settings icon
share icon
Kérdés

A fekete emberek tényleg el vannak átkozva?

Válasz


Nem, a fekete bőrszínű embertársaink nincsenek elátkozva. A fekete bőrszínű emberek éppúgy Isten képére és hasonlatosságára lettek teremtve, mint az emberiség minden más etnikuma. Azon elképzeléseket, miszerint a fekete embereket Isten megátkozta és más nagyrasszok szolgálatára rendelte, a “Hám átka” elnevezés alá szokás csoportosítani. Ez a koncepció Teremtés könyvének (Mózes első könyve) 9. fejezetében feljegyzett eseményt veszi (lazán) alapul. A témát illető egyéb elméletek még korábbra, egészen a 1.Mózes 4. fejezetéig visszavezetve akarják igazolni megállapításaik helyességét, mikor azt bizonygatják, hogy a Káinra nehezedő átokkal együtt járó “Káini bélyeg” valójában azt jelentette, hogy Káin bőre feketére változott. Az idézett igerészekkel azonban “csupán” annyi a probléma, hogy azok sem nagyrasszról, sem pedig bőrszínről nem beszélnek egy fél szót sem. Akik tehát azt mondják, hogy a fekete emberek Isten átka alatt vannak, azoknak szembe kell nézniük annak tényével, hogy állításuknak az égvilágon semmiféle bibliai alapja sincs.

Mózes első könyvének 9. fejezetében annak lehetünk tanúi, amint Hám észreveszi, hogy apja, Noé, megittasodva és meztelenül fekszik sátrában (1.Mózes 9:20-22). Hám beszámol testvéreinek apjuk állapotáról, mire a testvérek tekintetüket elfordítva, alvó apjukhoz háttal közeledvén, tiszteletteljesen betakarják szemérmét (1.Mózes 9:23). Mikor aztán Noé magához tér, rájön, mi történt, és átkot mond Kánaánra, Hám elsőszülött fiára: “Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt” (1.Mózes 9:25).

A Biblia tanúsága szerint az asszírok, a kánaáni népek, az egyiptomiak és az etiópok mind Hám leszármazottai közé tartoznak (1.Mózes 10:6-20). Azok, akik azt az elméletet képviselik, mely szerint a fekete vagy sötét bőrű emberek meg vannak átkozva, annak tényére is igyekeznek rámutatni, hogy Hám leszármazottai között afrikaiak is vannak; azt is mondják, hogy Hám neve, ami héberül “forró”-t jelent, bizonyíték arra, hogy e világ sötét bőrű emberei (akik többnyire melegebb éghajlaton élnek), mind Hám gyermekei, és ezzel persze automatikusan Hám átkának kárvallottai. Egyes korai keresztény teológusok néha ezt az érvelést használták arra, hogy megkíséreljék megmagyarázni (ugyanakkor nem feltétlenül helyesnek beállítani), hogy koruk hatalmasai miért taszítottak bizonyos embereket, embercsoportokat módszeresen és rutinszerűen rabszolgasorba.

Az atlanti rabszolgakereskedelem fellendülése során a “Hám átkára” való hivatkozás a faji alapú rabszolgaság igazolásának bevett érvelési és legitimizációs taktikája volt. “Hám átkát” különösen az Egyesült Államok történelmének polgárháborút megelőző időszakában volt elterjedt emlegetni. A keresztény teológusok azonban mind e korszak előtt, mind pedig azután igyekeztek kiemelni, hogy a faji alapú, kikényszerített rabszolgaság (szemben az Istennek való önkéntes rabszolgasággal – a fordító megjegyzése) minden gyakorlata homlokegyenest szembemegy a Biblia kijelentésével, szellemével (lásd Onésimus igaz történetét Pál apostol Filemonhoz írt levelében – a fordító megjegyzése). A rasszizmust (Galátziabeliekhez 3:28; Jelenések 7:9), az emberrablást és emberkereskedelmet (2.Mózes 21:16) valamint a rabszolgák (erőszakos) ejtését (2.Mózes 21:20) a Biblia kivétel nélkül tiltja.

Azon elképzelés cáfolatának első pontját, mely szerint az 1.Mózes 9 azt tanítja, hogy a fekete embereken átok ül, már a fentiekben felvezettük: az említett igerészből feltűnően hiányzik, hogy a “Hám átka” alatt álló emberek fekete bőrűek volnának, vagy hogy konkrétan valamely nagyrasszhoz sorolhatóak. A második ellenérv szerint Noé átka kifejezetten Kánaánra és nem Hámra lett kiróva, ha tehát pontosságra törekszünk, akkor nem is beszélhetünk “Hám átkáról”, hiszen ilyesmiről a Szentírásban szó sem esik. Kánaánról-, nem pedig Hámról lett megjósolva, hogy testvérei szolgája lesz. Hám sok leszármazottja sosem volt rabszolga; az egyiptomiak például, akik szintén Hám leszármazottai (találd Micráim néven – a fordító megjegyzése), történelmük tetemes részét (világ)uralkodói pozícióban töltötték, így Sém utódai, azaz Izráel felett is basáskodtak (nem kevésbé az asszírok – a fordító megjegyzése). A harmadik ellenérv arra mutat rá, hogy az 1.Mózes 9:25-27 passzusban használt héber kifejezés gyakran olyan szövegkörnyezetben fordul elő, melyben az valóban egyes emberek alárendeltségét hivatott kifejezni, de önmagában korántsem kényszermunkára utal. Ugyanazt a szót, amit az 1.Mózes 9:25 igeversben “szolgák szolgája”-nak fordítanak, Ézsau Jákóbhoz való viszonya jellemzésénél is használja az Írás (1.Mózes 27:37-40). Ugyanez a kifejezés írja le Joáb hadvezér és Dávid király nexusát (2.Sámuel 14:22), de Ábrahám Istenhez fűződő kapcsolatának ábrázolásánál is ez használatos (1.Mózes 18:3). Ezen esetek egyikében sem esik utalás arra, hogy rabszolga-rabszolgatartó viszonyáról lenne szó.

Noé Kánaánra mondott átkának beteljesedése évszázadokkal később következett be, amikor a Sém vérvonalából való izraeliták bevonultak Kánaán földjére, és leigázták annak lakóit (1.Királyok 9:20-21).

Azon elmélet megcáfolására, miszerint az 1.Mózes 4. fejezete azt tanítja, hogy a fekete vagy sötét bőrű emberek átok alatt vannak, vagy legalábbis jogos osztályrészük a hátrányos megkülönböztetés, pontosan szemügyre kell vegyük Káin kárhoztatásának megfogalmazását: “Mostan azért átkozott légy e földön...” (1.Mózes 4:11), és “... megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál” (15. vers). A héber kifejezés, amelyet “megbélyegzés”-nek fordítanak, az 'owth. Az 'owth szó egyszer sem szerepel a Bibliában bőrszínre való utalásként. A Káinra kimondott átok magára Káinra vonatkozott; semmi sem szól amellett, hogy Káin átka a leszármazottaira is kiterjedt volna. “Káin bélyege” pedig épp hogy Káin védelmét szolgálta (15. vers), így azt az átok mérséklésének kell tekinteni, nem magának az átoknak, vagy az átok egy elemének. Annak az elképzelésnek, miszerint Káin leszármazottai sötét bőrűek lettek volna, semmilyen bibliai alapja sincs. Továbbá, hacsak Noé fiainak egyik felesége nem Káin leszármazottja volt (ami ugyan lehetséges, csak épp nem valószínű), akkor Káin vérvonala az özönvízzel véget is ért.

Röviden összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy az az állítás, mely szerint Isten a sötét bőrű vagy fekete embereket “megátkozta”, annak a világi-, a Szentírás szellemével és kijelentésével egyenesen szembemenő kísérletéből ered, hogy a rasszizmust legitimizálják. Nem létezik olyan, hogy “Hám átka”, így a faji alapú rabszolgaságnak sincs semmilyen legitim alapja. Ami az emberi nagyrasszokat szembeállítja egymással, az nem más, mint maga az ember bűnös természete.

EnglishVissza a magyar oldalra

A fekete emberek tényleg el vannak átkozva?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries