosz lelkek kiűzése a keresztény ember hitben tusakodó életének nem a legfelsőbb célja. Az igazi tanítványok többre hivatottak, mint csupán arra, hogy a tisztátalan lelkeket távol tartsák maguktól, valamint hogy azokat másokból kiűzzék. Ahhoz, hogy a gonosz ne lakhasson a lelkünk templomában (azaz a testünkben), be kell engedjük Isten és az Ő Királyságának minden javát – jelesül az Ő Szent Lelkét – életünkbe.

A gonosz lelkekre sosem szabad semlegesen tekintenünk. Ők a Sátán sötét hatalmasságának részei, akik Isten és az Ő megváltott népe ellenségei. A gonosz lelkek a romlást, a rosszindulat és a romlottság terjedését mozdítják előre az emberekben és (általuk) a világban. Tudatosan ellenállnak Isten szentségének, jóságának, igazságosságának, fényének és szeretetének. A gonosz lelkek, a Szent Léleknek való ellenszegülésük által, Isten szent jellemének, természetének és akaratának az ellentettjét képviselik. Ellenségesek Isten és Jézus Krisztus megváltó munkásságával szemben, így a hívők mindig ellen kell álljanak nekik: “Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be” (1.Péter 5:8-9; lásd még Efézusbeliekhez 6:13; Jakab 4:7).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mik azok a gonosz lelkek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries