settings icon
share icon
Kérdés

Melyek az intelligens tervezést alátámasztó legjobb bizonyítékok és érvek?

Válasz


A modern tudomány az intelligens tervezés számos megrázó bizonyítékát fedte fel a legkülönbözőbb tudományterületeken, így a biológia, asztronómia, a fizika és a kozmológia területén is. Cikkünk célja a legfőbb érvek és állítások összefoglalása.

Melyek a intelligens tervezést alátámasztó legjobb bizonyítékok és érvek? — Biológia

Az elmúlt években William Dembski egy olyan eszköz- és eljárástan kidolgozójává avanzsált, mely szerint a természet elemeinek és élő szervezeteinek kivitelezésből és kialakításából igaz következtetések vonhatók le a természeti jelenségek eredetéről. Metodológiáját az „explanatory filter" névvel illette, ami nyelvünkbe „magyarázati szűrő"-ként ültethető át. Ez a szűrő zárt végű kérdések mentén szervezi a döntéshozás folyamatát, melyeken keresztül képes meghatározni, hogy egy adott jelenség egy intelligens beavatkozás következtében jött-e létre, vagy sem. Erre az eljárásmódra alapozva tehát kijelenthetjük, hogy egy esemény, egy rendszer, vagy egy tárgy intelligens tervezés és kivitelezés eredménye, amennyiben a következő három szempont kivétel nélkül teljesül, azaz mindegyik kérdésre igennel lehet felelni:
1. Leírható egy szabállyal? Állandó jegyeket hordoz magán?
2. A véletlenszerűség kielégítő magyarázat a létrejöttére? Nagy összetettségű dologról van szó?
3. A tervezés kielégítő magyarázat rá? Egy bizonyos, más jelenségtől független, mintázat jellemzi?

Hogy tehát megbizonyodhassunk afelől, hogy egy adott jelenség intelligens tervezés eredményeként jött létre, a jelenség nem lehet levezethető puszta természeti törvények szükségszerűségéből, de éppennyire nem lehet a kizárólag a véletlenszerűség terméke sem. Dembski szerint a magyarázati szűrő jól rávilágít az intelligens tervezés által létrehozott rendszerek legfőbb ismérvére, név szerint a célszerű/célirányos komplexitásra (összetettség). Más szavakkal kifejezve, egy rendszer komplexitása önmagában nem elegendő bizonyíték az intelligens tervező jelenlétére, hanem más biológiai rendszerektől független mintázat is meg kell különböztesse.

Az intelligens tervezés a biológia tudományágán belüli legmeggyőzőbb bizonyítéka maga az élő sejtekben való digitális információszervezés módja. Mint kiderült a biológiai információ kódolása egy nagyon összetett, nem ismétlődő minta mentén megy végbe, mely mintázat kizárólagosan specifikus az általa kódolt funkcióra nézve. A prominens ateista genetikus Dawkins megfigyelései ezzel nagyban egybevágnak: „Bár eléggé nyugtalanító, de a gének gépszerű kódolása nagyon computerszerű módon megy végbe." A gének digitális kódolásúak. Hogyan álljunk tehát ehhez a szembetűnő hasonlósághoz, mely a számítógépes programok (melyek kétségkívül és minden vitán felül tudatos tervezés és kivitelezés eredménye) között-, és azon információs szekvenciák között van, melyek a DNS-t és más fontos biomolekulákat kódolnak?

Melyek a intelligens tervezést alátámasztó legjobb bizonyítékok és érvek? — Fizika

A kozmikus finomhangolás fizikai elve a tudatos és értelmes tervezés és kivitelezés mellett szóló további érv. A kozmikus finomhangolás kifejezése világegyetemünk azon specifikus tulajdonságára vonatkozik, mely szerint a kozmoszban megfigyelt fizikai állandók pontos összjátéka nélkül az összetett élő szervezetek soha nem jelenhettek volna meg. Ezen fizikai állandók olyan pontosan vannak egymásra hangolva, hogy a legjobb kifejezés rájuk talán az, hogy a káosszal folyamatosan dacolva a kés élén táncolnak. A fizikai állandók az élet kialakulásához szükséges precizitásának mértéke még agnosztikus tudósokat is arra a belátásra késztetett, hogy kell lennie valamilyen természet fölötti célja ennek az egész kozmikus harcnak. A brit asztrofizikus Fred Hoyle, az ősrobbanás címkéjének kiötlője, erről így ír: „A tények józan paraszti ésszel való értelmezése azon következtetés levonására késztet, hogy egy Szuperagy játszadozott a fizikával, a kémiával és a biológiával, vagyis környezetünk tüzetes vizsgálata után nem beszélhetünk egyetlen vak véletlenszerűségtől vezérelt erőről sem. A megfigyelt tényekből levezetett számszeri eshetőségek annyira lehengerlőleg hatnak rám, hogy minden más végkövetkeztetés majdnem teljesen kizárható."

A kozmikus finomhangolás egyik jó példája a világegyetem tágulásának üteme. Ez az érték olyan precizitást és egyensúlyt igényel, melynek mértéke 1 az 1055-höz aránnyal írható le. Ha az univerzum túl gyorsan tágulna, akkor a csillagok, bolygók és a galaxisok létrejötte lehetetlenné válna az anyag túl gyors tágulása miatt. Ha az univerzum azonban túl lassan tágulna, akkor az egész még a csillagok létrejötte előtt önmagába roskadna.

Emellett az elektromagnetikus erő és a gravitáció egyensúlya 1 az 1040-hez pontosságú kell legyen, különben az utóbbi sosem jön létre. Ha ez az érték csak egy kicsit is magasabb volna, akkor a csillagok mintegy 40 százalékkal sűrűbbek volnának, mint a Napunk. A megváltozott sűrűség, megváltozott tömeget és megváltozott tömegvonzást eredményezne, melynek következtében az égitestek sokkal gyorsabban keringenének a Nap körül, melynek következtében a napos órák száma Földünkön elégtelen volna az élet fenntartásához. Amennyiben ez az érték valamivel alacsonyabb volna, akkor az égitestek 20%-al alacsonyabb sűrűségűek volnának, ami a periódusos rendszerünkben található szilárd elemek létrejöttét, vagyis a fizikai élet kialakulását, lehetetlenítené el.

Melyek a intelligens tervezést alátámasztó legjobb bizonyítékok és érvek? — Kozmológia

A kozmológia modernkori felfedezései majdnem minden kétséget kizáróan igazolják, hogy a világegyetem egy határozott kezdettel rendelkezik. A Kalam-érv a következő megállapításokat teszi.
1. Minden, ami létezni kezd, egy magán kívül álló okra vezethető vissza.
2. A világegyetem létezésének volt kezdete.
3. Ezért a világegyetemnek egy önmagán kívül álló oka kell legyen.

Az eredményekből kitűnik, hogy léteznie kell egy okkal nem rendelkező első oknak, mely a tér és az idő négy dimenziós korlátain kívül áll, amely örök (időbeliséghez nem kötött) tudatos (személyiséggel rendelkező), és intelligens kell legyen, és mindezek mellett képes céltudatosan létrehozni a tér-, az anyag- és még az idő dimenzióját is.

Melyek a intelligens tervezést alátámasztó legjobb bizonyítékok és érvek? — Végkövetkeztetés

Ez a cikk az intelligens és tudatos tervezés mellett szóló pár érvén keresztül egy rövid áttekintést volt hivatott adni a témáról. A célunk az volt, hogy az intelligens tervezésre és kivitelezésre bizonyítékok széles korpuszából egy szeletet bemutassunk, olyan tudományterületek eredményeinek bevonásával, mint a biológia, fizika és a kozmológia.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek az intelligens tervezést alátámasztó legjobb bizonyítékok és érvek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries