settings icon
share icon
Kérdés

Mi a boldog reménység?

Válasz


A Titusz 2:12-13 igerészben az áll, hogy “Isten idvezítő kegyelme” arra tanít minket, “...hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését.” Ez a passzus a “boldog reménységet” hatalmas Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésével azonosítja.

A boldog szó “örömtelit”, “jótékonyt” is jelenthet (lásd gr. makarios – a fordító megjegyzése). A mi reménységünk tehát “boldog”, hiszen tudjuk, hogy Jézus visszajövetele minden híve számára valósággal lenyűgöző élmény lesz. Minden elképzelésünket meghaladó áldásban részesülünk majd, mikor szemtől szemben állunk Vele. Akkor kiderül, “...hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik” (Rómabeliekhez 8:18). A remény szóban, korunk olvasatával ellentétben, semmiféle bizonytalanság nincsen, nem úgy, mint mikor például azt mondjuk, hogy “hát remélem semmi rossz nem történt”. Az itt szereplő remény szó maga a szívderítő bizonysága annak, hogy ez a találkozás minden kétségen kívül be fog következni. Az Úr Jézus a mi reményünk, és éppúgy, mint ahogy az Ő kezéből sem ragadhat ki minket senki, úgy az Ő reménysége is megmarad mibennünk. “A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk” (Rómabeliekhez 5:5).

A “boldog reménység” ennek tükrében tehát annak az örömteli bizonysága, hogy Isten ránk is kiterjeszti jótékony kegyelmét, és hogy Jézus Krisztus egy napon visszatér, hogy magával vigyen minket, és örökre Vele maradhassunk. Most is ennek az eseménynek a beteljesülését várjuk, mégpedig okkal, hiszen Jézus, és Jézus angyalai is megmondták, hogy Ő vissza fog térni (János 14:3; Apostolok Cselekedetei 1:11). Az ihletett bibliai levelekben szintén erről olvasunk. Jézus bármikor visszajöhet egyházáért, melyben minden egyes Őbenne hívő bennefoglaltatik az Apostolok Cselekedetének második fejezetében leírt pünkösdtől fogva. Ezt az eseményt, amit egy arkangyal kiáltása és átütő hangú trombitaszó fog bevezetni, nevezzük elragadtatásnak. Mindazok, akik Jézus Krisztusban aludtak el, megérik testük feltámadását, valamint hogy lelkük ezen, már megdicsőült mennyei testükhöz kapcsolódik. Azon hívek porhüvelye pedig, akik még testben lesznek ama napon, szintén az Úr feltámadás utáni testéhez hasonlóvá változik el. A halálból feltámasztott hívek és azok, melyek az Úr visszajötténél életben lesznek, felemelkednek Jézushoz az égbe, majd a mennybe vitetnek (lásd 1.Thesszalonikabeliekhez 4:13-18). Erre pedig “nagy hirtelen, egy szempillantásban” kerül sor.

Ezek ismeretében felmerül a kérdés, hogy Krisztus bármikori visszatértének boldog reménysége vajon milyen hatást kell gyakoroljon a hívő emberre. János apostol így írt a Szent Lélek által: “És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő [azaz Jézus] is tiszta” (1.János 3:3 – betoldva). A Krisztus visszajöttét váró hívő, a benne lakó Szent Lélek ereje által, igyekezni fog tiszta életet élni, tudván, hogy egy napon mi hívők is meg fogunk állni az Úr előtt, és be fogunk számolni arról, hogy földi pályánk során mennyire sikerült életünkkel az Ő lénye fényét visszatükrözni és Neki élni (2.Korinthusbeliekhez 5:10).

Jézus küszöbön álló visszatérésének tudata képes arra sarkallni a hívőt, hogy ebben az istentelen világban is istenfélő életet éljen. A Titusz 2:13-ban olvasott várván szó a kulcs ennek eléréséhez. Ha ugyanis “várván” várjuk Őt, akkor minden napunkat annak a szakadatlan áhításában és derűs kilátásában töltjük, hogy Jézus bármelyik pillanatban visszajöhet (hiszen erről joggal vagyunk meggyőződve). Ez a remény képes a teljes létünket átformáló valósággá válni, és így Isten életünk által dicsértetik (1.Korinthusbeliekhez 10:31). E boldog reménység egyben rengeteg örömöt és vidámságot rejt, mely képes minket világi próbáinkon, nehézségeinken átvinni. Nem utolsó sorban pedig segít abban, hogy egy kicsit megálljunk, megvizsgáljuk és átértékeljük gondolataink, szavaink, és tetteink.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a boldog reménység?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries