settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan ismerhetek fel egy egészséges gyülekezetet?

Válasz


Isten azzal a rendeltetéssel alapította meg egyházát, hogy céljai elsőszámú földi kivitelezője legyen. Az egyház maga Jézus Krisztus teste, vagyis az Ő szíve, az Ő kezei és lábai, és az Ő hangja, mellyel a világbeli embereket hívogatja. Sokféle és -fajta egészséges gyülekezetet találhatunk. Míg a számbeli növekedés egy jele lehet az egészséges szellemi életnek, önmagában még messze nem bizonyítja a gyülekezet valós szellemi jólétét (Apostolok Cselekedetei 2:47; 5:14; 16:5). A gyülekezet egészségét ugyanis sokkal inkább szellemi és bibliai kritériumok határozzák meg, mint puszta mérete.

Míg nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy egyetlen felekezet, vagy gyülekezet sem tökéletes, addig a Biblia számos olyan jellemzőt tár elénk, melyek segítségünkre vannak azon gyülekezetek helyes beazonosításában, melyek Isten mércéjének betöltésére törekszenek. A következőkben ezeket az ismertetőjegyeket vettük sorra:

Az egészséges gyülekezet egyik biztos ismérve, hogy Isten Igéjének "egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt" hirdeti (Titusz 1:9; 2:1; 1.Timótheushoz 6:3–4; 2.Timótheushoz 2:2). A hívek összejövetelein - történjen az egy testként való közös istentiszteleti alkalmakon, vagy kisebb és belsőségesebb Bibliatanulmányozó körökben - mindig Isten Igéje kell a középpontban álljon. Az ihletett szöveg Szent Lélek általi, hű kifejtése, valamint a tanultak hétköznapi életben való gyakorlati alkalmazása, egészséges keresztény élethez eredményez (1.Timótheushoz 1:10; 4:6; 2.Timótheushoz 3:15–17). Az Ige Igazságának központi szerepe mind a helyi gyülekezet-, mind pedig vezetősége lelki-szellemi egészségét szavatolja (2.Timótheushoz 1:13–14; Titusz 1:6–9). Mikor pedig a Biblia Igazsága és az egészséges tanítás az őt megillető első helyet kapja-, mikor nagyra értékelik és óvják azt-, mikor részrehajló kompromisszumok nélkül úgy adják át, ahogy valóban meg van írva, akkor az egészséges gyülekezet minden jellemvonása természetes módon, izzadságszagú emberi görcsölés nélkül jelenik majd meg.

Az egészséges gyülekezetnek azzal sincs semmi problémája, hogy szellemi vezetőjétől elvárja, hogy megfeleljen a elöljárókra vonatkozó bibliai vezérelveknek. Az Isten szerint való pásztor, diakónus, és elöljáró stb. nem lehet arrogáns, hirtelen haragú, erőszakos, rút nyereséget hajhászó vagy csalárd, hanem sokkal inkább vendégszerető, bölcs, igaz, becsületes, és fegyelmezett kell legyen, ki szívét valóban minden nap átadja Istennek (Titusz 1:6–9; 1.Timótheus 3:1–7).

Az egészséges gyülekezet arról ismerszik meg, hogy vezetői pontosan tükrözik vissza Jézus Krisztus lényét, Aki a test (vagyis az egyház) egyetlen fője (Efézusbeliekhez 1:22–23; 4:15; 5:23 Kolossébeliekhez 1:18). Az Úr Jézus éppen szolgai mivoltán keresztül volt a leghatalmasabb vezető - ezen mindannyiunknak érdemes kicsit elmerengnünk (Máté 20:25–28; János 13:12–17). Földi szolgálatának jó három évét Urunk tizenkét tanítványa közvetlen jelenlétében töltötte. Mindeközben tanította és szellemi kiképzésben részesítette őket, valamint belsőséges betekintést engedett nekik magánéletébe is. A jó vezetők ismérve, hogy képesek a még sarjadzó vezetők felismerésére, és nem restek őket szellemben megedzeni (Apostolok Cselekedetei 6:1–7).

A Biblia elvárásainak megfelelő vezetők minden olyan alkalomnak jó sáfárai, melyben másokat szolgálhatnak, és azon forrásokat is jól használják fel, melyek kezelését Isten bízta rájuk (1.Korinthusbeliekhez 4:1–3; 9:17; 1.Péter 4:10). Persze tőlük sem szabad elvárjuk, hogy mindenben tökéletesek legyenek, azt már viszont igen, hogy - Jézushoz hasonlóan - ők is másokat szolgálva vezessenek, hogy aktívan kivegyék részük a tanítványok kiképzéséből, hogy felvértezzék hitbéli testvéreiket az adott szolgálatukhoz szükséges minden jóval, és hogy segítsék Isten más szolgáit abban, hogy szellemileg érett és istenfélő vezetők váljanak belőlük (Efézusbeliekhez 4:11–16).

Az egészséges egyház kellően nagy hangsúlyt fektet tanítványok kiképzésére, akik - emberekről lévén szó - szintén nem tökéletesek, de ennek ellenére mégis Isten mind teljesebb megismerésére és odaadóbb szeretetére törekszenek, tehát szívügyükként kezelik Isten Igéjének belsővé tételét, és az annak való engedelmeskedést (János 8:31–32; 14:15; 1.János 2:3–6). Tanítványnak lenni azt is jelenti, hogy az ember tevőlegesen bevonódik a gyülekezet életébe, hogy őszinteségen és szereteten alapuló igaz kapcsolatot építget minden hitbéli testvérével (Apostolok Cselekedetei 2:42–47; 1.Korinthusbeliekhez 10:17), hogy a szolgálat szellem-adta ajándékaiban gyakorolja magát (Rómabeliekhez 12:4–8; 1.Korinthusbeliekhez 12:7), hogy növekszik a szent életben (1.Thesszalonikabeliekhez 4:3–4; 5:23), és gyümölcsöt is hoz (János 15:5–8).

Az egészséges gyülekezet engedelmeskedik az Úr Jézus nagy misszióparancsának (Máté 28:19-20), vagyis hirdeti az evangélium örömhírét, mely szerint Jézus Krisztus a teljes világ bűneiért meghalt, Isten azonban feltámasztotta a halálból, hogy mindörökké uralkodván személy szerint bocsássa meg minden bűnünket, hogy Szent Lelke által szellemben újjáteremtsen minket, és hogy örök élet ajándékát adja mindenkinek, aki megtér Hozzá, és hisz Őbenne. Az evangelizálás nem "csupán" azt jelenti, hogy kötelesek vagyunk Isten megváltó örömhírét közelebb pátriánkban és a szélesebb környezetünkben egyaránt terjeszteni, hanem hogy (életünkkel is) mindenkinek bölcsen hirdetjük azt, akit Isten utunkra helyez. Jézusért járván követségben e földön, hívőként elhívásuk van arra, hogy "...Krisztus jó illatja" legyünk "Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre..." (2.Korinthusbeliekhez 2:15-16).

Az egészséges gyülekezet további tulajdonságait jól példázza a korai egyház, amint azt az Apostolok Cselekedeteinek Istentől ihletett könyve tárja elénk (Apostolok Cselekedetei 2:42-47). A zsenge egyház ugyanis a Biblia minden tanításának teljesen odaszánta szívét, és rendszeres imára, dicsőítésre és Úrvacsorára is összegyűlt. A korai keresztények teljes szívvel vetették maguk mások és egymás szolgálatába, melynek következményeként olyan szerető, (elnézésben is) nagylelkű környezetet alakítottak ki, melyben az egyes tagok teljes biztonsággal támaszkodhattak egymás gondoskodására. Napjaink egészséges gyülekezetei szintén épp ilyen mély érzülettel viseltetnek az hiteles keresztény élet iránt, és nem vonják ki magukat mindazon feladatok alól sem, melyek evilági beteljesítésére - vagyis a mennyei királyság gyarapítására - Isten hívta el őket.

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan ismerhetek fel egy egészséges gyülekezetet?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries