settings icon
share icon
Kérdés

Milyen különböző elméletek léteznek az engeszteléssel kapcsolatban?

Válasz


Az évszázadok során különböző személyek és felekezetek különféle nézeteket hirdettek az engeszteléssel kapcsolatban. Ezek némelyike megállta a helyét, míg mások nem. Az elképzelések sokfélesége részben azzal magyarázható, hogy mind az Ószövetség, mind az Újszövetség számos igazságot közöl Krisztus engesztelő munkájával kapcsolatban, minek következtében nehéz, ha nem egyenesen lehetetlen egyetlen „elmélettel” előállni, amely teljes mértékben felöleli és megmagyarázza az engesztelés gazdag tartalmát. A Szentírás tanulmányozása során sokoldalú és gazdagon árnyalt képet kapunk az engesztelésről, a Biblia ugyanis megannyi egymással összefüggő igazságot közöl Krisztus megváltó művéről. Az engesztelés-elméletek sokféleségéhez az is hozzájárul, hogy a témával kapcsolatban megismerhető igazságokat gyakran az ószövetségi áldozati rendszerben élő zsidóság szemszögéből és tapasztalataiból kiindulva kell értelmezni.

Krisztus engesztelő halála, annak célját és következményeit is beleértve, olyan gazdag téma, hogy köteteket írtak már tele róla. Ez a cikk mindössze rövid áttekintést nyújt arról a sokféle elméletről, amely az idők folyamán napvilágot látott. A különböző engesztelés-elméletek vizsgálatakor tartsuk szem előtt, hogy minden olyan elgondolás, amely nem ismeri el az ember bűnösségét vagy az engesztelés helyettes jellegét, minimum hiányosnak tekinthető, de legrosszabb esetben eretnekség is lehet.

Sátánnak fizetett váltságdíj: Ez a nézet váltságdíjnak véli Krisztus engesztelő áldozatát, amelyet az ember szabadon bocsátása fejében fizetett Isten Sátánnak. Azon a hiedelmen alapul, mely szerint az ember szellemi állapotát tekintve Sátán fogságában leledzik, és Krisztus azért halt meg, hogy így szerezze meg a győzelmet Istennek Sátán fölött. Ennek az elméletnek kevés bibliai alapja van, ha van egyáltalán, és kevés követője is akadt az egyháztörténelem folyamán. Azért nem biblikus, mert azt állítja, hogy nem Isten, hanem Sátán követelte meg a bűn büntetését. Vagyis teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a Biblia tanítását arról, hogy mit követel meg Isten igazsága. Azonkívül többre tartja Sátánt annál, ami indokolt, és a ténylegesnél nagyobb erőt tulajdonít neki. Az Igében semmi nem szól amellett, hogy a bűnösök bármivel is tartoznának Sátánnak, ezzel szemben az egész Bibliában azt látjuk, hogy Isten várja el, hogy a bűn elnyerje büntetését.

Összefoglalás elmélet: Ez az elmélet azt állítja, hogy Krisztus engesztelő halála az engedetlenség újáról engedelmesség útjára terelte az emberiséget. Azt mondja, hogy Krisztus élete az emberi élet valamennyi stádiumát összefoglalta, s közben megfordította az irányt, amelyet Ádám engedetlenségekor vett az emberiség sorsa. Ez az elmélet nem igazolható a Bibliából.

Dráma elmélet: Ez a szemlélet úgy tekint Krisztus engesztelő munkájára, mint ami győzelmet szerzett a jó és a rossz közti harcban, és szabadulást az ember számára Sátán kötelékéből. E szerint Krisztus halála Istennek Sátán fölötti győzelmet, a világ számára pedig a gonosz kötelékéből való menekülést volt hivatott biztosítani.

Misztikus elmélet: A misztikus elmélet szerint Krisztus engesztelő halálával saját bűnös természete fölött aratott győzelmet a Szent Szellem ereje által. Az ebben hívők úgy tartják, hogy Krisztus győzelmének az ismerete misztikus módon hatással van az emberre és felébreszti benne „istentudatát”. Azt is hiszik továbbá, hogy az ember szellemi állapota nem a bűnből, hanem egyszerűen az „istentudat” hiányából ered. Ez az állítás egyértelműen ellentmond a Biblia tanításának. Aki elfogadja, annak azt is el kell hinnie, hogy Krisztusnak bűnös természete volt, holott a Szentírás világosan kimondja, hogy Jézus a tökéletes, minden tekintetben bűntelen Isten-ember volt (Zsidó 4:15).

Az erkölcsi ráhatás elmélete: Ezen elmélet szerint Krisztus engesztelő halála Isten szeretetét mutatja be, ami meglágyítja és megtérésre készteti az ember szívét. Akik e nézetet vallják magukénak, hiszik, hogy az ember szellemileg beteg, segítségre szorul, és az indítja az isteni bűnbocsánat elfogadására, ha látja, mennyire szereti őt az Isten. Úgy gondolják, hogy Krisztus halálának az értelme és célja Istennek az ember iránti szeretetének a bemutatása volt. Noha igaz, hogy Krisztus engesztelő halála az isteni szeretet semmihez sem fogható megnyilvánulása, ez a nézet azért nem biblikus, mert tagadja az ember valódi szellemi állapotát – azt tudniillik, hogy halott a vétkei és bűnei miatt (Efézus 2:1) –, ahogyan azt is, hogy Isten elvárja, hogy a bűn ki legyen fizetve. Ennek az elméletnek nem képezi részét sem az igazi áldozat, sem a bűnök kifizetése.

A példaadás elmélete: E nézet szerint Krisztus engesztelő halálával egyszerűen példát mutatott hit és engedelmesség terén az embereknek. Azok, akik ezt a nézetet vallják, úgy hiszik, hogy az ember szelleme élő, és Krisztus élete és engesztelő halála pusztán példát adott elénk az igaz hitre és engedelmességre vonatkozóan, valamint arra hivatott inspirálni az embereket, hogy Krisztushoz hasonlóan ők is hitben és engedelmességben járjanak. Ez az elmélet, valamint az erkölcsi ráhatás elmélete hasonlóak abban a tekintetben, hogy mindkettő tagadja azt a tényt, mely szerint Isten igazságossága ténylegesen megköveteli a bűn büntetését, és hogy Krisztus kereszthalála volt a fizetség. A két elmélet között az a legfontosabb különbség, hogy az erkölcsi ráhatás elmélete szerint Krisztus halála arra tanít, hogy mennyire szeret bennünket Isten, míg a példaadás elmélete szerint arra, hogy miként éljük az életünket. Természetesen Krisztus valóban követésre méltó mintát adott elénk még halálával is, de a példaadás elmélete nem ismeri fel az ember valódi szellemei állapotát, ahogyan azt sem, hogy Isten megköveteli a bűn kifizetését, amire a bűnös ember nem képes.

A jutalomátvétel elmélete: Az átvétel elmélet úgy tekint Krisztus engesztelő halálára, mint ami végtelen megbecsülést szerzett Istennek. Ennek eredményeképpen Isten jutalmat adott Krisztusnak, de neki nem volt szüksége rá, így hát továbbadta az embernek. Az átvétel nézetet vallók abban hisznek, hogy az ember szellemi állapota Isten tiszteletének és megbecsülésének a hiányával írható le, de a bűnösök „átvehetik”, s „magukévá tehetik” Krisztus halálát, ami végtelen megbecsülést szerzett Istennek, s ily módon üdvösséget nyerhetnek. Ez az elmélet – sok másikhoz hasonlóan – tagadja az újjá nem született bűnösök tényleges szellemi állapotát és azt is, hogy teljesen új természetre van szükségük, melyet Krisztusban nyerhetnek el (2Korinthus 5:17).

Törvényközpontú elmélet: E nézet szerint Krisztus engesztelő halála azt mutatta be, hogy Isten mennyire komolyan veszi saját törvényét, és hogyan viszonyul a bűnhöz. Isten Krisztus halála miatt hajlandó megbocsátani azoknak a bűneit, akik megtérnek és elfogadják Krisztus helyettes áldozatát. Az e nézetet vallók abban látják az ember szellemi állapotának lényegét, hogy megsértette Isten erkölcsi törvényét, Krisztus haláláról pedig azt gondolják, hogy a bűn büntetését helyettesítette. Mivel Krisztus kifizette a bűn büntetését, Isten jogosan bocsáthat meg azoknak, akik elfogadják Krisztus helyettes áldozatát. Ez a nézet hiányos, mert nem tanít arról, hogy Krisztus ténylegesen kifizette minden ember tényleges bűnét. Ehelyett azt állítja, hogy Krisztus szenvedése pusztán arra mutatott rá, hogy az emberek megszegték Isten törvényeit, és ezért büntetés jár.

A helyettes halál elmélete: Ez az elmélet úgy tekint Krisztus helyettes halálára, mint helyettes áldozatra, amely kielégítette Istennek azt az elvárását, hogy a bűnt meg kell büntetni. Krisztus áldozatával kifizette az ember bűneinek büntetését, bűnbocsánatot szerzett, megigazulást hozott, valamint kibékítette az embert Istennel. Az e nézetet vallók úgy vélik, hogy a bűn az ember teljes személyiségét – értelmét, akaratát és érzelmeit is – megrontotta, ezért az ember teljes mértékben elzüllött és szellemileg halott. Ezen elmélet szerint Krisztus halálával kifizette a bűn büntetését, és az ember hit által elfogadhatja bűnei fizetségeként Krisztus helyettesítő halálát. Ez az engesztelésről alkotott nézet áll a leginkább összhangban a Bibliával a bűnnel, az ember természetével, valamint Krisztus kereszthalála következményeivel kapcsolatos álláspont tekintetében.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen különböző elméletek léteznek az engeszteléssel kapcsolatban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries